Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Změna místa trvalého pobytu

03. Název životní situace

Změna místa trvalého pobytu


04. Základní informace k životní situaci

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování, nebo individuální rekreaci.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci, popř. člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání ve věci změny místa trvalého pobytu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech náležitostí uvedených v bodě 10.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Ohlášením změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, Komenského 1077, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – evidence obyvatel (přízemí – dveře č. 104)

 

Úřední hodiny:  pondělí a středa  8:00-11:30 a 12:30-17:00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občan je povinen na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu:

  • prokázat totožnost občanským průkazem. V případě, že nemá platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas, řidičský průkaz),
  • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu atd.). V případě, že doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat dům, byt nebo obytnou místnost, anebo je provozovatelem  ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ je k dispozici na ohlašovně.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek ve výši 50,- Kč uhradí občan v hotovosti na ohlašovně.

Za děti mladší 15 let se správní poplatek neplatí.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Změnu trvalého pobytu nelze ohlásit prostřednictvím elektronické služby.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých    zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“)


18. Jaké jsou související předpisy

  •  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  •  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jestliže občan splní zákonné podmínky pro ohlášení změny trvalého pobytu, ohlašovna  tuto změnu provede.

Zjistí-li se však při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu lze podat odvolání.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce nejsou stanoveny.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, evidence obyvatel.


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Hana Zapfová


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

21. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

21. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 19:30
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 19:34

Partneři


nahoru