Zvláštní užívání komunikace
03. Název životní situace
Zvláštní užívání komunikace
04. Základní informace k životní situaci

Umísťování inženýrských sítí,  povolovaní kulturních, sportovních apod. akcí, zřizování vyhrazených parkovacích míst, zábory pozemních komunikací, popř. jakýkoliv zásah do místních komunikací III. a IV. třídy.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba – žadatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění podmínek dané zákonem č.13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozějších předpisů

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na Městském úřadu Chodov – odbor stavební úřad – doprava

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S pracovníky odboru stavebního řádu – a to v úředních hodinách, po telefonické dohodě je možné také mimo úřední dny.

– Bc. Vrbová, č. dveří 227, tel. 352352226 Doprava – místní komunikace (vyhrazená parkovací stání, zvláštní užívání místních komunikací – výkopy, uložení sítí v komunikaci, zábory pro kolotoče, lešení, sportovní i kulturní akce apod. ).

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz, IČO, situační plánek, souhlas vlastníka dotčené komunikace, stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu Sokolov, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané Městským úřadem Sokolov, odborem dopravy, dojde-li činností k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře všech žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Chodov. Dále je můžete získat přímo na Městském úřadě Chodov – odbor stavební úřad.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Poplatek je závislý na délce a rozsahu trvání zvláštního užívání.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní, v ojedinělých případech 60 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník komunikace.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Přesné určení místa, účelu, rozsahu a termínu zvláštního užívání a uvedení jména, příjmení, data narození nebo IČO toho, kdo zodpovídá za průběh zvláštního užívání.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
email: podatelna@mestochodov.cz, datová schránka: 8rfbnzc (pozn. dokument musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem)
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle § 25 zákona č.13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

§ 40 vyhlášky č.104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání na Krajském úřadě Karlovarského kraje – odboru dopravy, uplatňuje se na Městském úřadu Chodov, odboru stavební úřad – doprava

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Dle zákona č.13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozějších předpisů

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

odbor stavebního úřadu – doprava

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Jiří Čepelák, DiS., vedoucí odboru stavebního úřadu, tel: 352 352 221, e-mail: cepelak@mestochodov.cz
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
31. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace