Úprava výchovy a výživy nezletilého...
03. Název životní situace
Úprava výchovy a výživy nezletilého dítěte
04. Základní informace k životní situaci

V případě, že rodič, či osoba pečující, potřebuje soudně upravit výchovu a stanovit výživné na nezl. dítě, může se obrátit s žádostí o pomoc na Městský úřad Chodov, sociální odbor, úsek péče o rodinu a dítě. Zde bude poskytnuto poradenství. Máme zde k dispozici tiskopisy opatrovnického oddělení Okresního soudu v Sokolově. Může být také poskytnuta pomoc při vyplňování těchto tiskopisů. Návrh na úpravu výchovy a výživy může rodič sepsat sám, kdy by návrh měl splňovat potřebné náležitosti nebo se může obrát přímo na soud, kde může požádat o sepsání potřebného návrhu. Sepsání návrhu u soudu či na úřadě je zcela zdarma, bez poplatků.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče či pečující osoby nezletilých dětí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud se rodič nebo pečující osoba rozhodne řešit věc soudní cestou, je podmínkou pro řešení této situace podání návrhu k soudu.

O úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí zpravidla rozhoduje soud. Po podání návrhu k soudu soud ustanoví opatrovníka ve věci zastupování nezl. dětí. Opatrovníkem je vždy ustanoven příslušný odbor sociální právní ochrany dětí na obecním úřadu obce s rozšířenou působností (obec třetího typu – v okrese Sokolov se jedná o Městský úřad Sokolov).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním návrhu k soudu

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí, péče o rodinu a dítě, Komenského 1077, 357 35 Chodov.

Městský úřad Sokolov, odbor sociálních.věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Se sociálními pracovnicemi MěÚ Chodov, sociální odbor, péče o rodinu a dítě, na oddělení sociálně právní ochrany dětí na MěÚ Sokolov nebo na Okresním soudu v Sokolově.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K podání návrhu k soudu je nutné přiložit kopie rodných listů nezletilých dětí a také kopie občanských průkazů zúčastněných.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Viz. bod č. 4 (na Městském úřadu Chodov a dále na  webových stránkách Okresního soudu v Sokolově).

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občan může návrh k soudu podat osobně na podatelně soudu, nebo je může poslat prostřednictvím pošty (doporučujeme poslat návrhy doporučenou poštou). Vždy musí být podány ve třech vyhotoveních. Lhůty okresního soudu nemůžeme ovlivnit, soud by měl však rozhodovat bez zbytečného odkladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Rodiče, pečující osoby, nezletilé děti (pokud mohou vyjádřit svůj názor), případně další osoby, pokud budou účastníky řízení o úpravě výchovy a výživy k nezletilým dětem.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Jsou závislé na potřebách soudu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
rauova@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů
18. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozsudku soudu je možné se odvolat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Nehrozí žádné sankce za předpokladu, že se rodiče nedopustí zanedbání rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem nebo pokud se účastník řízení nedostaví na předvolání k soudnímu jednání bez řádné omluvy.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Na veškeré Vaše dotazy rádi odpoví sociální pracovníci péče o rodinu a dítě nebo sociální pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí.

22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:  sociální pracovnici MěÚ Chodov – péče o rodinu a dítě paní Rauovou Janu, DiS. – tel.: 352 352 125, zástup: Syrvatkovou Márii, DiS., tel: 352 352 113 a vedoucí sociálního odboru Mgr. Virtelovou Evu, tel: 352 352 121.
Další informace najdete na www stránkách:

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

V advokátních kancelářích.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Podobným způsobem se může upravit styk rodiče s dítětem nebo  zvýšení/snížení výživného u nezl. dítěte.

25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor sociálních věcí.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Rauová Jana, DiS., tel: 352 352 125, email: rauova@mestochodov.cz
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
08. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
16. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Vzhledem k citlivosti uvedené problematiky je vhodnější věc řešit telefonicky či osobně přímo se sociálním pracovníkem. Osobním jednáním lze dojít mnohdy i k závěru, kdy se rodiče či pečující osoby mezi sebou dohodnou. Pokud dohoda mezi oběma stranami funguje, není nutné věc řešit soudní úpravou rodičovské zodpovědnosti.