Žádost o přidělení bytu v...
03. Název životní situace
Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
04. Základní informace k životní situaci

Dům s pečovatelskou službou ( dále jen DPS)  je domem  s nájemními byty, které jsou určeny občanům , kteří vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a domácnost.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O přidělení bytu v DPS žádá občan.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • žadatel dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo je uznán invalidním občanem a má sníženou soběstačnost, případně jeho sociální poměry odůvodňují přidělení bytu v DPS.
  • žadatel nemá dluh vůči obci trvalého pobytu (ani společnosti Bytservis Chodov s.r.o.).
  • má zavedenou pečovatelsku službu ( u chodovských občanů), případně má o jejím zřízení předjednáno ( u občanů, kteří se do Chodova přistěhují)
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Dostavit se na Městský úřad v Chodově, odbor sociální  a vyzvednout si zde Žádost  o přidělení bytu v DPS.

Vyplněnou žádost s vyjádřením praktického lékaře o zdravotním stavu a rozhodnutím o důchodu poté odevzdáte na odboru sociálních věcí.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

MěÚ Chodov, odbor sociálních věcí.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov , sociální odbor,  Komenského 1077, přízemí:

  • Bc. Fojtíková Michaela, kanc. č. 125, telefon 352 352 110,
  • pí. Rabasová Barbora DiS., kancelář č. 125, telefon 352 352 114,
  • Mgr. Virtelová Eva, kanc. č. 126, telefon 352 352 121.
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Rozhodnutí o důchodu, vyjádření lékaře o zdrav. stavu a občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o přidělení bytu v DPS v Chodově jsou k dispozici  na Městském úřadu v Chodově, sociálním odboru v kanceláři č. 125 u Bc. Fojtíkové Michaely, pí Rabasové Barbory. Dále pak u Mgr. Michaely Klimešové, vedoucí pečovatelské služby, Luční 1050. Nebo zde: Formulář žádosti

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Vyplněnou žádost s vyjádřením praktického lékaře o zdravotním stavu a rozhodnutím o důchodu  odevzdáte na odboru sociálních věcí.

Odbor sociálních věcí MěÚ následně provede šetření v domácnosti žadatele.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
podatelna@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor sociálních věcí,

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Bc. Fojtíková Michaela, Rabasová Barbora, DiS., Mgr. Eva Virtelová.
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
08. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
16. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace