Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 29.11. 2022.

1/R104/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  vyřazením usnesení č. 529/2021, č. 389/2022, č. 442/2022, č. 443/2022, č. 444/2022, č. 445/2022, č. 447/2022, č. 448/2022, č. 449/2022, č. 450/2022, č. 451/2022, č. 453/2022, č. 454/2022, č. 455/2022

 • hlasování
  pro 5

2/R104/2022

Věc: Záměr prodeje ppč. 1185/219 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o prodej pozemku

 • schvaluje
  záměr města prodat ppč. 1185/219 o výměř 534 m2 v k. ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
  T: 9.12.2022

 • hlasování
  pro 5

3/R104/2022

Věc: Pronájem nebytového prostoru - Chodov, Tovární ul., č.p. 600ZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o pronájem nebytového prostoru

 • schvaluje
  pronájem nebytového prostoru - místnost č. 040 a místnost č. 041 o celkové výměře cca 27 m2 s příslušenstvím v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 600, který je součástí ppč. 1409 v k.ú. Dolní Chodov *****

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města nájemní smlouvu
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 5

4/R104/2022

Věc: Dodatek č.2 k příkazní smlouvě na zajištění technického dozora objednatele na akci "Stavební úpravy bývalého objektu knedlíkárny na knihovnu v Chodově"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.2 k příkazní smlouvě ze dne 11.6.2021 s p. Radkem Ježkem, IČ: 04813651

 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.2 k příkazní smlouvě
  T: 5.12.2022

 • hlasování
  pro 5

5/R104/2022

Věc: Vyhrazené parkovací místoZPRACOVAL:
Pavlína Vrbová
Stavební úřadPŘEDKLÁDÁ:
Čepelák Jiří DiS.KONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • nesouhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • hlasování
  pro 5

6/R104/2022

Věc: Vyhrazené parkovací místoZPRACOVAL:
Pavlína Vrbová
Stavební úřadPŘEDKLÁDÁ:
Čepelák Jiří DiS.KONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • nesouhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • hlasování
  pro 5

7/R104/2022

Věc: Přijetí dotace na akci rekonstrukce nové knihovnyZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. Kubicová MarcelaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  přijetí 10. platby investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 271 543,72 Kč na projekt rekonstrukce nové knihovny. Rozpočtová skladba: 4216

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 5

8/R104/2022

Věc: Rozpočtová změna - volby prezidentaZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 přijetí účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR ve výši 118 400,00 Kč a zapojení do rozpočtu roku 2022.
  Rozpočtová skladba: 6118

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 20.12.2022

 • hlasování
  pro 5

9/R104/2022

Věc: Rozpočtová změna - vratka dotace na volby do zastupitelstev obcíZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  vyúčtování prostředků státního rozpočtu - volby do zastupitelstev obcí v roce 2022

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu ve výši 25 130,64 Kč, kterou se snižuje poskytnutá dotace na výdaje související s volbami do zastupitelstev obcí v roce 2022. Nevyčerpané prostředky budou vráceny do státního rozpočtu
  Rozpočtová skladba: 61 15

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 5

10/R104/2022

Věc: Informace Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace o podání žádosti do projektu "Podpora škol se sociálním znevýhodněním" a žádost o možnost předfinancování z fondu rezerv na období listopad 2022 - březen 2023ZPRACOVAL:
Hana Žáková
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Hana ŽákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • bere na vědomí
  Informaci Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace o podání žádosti o zapojení školy do projektu "Podpora škol se sociálním znevýhodněním"

 • projednala a schvaluje
  žádost základní školy o možnost předfinancování projektu z fondu rezerv na období listopad 2022 - březen 2023

 • hlasování
  pro 5

11/R104/2022

Věc: Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službouZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  schválit přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou i dle doporučení odboru sociálních věcí

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí

  1. seznámit žadatele s výsledkem
   T: 9.12.2022

  2. seznámit jednatele společnosti Bytservis Chodov, s. r. o. s přijatým usnesením
   T: 9.12.2022

 • hlasování
  pro 5

12/R104/2022

Věc: Žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky z fondu investicZPRACOVAL:
Iva Šípová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva ŠípováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky ve výši 16 698 Kč z fondu investic na havarijní opravu elektro rozvaděče

 • ukládá
  ředitelce školy zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 5

13/R104/2022

Věc: Informace Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace o podání žádosti do projektu "Podpora škol se sociálním znevýhodněním" a žádost o možnost předfinancování z fondu rezerv na období leden 2023 - březen 2023ZPRACOVAL:
Magdalena Šimandlová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Milan MartinekKONZULTACE:
Mgr. Milan MartinekROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • bere na vědomí
  Informaci Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace o podání žádosti o zapojení školy do projektu "Podpora škol se sociálním znevýhodněním"

 • projednala a schvaluje
  žádost základní školy o možnost předfinancování projektu z fondu rezerv na období leden 2023 - březen 2023

 • hlasování
  pro 5

14/R104/2022

Věc: Horkovod PS Chodov - VřesováZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Luděk SoukupKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  předloženou zprávu jednatele společnosti Teplo Chodov s.r.o.

 • souhlasí
  s variantou inertizace potrubí horkovodu dusíkem

 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 5

15/R104/2022

Věc: Souhlas s poskytováním zdravotních služebZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost MUDr. Ladislava Pachty o souhlas s poskytováním zdravotních služeb

 • souhlasí
  s poskytováním zdravotních služeb v objektu občanské vybavennosti na adrese Tovární 600, 357 35 Chodov, který je součástí ppč. 1409, k.ú. Dolní Chodov, společností Praktident s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi seznámit žadatele s usnesením
  T: 15.12.2022

 • hlasování
  pro 5

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru