Žádost o územní souhlas
03. Název životní situace
Žádost o územní souhlas
04. Základní informace k životní situaci

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.

Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu známy.

Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Územní souhlas postačí v případech

– stavebních záměrů uvedených v § 103,

– ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,

– změn staveb,

– změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2,

– staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru,

– terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady,

– odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oznámení podává žadatel, který musí k žádosti připojit doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámení podané na předepsaném formuláři – Žádost o územní souhlas -, přílohy uvedené v části B formuláře a splnění následujícího:

– záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,

– poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádost na předepsaném formuláři – Žádost o územní souhlas-podaném jedním z níže uvedených způsobů:

– písemně (zasláním poštou, osobně na podatelně Městského úřadu Chodov)

– elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna@mestochodov.cz nebo datovou schránkou – identifikátor datové schránky -8rfbnzc

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor stavební úřad, Komenského 1077, 357 35 Chodov

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na vyše uvedeném stavebním úřadu Městského úřadu Chodov a to v úředních dnech (Po, St od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00). Po telefonické dohodě je možné úřad navštívit také mimo tyto úřední dny.

Můžete se obrátit na:

– paní Rezková č.dveří 223, tel. 352352228 Územní řízení (všechny nové stavby, přístavby, kůlny, garáže, sklady zahradního nářadí, povolování výjimek, schvalování geometrických plánů, informace z hlediska územního plánu)

– Bc. Kaňová, dveře č. 228, tel. 352352227 Inženýrské sítě, technologické stavby a provozovny (povolování technické infrastruktury, areály velkých provozoven např. Avirunion, bývalý Chodos, čerpací stanice, pekárna apod.)

– pan Čepelák DiS., dveře č. 221, tel. 352352221 – vedoucí odbrou stavbní úřad –  Provozovny, stavby s technologickým zařízeními a stavby města (stavby v areálech provozoven, technologické stavby)

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žádost o územní souhlas se podává na formuláři – Žádost o územní souhlas -, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, který je možno vyzvednout na stavebním úřadě. K žádosti o územní souhlas žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti (příloha č. 7 k této vyhlášce). Grafické přílohy žádosti se přikládají ve dvou vyhotoveních.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář, který je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu , ve znění pozdějších předpisů, je možno vyzvednout na stavebním úřadu. Formuláře všech žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Chodov, v sekci „radnice“ kapitola „formuláře“ a dále „stavební úřad“.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za vydání územního souhlasu se vybere správní poplatek dle položky 17 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem, a to do 30 dnů ode dne podání žádosti. Dojde-li však stavební úřad k závěru, že žádost nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, rozhodne usnesením o provedení územního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze žadateli a nelze se proti němu odvolat.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány
16. Můžete využít tuto elektronickou službu
Lze využít elektronickou poštu podatelna@mestochodov.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem, je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů. Podaní je možné učinit prostřednictvím datové schránky: 8rfbnzc
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle §§ 96, 96a, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Přestupky občanů proti stavebnímu řádu

Dle § 178 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán, za který lze dle § 178 odst. 3 písm. c) uložit pokutu do 500 000,- Kč.

Dle § 178 odst. 1 písm. d) stavebního zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem, za který lze dle § 178 odst. 3 písm. c) uložit pokutu do 500 000,- Kč.

Správní delikty právnických osob nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů

Dle § 180 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se právnická osoba a podnikajících fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán, za který se dle § 180 odst. 3 písm. c) uloží pokuta do 500 000,- Kč.

Dle § 180 odst. 1 písm. d) stavebního zákona se právnická osoba a podnikajících fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem, za který se dle § 180 odst. 3 písm. c) uloží pokuta do 500 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:    pracovníky stavebního úřadu Městského úřadu Chodov
Další informace najdete na www stránkách:

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Další informace je možno získat u pracovníků kterýkoliv stavebních úřadů, krajských úřadů nebo přímo konzultací s autorizovaným projektantem či inspektorem. Zdrojem může být i internet, přesněji tyto webové stránky:

Portál veřejné správy České republiky (www.portal.gov.cz)

Ministerstvo po místní rozvoj České republiky (www.mmr.cz)

Ústav územního rozvoje (www.uur.cz)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor stavebního úřadu

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Jiří Čepelák, DiS., vedoucí odboru stavebního úřadu, tel: 352 352 221, e-mail: cepelak@mestochodov.cz
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
31. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Obraťte se na kteréhokoliv pracovníka stavebního úřadu, rádi Vám poradíme.