Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 15.2. 2022.

1/R4/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 15/2021, č. 38/2021, č. 39/2021, č. 54/2021, č. 81/2021, č. 82/2021, č. 96/2021, č. 119/2021, č. 120/2021, č. 121/2021, č. 154/2021, č. 155/2021, č. 184/2021, č. 185/2021, č. 203/2021 bod 2., č. 213/2021, č. 235/2021, č. 267/2021, č. 268/2021, č. 269/2021, č. 350/2021, č. 351/2021, č. 352/2021, č. 353/2021, č. 363/2021 bod 2., č. 368/2021, č. 369/2021, č. 374/2021, č. 391/2021 bod 2., č. 428/2021, č. 431/2021, č. 447/2021 bod 2., č. 530/2021 bod 2., č. 531/2021 bod 2., č. 5/2022, č. 15/2022, č. 16/2022, č. 21/22, č. 22/2022, č. 23/2022, č. 24/2022, č 25/2022, č. 26/2022, č. 27/2022, č. 28/2022, č. 29/2022, č. 30/2022, č. 31/2022, č. 33/2022, č. 35/2022, č. 36/2022, č. 37/2022, č. 38/2022, č. 39/2022, č. 40/2022, č. 41/2022, č. 42/2022, č. 43/2022, č. 44/2022

 • hlasování
  pro 6

2/R4/2022

Věc: Záměr prodeje ppč. 1143 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost manželů ***** o prodej pozemku

 • schvaluje
  záměr města prodat ppč. 1143 o výměře 859 m2 v k. ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 25.2.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na zasedání ZM
   T: 23.6.2022

 • hlasování
  pro 6

3/R4/2022

Věc: Záměr prodeje ppč. 1185/183, 1185/184, 1185/185, 1185/186, vše v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o prodej pozemků

 • schvaluje
  záměr města prodat ppč. 1185/183, 1185/184, 1185/185, 1185/86, vše v k. ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 25.2.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání ZM
   T: 23.6.2022

 • hlasování
  pro 6

4/R4/2022

Věc: Záměr prodeje ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov a podmínky výběrového řízení na prodej nemovitého majetku - pozemku pro výstavbu rodinných domů - ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Záměr prodeje ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov a podmínky výběrového řízení na prodej nemovitého majetku - pozemku pro výstavbu rodinných domů - ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru včetně podmínek výběrového řízení na úřední desce
   T: 25.2.2022

  2. předložit došlé nabídky na jednání RM a následně ZM
   T: 23.6.2022

 • hlasování
  pro 6

6/R4/2022

Věc: Návrh na ukončení nájemního vztahuZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  návrh ***** na ukončení nájemního vztahu dohodou

 • schvaluje
  ukončení nájemního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2019-005/NP uzavřené dne 22.07.2019***** dohodou ke dni 28.02.2022.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadatelkou dohodu o ukončení nájemního vztahu
  T: 15.3.2022

 • hlasování
  pro 6

7/R4/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění kabelového vedení NN v Lesní ulici v ChodověZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: 2021-033/BVB ze dne 30.9.2021 - umístění kabelového vedení NN na pozemcích pč. 1600/1, 2498/1, 2501/8, 2501/9, 2501/19, 2509/1 a 2513 vše v k. ú. Dolní Chodov a 1 ks pilíře na pozemku pč. 1600/1 v k. ú. Dolní Chodov, 4 ks pilířů na pozemku pč. 2509/1 v k. ú. Dolní Chodov, 2 ks pilířů na pozemku pč. 2513 v k. ú. Dolní Chodov a 4 ks pilířů na pozemku pč. 2498/1 v k. ú. Dolní Chodov se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města Dodatek č. 1
  T: 31.7.2022

 • hlasování
  pro 6

8/R4/2022

Věc: Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Chodník v ulici Hrnčířská"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.5.2021 s ing. Ivanem Škulavíkem, IČ: 18733336

 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
  T: 18.2.2022

 • hlasování
  pro 6

9/R4/2022

Věc: Příkazní smlouva "Dětské hřiště u ZŠ Školní v Chodově – 1.etapa“ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh příkazní smlouvy se společností Abri, s.r.o., IČ: 61679763

 • ukládá
  starostovi podepsat příkazní smlouvu
  T: 18.2.2022

 • hlasování
  pro 6

10/R4/2022

Věc: Smlouva o dílo na realizaci stavby "Chodov - Poděbradova ulice, inženýrské sítě (vodovod a kanalizace, vč. přípojek) na p.p.č. 1778/1 v k.ú. Dolní Chodov"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo se společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IČ: 49789228

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 18.2.2022

 • hlasování
  pro 6

11/R4/2022

Věc: Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravěZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předloženou souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 se společností AD Ligneta regionalbus s.r.o., Severní 872/15, 360 05 Karlovy Vary, IČ: 26318741

 • ukládá
  vedoucímu OSM zveřejnit souhrnnou zprávu na el. úřední desce
  T: 22.2.2022

 • hlasování
  pro 6

12/R4/2022

Věc: Zpráva o hospodaření s majetkem - inventarizace za rok 2021ZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předloženou zprávu o inventarizaci majetku města Chodov za rok 2021

 • ukládá
  1. vedoucímu odboru správy majetku města, jednatelům s.r.o. a všem ředitelům příspěvkových organizací města sledovat stav majetku, jeho aktivaci a likvidaci
   T: 31.12.2022

  2. tajemnici městského úřadu, jednatelům s.r.o. a všem ředitelům příspěvkových organizací města vymáhat veškeré pohledávky
   T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

13/R4/2022

Věc: Zpráva o zhodnocení činnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí za rok 2021ZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  zprávu o zhodnocení činnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí za rok 2021

 • hlasování
  pro 6

14/R4/2022

Věc: Zpráva o výkonu veřejného opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti za rok 2021ZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  zprávu o výkonu veřejného opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti za rok 2021

 • hlasování
  pro 6

15/R4/2022

Věc: Prodloužení smlouvy o výpůjčce č. 124/2020ZPRACOVAL:
Martin Lehečka
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost paní Hany Goubejové , Loučky 260, Nové Sedlo o prodloužení Smlouvy o výpůjčce č. 124/2020 (25 ks aerobic bedýnek)

 • schvaluje
  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 124/2020 uzavřené dne 02.03.2020 s paní Hanou Goubejovou, Loučky 260, Nové Sedlo na dobu určitou do 01.03.2023

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadatelkou dodatek ke smlouvě
  T: 28.2.2022

 • hlasování
  pro 6

16/R4/2022

Věc: Stanovení počtu zaměstnanců Města Chodova pro rok 2022ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost tajemnice úřadu o stanovení počtu zaměstnanců Města Chodova na rok 2022

 • stanoví
  Městu Chodovu na rok 2022 celkem 84 zaměstnanců

  1. správa 51 zaměstnanců

  2. městský záchranný systém 3 zaměstnanci

  3. pečovatelská služba 9 zaměstnanců

  4. městská policie 20 zaměstnanců

  5. řidič: 1 zaměstnanec

 • bere na vědomí
  celkový přepočtený evidenční počet zaměstnanců - 81,34

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit plnění usnesení
  T: 16.2.2022

 • hlasování
  pro 6

17/R4/2022

Věc: Informace o pokračování spolupráce mezi Mateřskou školou Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace a společností Člověk v tísni o.p.s. v rámci projektu "Na oběd ve školce"ZPRACOVAL:
Ivana Šestáková
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Ivana ŠestákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  informaci ředitelky Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o pokračování spolupráce mezi MŠ a společností Člověk v tísni v rámci pilotního projektu "Na oběd ve školce".

 • hlasování
  pro 6

18/R4/2022

Věc: Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu ZUŠ ChodovZPRACOVAL:
Renata Kubrichtová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Jitka Kaprová, DiS.KONZULTACE:
p.Ing.KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Žádost Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu ve výši 63.763,- Kč (vč.DPH). Finanční prostředky budou použity na čalounění 31 ks dveří v budově ZUŠ. Jedná se o technické zhodnocení budovy.

 • ukládá
  ředitelce ZUŠ Chodov zajistit plnění usnesení.
  T: 30.4.2022

 • hlasování
  pro 6

19/R4/2022

Věc: Žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky z fondu investic na havarijní opravy ve školní jídelněZPRACOVAL:
Iva Šípová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva ŠípováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat z fondu investic finanční prostředky ve výši 12 276,66 Kč na havarijní opravu myčky nádobí a robota ve školní jídelně

 • hlasování
  pro 6

20/R4/2022

Věc: Pojistná smlouva o pojištění vozidla v KPSZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  uzavření Pojistné smlouvy o pojištění vozidla v KPS č.: 6351985769 (číslo HIPu: 6980652323) se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8

 • ukládá
  starostovi uzavřít v zastoupení města uvedenou smlouvu
  T: 28.2.2022

 • hlasování
  pro 6

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru