Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 18.10. 2022.

1/R22/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 449/2021, č. 265/2022, č. 312/2022, č. 339/2022, č. 341/2022, č. 366/2022, č. 367/2022, č. 368/2022, č. 369/2022, č. 370/2022, č. 372/2022, č. 375/2022, č. 376/2022, č. 377/2022, č. 382/2022, č. 386/2022, č. 387/2022, č. 388/2022, č. 390/2022, č. 391/2022, č. 392/2022, č. 393/2022, č. 394/2022, č. 395/2022, č. 396/2022, č. 397/2022, č. 398/2022

 • prodlužuje termín plnění
  usnesení č. 374/2022 T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

2/R22/2022

Věc: Výpůjčka movitého majetkuZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  smlouvu o výpůjčce movitého majetku - prodejní automat SOLID 10 včetně mincovníku a platebního terminálu - uzavřenou s Beach volleyball club Chodov, zapsaný spolek, IČO: 266 50 835, se sídlem Chodov , Štěříkova louka 1163, na dobu určitou do - 31.12.2032 s tím že, vypůjčitel bude hradit 5 000,- Kč ročně jako paušální částku na úhradu elektrické energie

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít smlouvu o výpůjčce
  T: 31.10.2022

 • hlasování
  pro 5, 1 se zdržel

3/R22/2022

Věc: Výpůjčka nemovitostiZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  výpůjčku nemovitosti- budovy bez čísla popisného nebo evidenčního - garáže, která je součástí pozemku parcelní číslo 1411/6 o výměře 21 m2 v k.ú. Dolní Chodov Mateřské škole Chodov , okres Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Chodov, Nerudova 915 na dobu určitou - 31.12.2032

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít smlouvu o výpůjčce
  T: 15.11.2022

 • hlasování
  pro 6

4/R22/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění vodovodní přípojky na pozemcích pč. 2247/2, 2247/3 a 2267/2 vše v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění vodovodní přípojky na pozemcích pč. 2247/2, 2247/3 a 2267/2 vše v k. ú. Dolní Chodov ***** s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o. a OSM

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.10.2023

 • hlasování
  pro 6

5/R22/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku pč. 2506/10 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku pč. 2506/10 v k. ú. Dolní Chodov se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.10.2023

 • hlasování
  pro 6

6/R22/2022

Věc: Dotační program Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2023ZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Dotační program Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2023

 • ukládá
  vedoucí OŠKV zveřejnit program v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  T: 21.10.2022

 • hlasování
  pro 6

7/R22/2022

Věc: Dotační program Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2023ZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Dotační program Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2023

 • ukládá
  vedoucí OŠKV zveřejnit program v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  T: 21.10.2022

 • hlasování
  pro 6

8/R22/2022

Věc: Plán zimní údržbyZPRACOVAL:
Pavlína Vrbová
Stavební úřadPŘEDKLÁDÁ:
Čepelák Jiří DiS.KONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Plán zimní údržby pro rok 2022/2023.

 • schvaluje
  Plán zimní údržby pro rok 2022/2023.

 • hlasování
  pro 5

9/R22/2022

Věc: Klimaticko-energetický plán města Chodov 2022-2030ZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený Klimaticko-energetický plán města Chodov 2022-2030

 • hlasování
  pro 5

10/R22/2022

Věc: Organizační řád Městského úřadu ChodovZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Organizační řád Městského úřadu Chodov s účinností od 1. 1. 2023

 • ukládá
  tajemnici úřadu vydat Organizační řád Městského úřadu Chodov s účinností od 1. 1. 2023 a seznámit s ním zaměstnance úřadu
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

11/R22/2022

Věc: Žádost BVC Chodov o finanční podporu při opravě klubového vozidlaZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost BVC Chodov o finanční podporu při opravě klubového vozidla FORD TRANSIT

 • schvaluje
  rozpočtové opatření na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 19 900,- Kč na opravu klubového vozidla FORD TRANSIT (RS3412)

 • ukládá
  vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
  T: 30.11.2022

 • hlasování
  pro 5, 1 se zdržel

12/R22/2022

Věc: Žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky z fondu rezervZPRACOVAL:
Iva Šípová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva ŠípováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov o možnost čerpat finanční prostředky ve výši 17 000 Kč z fondu rezerv na zhotovení skříňkové sestavy do učebny PC k umístění 3D tiskáren

 • ukládá
  ředitelce školy zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

13/R22/2022

Věc: Žaloba proti nečinnosti Energetického regulačního úřaduZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  podání žaloby proti nečinnosti Energetického regulačního úřadu v řízení vedeném pod spis. 09901/2010-ERU

 • ukládá
  starostovi prostřednictvím právního zástupce zajistit podání žaloby
  T: 30.11.2022

 • hlasování
  pro 6

17/R22/2022

Věc: Rozpočtová změna - vratka dotace na podporu studiaZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci ZŠ Chodov, ul. Školní o vratce příspěvku na kvalifikaci učitelů

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - vratku příspěvku na kvalifikaci učitelů ve výši 25 000,00 Kč od ZŠ Chodov, ul. Školní.
  Rozpočtová skladba: 3113

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 20.11.2022

 • hlasování
  pro 6

18/R22/2022

Věc: Žádost o povolení čerpání částky 250 000,--Kč z investičního fondu.ZPRACOVAL:
R. Dočkalová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Renáta DočkalováKONZULTACE:
Ing. Marcela KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Žádost DDM Bludiště Chodov, okres Sokolov, p.o. o povolení k čerpání částky ve výši 250 000,--Kč z investičního fondu.

 • hlasování
  pro 6

19/R22/2022

Věc: Žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o změnu odpisového plánuZPRACOVAL:
Iva Šípová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva ŠípováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o změnu odpisového plánu na rok 202

 • ukládá
  ředitelce školy řídit se odpisovým plánem
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru