Stížnost
03. Název životní situace
Stížnost
04. Základní informace k životní situaci

stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzické nebo právnické osby obracejí na orgány města ve věci ochrany svých zájmů, nebo kterými občané města upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti výše uvedených orgánů, nebo které poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo na nesprávný postup správního orgánu

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

stěžovateli jsou fyzické i právnické osby

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 • stěžovatel písemně nebo ústně podá stížnost městskému úřadu
 • stěžovatel má právo požádat, aby jeho jméno nebylo v souvislosti s podanou stížností uvedeno
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 • podacím místem pro písemné podání stížnosti je podatelna městského úřadu, elektronická podatelna nebo datová schránka
 • podacími místy pro ústní podání stížnosti jsou odbory Městského úřadu Chodov a Městská policie Chodov, sepíše se protokol o stížnosti, který podepíše osoba, která podání učinila (stěžovatel),zaměstnanec, který protokol sepsal a popř. ostatní účastníci jednání
 • telefonické podání stížnosti není možné
08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

evidenční místo stížností: odbor školství, kultury a vnitřních věcí, přízemí-vlevo, podatelna, tel. 352 352 111

pondělí, středa      8:00-11:30 12:30-17:00

úterý, čtvrtek         8:00-11:30 12:30-15:30

pátek                     8:00-13:00

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • příjem stížnosti zaslané poštou potvrdí evidenčí místo do 10 dnů od data doručení,
 • zpracovatel (příjemce) stížnosti, stížnost prošetří a ve lhůtě 30 dnů, popř. 60 dnů od    podání stížnosti stěžovateli odpoví,
 • pokud nelze pro náročnost (ve vyjímečných případech) věc ve stanovené lhůtě vyřídit, oznámí zpracovatel stěžovateli aktuální informace o stavu vyřizování stížnosti a stanoví novou lhůtu pro vyřízení
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

nejsou

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
podatelna@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 500/2000 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností stanovená usnesením rady města  č. 16R-272-2013 ze dne 13. 8. 2013.
18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 • opakované podání stížnosti s uvedením nových skutečnosti, které mohou ovlivnit řešení stížnosti,
 • u stížností podaných podle ust. § 175 zákona č. 500/2000 Sb., správní řád, je možno požádat nadřízený orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

nejsou

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Petra P
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
04. 09. 2014
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
27. 01. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace