Žádost o územně plánovací informaci
03. Název životní situace
Žádost o územně plánovací informaci
04. Základní informace k životní situaci

Stavební úřad poskytuje v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o:

– podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,

– podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,

– podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel o územně plánovací informaci

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zjistit, zda obec, kde občan zamýšlí provádět stavební činnost, nebo v jejíchž katastru se předmětný pozemek nachází, spadá do působnosti Městského úřadu Chodov – odboru stavebního úřadu, který je věcně a místně příslušný pro obce Chodov, Vintířov, Vřesová, Nové Sedlo, Tatrovice.

Žadatel musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti, která obsahuje:

a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 správní řád (dále jen „správní řád“) , ve zněnní pozdějších předpisů,

b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,

c) druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),

d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,

e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Řízení se zahajuje na písemnou žádost (žádát můžete volnou formou, ale doporučujeme využít připravený formulář) podanou jedním z níže uvedených způsobů:

– písemně (zasláním poštou, osobně na podatelně Městského úřadu Chodov)

– elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna@mestochodov.cz nebo datovou schránkou – identifikátor datové schránky -8rfbnzc

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor stavební úřad, Komenského 1077, 357 35 Chodov

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na vyše uvedeném stavebním úřadu Městského úřadu Chodov a to v úředních dnech (Po, St od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00). Po telefonické dohodě je možné úřad navštívit také mimo tyto úřední dny.

Můžete se obrátit na:

– paní Rezková č.dveří 223, tel. 352352228 Územní řízení (všechny nové stavby, přístavby, kůlny, garáže, sklady zahradního nářadí, povolování výjimek, schvalování geometrických plánů, informace z hlediska územního plánu)

– pan Čepelák DiS., dveře č. 221, tel. 352352221 – vedoucí odbrou stavbní úřad –  Provozovny, stavby s technologickým zařízeními a stavby města (stavby v areálech provozoven, technologické stavby)

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Dopručujeme především znát číslo pozemku a katastrální území, ke kterému se má územně plánovací informace vztahovat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Můžete žádat volnou formou, která bude obsahovat údaje uvedené v bodě č. 7, nebo můžete využít připravený formulář – Žádost o územně plánovací informaci, který je možné vyzvednout na stavebním úřadě. Formuláře všech žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Chodov v sekci „radnice“ kapitola „formuláře“ a dále „stavební úřad“.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

územně plánovací informace není zpoplatněna

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na vyřízení žádosti o územně plánovací informaci je uplatněna lhůta 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány
16. Můžete využít tuto elektronickou službu
Lze využít elektronickou poštu podatelna@mestochodov.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem, je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů. Podaní je možné učinit prostřednictvím datové schránky: 8rfbnzc
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Od 01.01 2007 se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stvebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: pracovníky stavebního úřadu Městského úřadu Chodov
Další informace najdete na www stránkách:

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor stavebního úřadu

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Jiří Čepelák, DiS., vedoucí odboru stavebního úřadu, tel: 352 352 221, e-mail: cepelak@mestochodov.cz
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
31. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Obraťte se na kteréhokoliv pracovníka stavebního úřadu, rádi Vám poradíme.