Užívání veřejného prostranství – veřejná...
03. Název životní situace
Užívání veřejného prostranství – veřejná zeleň
04. Základní informace k životní situaci

K užívání veřejného prostranství musí každá právnická či fyzická osoba, která chce dočasně využít veřejnou zeleň k provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení požádat o povolení

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Investor stavby/akce

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyřízení povolení za užívání veřejného prostranství  a uhradit poplatek dle OZV č. 3/2010 o místních poplatcích za užívaní veřejného prostranství,

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Pět dní před zahájením záboru podat žádost o povolení

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor správy majetku města, p. Nehybová

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněnou žádost, zákres záboru do mapy

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Veřejná zeleň

Formuláře města Chodov

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

a) za umístění stavebních zařízení, skládek, provádění výkopových prací   5,- Kč

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb  10,- Kč

c) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje

– za dlouhodobé užívání nejméně 3 měsíce                                            15,- Kč

– za užívání kratší než 3 měsíce                                                              55,- Kč

d) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí       10,- Kč

e) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo

pro potřeby tvorby filmových a televizních děl                                               10,- Kč

f) za umístění reklamních zařízení                                                               50,- Kč

Paušální sazby poplatku za užívání veřejného prostranství činí:

za umístění reklamních zařízení – za započatý m2 na dobu 1 měsíce      300,- Kč

– za započatý m2 na dobu 1 roku        1 000,- Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Město Chodov

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Po ukončení záboru uvést pozemek do náležitého stavu (odstranit stavební suť, kamení, navézt zeminu osít travním semenem)

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
nehybova@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Nebude-li místní poplatek za veřejné prostranství zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na trojnásobek. Toto navýšení je příslušenstvím poplatku.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor správy majetku

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
p. Nehybová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
21. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
21. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace