Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 26.4. 2022.

1/R9/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 119/2022, č. 120/2022, č. 121/2022, č. 122/2022, č. 123/2022, č. 124/2022, č. 125/2022, č. 128/2022, č. 129/2022, č. 130/2022, č. 131/2022, č. 132/2022 bod. 2., č. 133/2022 bod 1., č. 134/2022 bod 2., č. 135/2022 bod 2., č. 136/2022 bod 1., č. 137/2022 bod 2., č. 138/2022 bod 1., č. 139/2022 bod 1., č. 140/2022, č. 142/2022, č. 143/2022, č. 146/2022

 • hlasování
  pro 6

2/R9/2022

Věc: Záměr prodeje části ppč. 2247/1 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s uzavřenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě záměr města prodat část ppč. 2247/1 (dle geometrického plánu č. 2751-3474/2022 jde o ppč. 2247/12 o výměře 456 m2 v k. ú. Dolní Chodov)

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 6.5.2022

  2. předložit materiál na zasedání ZM
   T: 23.6.2022

 • hlasování
  pro 6

4/R9/2022

Věc: Mimořádné přidělení bytové jednotky - Chodov, Lipová 646/15ZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  mimořádné přidělení bytové jednotky Chodov, Lipová 646/15 o velikosti 1+1 ***** na dobu určitou od 01.05.2022 do 28.02.2023

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města smlouvu o podnájmu
  T: 15.5.2022

 • hlasování
  pro 6

5/R9/2022

Věc: Mimořádné přidělení bytové jednotky - Chodov, Lipová 647/16ZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  mimořádné přidělení bytové jednotky Chodov, Lipová 647/16 o velikosti 1+2 ***** na dobu určitou od 01.05.2022 do 28.02.2023

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města smlouvu o podnájmu
  T: 15.5.2022

 • hlasování
  pro 6

6/R9/2022

Věc: Pronájem bytové jednotky Chodov, Železný dvůr 1088/9ZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  předložené vyhodnocení nabídek na pronájem bytové jednotky Chodov, Železný dvůr 1088/9

 • schvaluje
  pronájem bytové jednotky Chodov, Železný dvůr 1088/9 *****

 • ukládá
  jednateli společnosti Bytservis Chodov s.r.o. uzavřít s žadatelem nájemní smlouvu
  T: 15.5.2022

 • hlasování
  pro 6

7/R9/2022

Věc: Výprosa části ppč. 2270 k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Společenství vlastníků jednotek č.p. 644 a 645 ul. Polní, Chodov, o výprosu části ppč. 2270 v k.ú. Dolní Chodov

 • schvaluje
  výprosu části ppč. 2270 o výměře cca 41 m2 v k.ú. Dolní Chodov
  Společenství vlastníků jednotek č.p. 644 a 645 ul. Polní, Chodov, IČO: 263 35 000

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadatelem smlouvu o výprose
  T: 15.5.2022

 • hlasování
  pro 6

8/R9/2022

Věc: Příkazní smlouva na zajištění technického dozora objednatele na stavbu "Dětské hřiště u ZŠ Školní v Chodově"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh příkazní smlouvy se společností HARPYJE CZ s.r.o., IČ: 03375315

 • ukládá
  starostovi podepsat příkazní smlouvu
  T: 20.5.2022

 • hlasování
  pro 6

9/R9/2022

Věc: Návrh smlouvy o umístění a provozování kontejnerůZPRACOVAL:
Ilona Nehybová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  s uzavřením navržené smlouvy o umístění a provozování kontejnerů s akciovou společností ELEKTROWIN se sídlem Praha 4, Michelská 300/60 IĆ 272 57 843 na sběrném dvoře

 • ukládá
  starostovi města smlouvu podepsat
  T: 29.4.2022

 • hlasování
  pro 6

10/R9/2022

Věc: Participativní rozpočet 2022ZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložené dokumenty k Participativnímu rozpočtu 2022

 • ukládá
  vedoucímu útvaru rozvoje města a dotační politiky spustit projekt Participativní rozpočet 2022
  T: 26.4.2022

 • hlasování
  pro 6

12/R9/2022

Věc: Zhodnocení činnosti na úseku pečovatelské služby Chodova za rok 2021ZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  Zprávu o činnosti Pečovatelské služby města Chodova za rok 2021

 • hlasování
  pro 6

13/R9/2022

Věc: Darovací smlouva mezi SU, právní nástupce, a.s. a Městem Chodov.ZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Darovací smlouvu mezi Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. a Městem Chodov na poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,- Kč k humanitárním a charitativním účelům, konkrétně k úhradě výdajů spojených s podporou osob zasažených válečným konfliktem na Ukrajině

 • ukládá
  starostovi města Chodova podepsat darovací smlouvu dle výše uvedeného
  T: 29.4.2022

 • hlasování
  pro 6

14/R9/2022

Věc: Schválení dodatku k provozu Chodovského expresuZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:
vedení městaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Změny v podmínkách pro provoz Chodovského expresu

 • hlasování
  pro 6

15/R9/2022

Věc: Žádosti do DPSZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  podané žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou i dle doporučení odboru sociálních věcí

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí

  1. seznámit jednatele společnosti Bytservis Chodov, s.r.o. s přijatým usnesením
   T: 29.4.2022

  2. seznámit žadatele s výsledkem
   T: 29.4.2022

 • hlasování
  pro 6

16/R9/2022

Věc: Návrh rozpočtové změny na rok 2022ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  návrh rozpočtové změny na rok 2022 k projednání na ZM

 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh rozpočtové změny na rok 2022 k projednání na ZM
  T: 28.4.2022

 • hlasování
  pro 6

17/R9/2022

Věc: Žádost Jana Psoty o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ChodovZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  *****

 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a uvedeným žadatelem ve stanoveném účelu a výši

 • ukládá
  vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
  T: 30.5.2022

 • hlasování
  pro 6

18/R9/2022

Věc: Žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky z fondu investicZPRACOVAL:
Iva Šípová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky ve výši 317 686 Kč z fondu investic na opravu podlahy ve školní kuchyni, opravu místnosti v suterénu a na výmalbu školní kuchyně

 • ukládá
  ředitelce základní školy zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

19/R9/2022

Věc: Žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky z fondu investicZPRACOVAL:
Iva Šípová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva ŠípováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky z fondu investic ve výši do 12 000 Kč na havarijní opravu plynové vany ve školní kuchyni

 • ukládá
  ředitelce školy zajistit plnění usnesení
  T: 30.6.2022

 • hlasování
  pro 6

20/R9/2022

Věc: Rozpočtová změna - Kompenzační bonusZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci Karlovarského kraje o poskytnutí kompenzačního bonusu pro rok 2022 ze státního rozpočtu

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona o DPH a daní z příjmu ve výši 770 497,95 Kč
  Rozpočtová skladba: 4111

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 30.4.2022

 • hlasování
  pro 6

21/R9/2022

Věc: Žádost Samurai Fight Clubu, z. s., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ChodovZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  *****

 • nesouhlasí
  *****

 • ukládá
  vedoucí OŠKV seznámit žadatele s usnesením
  T: 15.5.2022

 • hlasování
  pro 6

22/R9/2022

Věc: Schválení Dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě v ulici ČSM 691, byt č. 12ZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Dodatek č. 1 k Podnájemní smlouvě uzavřené dne 31.03.2022 mezi městem Chodovem a p. Viktorií Dykanchuk, ČSM 691, byt č. 12

 • ukládá
  starostovi města podepsat dodatek č. 1 mezi městem Chodovem a výše uvedeným podnájemníkem
  T: 27.4.2022

 • hlasování
  pro 6

23/R9/2022

Věc: Schválení Dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě v ulici ČSM 691, byt č. 34ZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  dodatek č. 1 k Podnájemní smlouvě uzavřené dne 31.03.2022 mezi městem Chodovem a p. Mykolou Hodvanem, ČSM 691, byt č. 34

 • ukládá
  starostovi města podepsat dodatek č. 1 mezi městem Chodovem a výše uvedeným podnájemníkem
  T: 27.4.2022

 • hlasování
  pro 6

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru