Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 1.11. 2022.

1/R101/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 450/2021, č. 451/2021, č. 506/2021, č. 108/2022, č. 126/2022, č. 371/2022, č. 374/2022, č. 399/2022, č. 400/2022 bod 1., č. 402/2022, č. 403/2022, č. 404/2022, č. 407/2022, č. 408/2022, č. 409/2022, č. 411/2022, č. 413/2022, č. 414/2022, č. 420/2022, č. 422/2022

 • hlasování
  pro 7

3/R101/2022

Věc: Pronájem části ppč. 1689/1 v k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Společenství vlastníků jednotek pro dům Poděbradova 704 v Chodově, IČO: 118 80 481, o pronájem přídomí zeleně

 • schvaluje
  pronájem přídomní zeleně - část ppč. 1689/1 v k.ú. Dolní Chodov o výměře cca 200 m2 Společenství vlastníků jednotek pro dům Poděbradova 704 v Chodově, IČO: 118 80 481

 • ukládá
  místostarostovi podepsat se žadatelem nájemní smlouvu
  T: 15.11.2022

 • hlasování
  pro 7

4/R101/2022

Věc: Pacht ppč. 177 v k.ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o převod nájemní smlouvy č. 2001/069-36 - ppč. 177 v k.ú. Stará Chodovská o výměře cca 250 m2
  a žádost ***** o pacht části ppč. 177 k.ú. Stará Chodovská o výměře cca 2 228 m2
  a žádost ***** o pacht ppč. 177 v k.ú. Stará Chodovská o výměře 2 478 m2

 • schvaluje
  pacht ppč. 177 o výměře 2 478 m2 *****

 • ukládá
  1. místostarostovi uzavřít pachtovní smlouvu
   T: 15.11.2022

  2. vedoucímu OSM seznámit žadatele s usnesením
   T: 15.11.2022

 • hlasování
  pro 7

5/R101/2022

Věc: Pronájem nebytového prostoru - Chodov, Tovární ul., č.p. 600ZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost o pronájem nebytového prostoru

 • schvaluje
  záměr města pronajmout nebytové prostory místnost č. 040 a místnost č. 041 o celkové výměře cca 27 m2 s příslušenstvím v 1.nadzemním podlaží v objektu č.p. 600, který je součástí ppč. 1409 v k.ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 7.11.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 29.11.2022

 • hlasování
  pro 7

6/R101/2022

Věc: Návrh rozpočtu Města Chodova na rok 2023ZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  návrh rozpočtu Města Chodova na rok 2023 včetně očekávaného plnění rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025 k projednání na ZM

 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh rozpočtu Města Chodova na rok 2023 včetně očekávaného plnění rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025 k projednání na ZM
  T: 7.12.2022

 • hlasování
  pro 7

7/R101/2022

Věc: Dodatek č. 4 DIMATEX CS s.r.o.ZPRACOVAL:
Ilona Nehybová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci se společností DIMATEX CS s.r.o., Stará 24, Stráž nad Nisou, IČ 43224245

 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.4 ke Smlouvě o spolupráci
  T: 24.11.2022

 • hlasování
  pro 7

8/R101/2022

Věc: Darovací smlouva DROSERAZPRACOVAL:
Ilona Nehybová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  darovací smlouvu pro záchranou stanici DROSERA, Bublava 791, IČ 26547368 pro roky 2023 až 2025

 • ukládá
  starostovi darovací smlouvu podpsat
  T: 24.11.2022

 • hlasování
  pro 7

9/R101/2022

Věc: Informace o žádosti na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službouZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  neschválit přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou i dle doporučení odboru sociálních věcí

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí

  1. seznámit jednatele společnosti Bytservis Chodov, s.r.o. s přijatým usnesením
   T: 11.11.2022

  2. seznámit žadatele s výsledkem
   T: 11.11.2022

 • hlasování
  pro 7

10/R101/2022

Věc: Osvědčení o nastoupení do funkceZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci o rezignaci p. Pavla Srby na mandát člena ZM

 • ukládá
  starostovi v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., O volbách do zastupitelstev předat p. Bc. Lence Horákové osvědčení o tom, že se stala členkou zastupitelstva města
  T: 3.11.2022

 • hlasování
  pro 7

11/R101/2022

Věc: Přijetí dotace na akci rekonstrukce nové knihovnyZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  přijetí 9. platby investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 241 807,88 Kč na projekt rekonstrukce nové knihovny.
  Rozpočtová skladba: 4216

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 15.11.2022

 • hlasování
  pro 7

12/R101/2022

Věc: Žádost Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace o povolení k čerpání finančních prostředků z odpisů.ZPRACOVAL:
Magdalena Šimandlová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Milan MartinekKONZULTACE:
Mgr. Milan MartinekROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace o povolení čerpání finančních prostředků z odpisů pro rok 2022.

 • ukládá
  řediteli školy zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 7

13/R101/2022

Věc: Rozpočtová změna - Biosolární střecha ZŠ HusovaZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí dotace od KK ve výši 242 000,00 Kč, projekt "Smart Akcelerator 2.0" z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o neinvestiční dotaci na zpracování studie proveditelnosti na Biosolární střechu ZŠ Chodov, Husova 788. Míra spolufinancování projektu: EU 85 %, Karlovarský kraj 15%.
  Rozpočtová skladba: 4116 - 205 700,00 Kč, 4122 - 36 300,00 Kč

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 15.11.2022

 • hlasování
  pro 7

14/R101/2022

Věc: Rozpočtová změna - dotace MŠZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z prostředků MŠMT ČR pro Mateřskou školu Chodov, Nerudova 915

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí dotace od MŠMT ČR ve výši 1 384 633,00 Kč a její přeposlání příspěvkové organizaci MŠ Nerudova 915 Chodov. Jedná se o dotaci z operačního programu J. A. Komenský.
  Rozpočtová skladba: 3111

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 15.11.2022

 • hlasování
  pro 7

15/R101/2022

Věc: Rozpočtová změna - dotace na pečovatelskou službuZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci o poskytnutí dotace od Karlovarského kraje na pečovatelskou službu

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí dotace na pečovatelskou službu ve výši 310 400,00 Kč
  Rozpočtová skladba: 4351

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 15.11.2022

 • hlasování
  pro 7

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru