Rozhodnutí o dělení nebo scelování...
03. Název životní situace
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
04. Základní informace k životní situaci

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků.

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se nevyžaduje, pokud podmínky pro dělení nebo scelování pozemků jsou dány regulačním plánem, rozhodnutím stavebního úřadu nebo rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu.

Není-li třeba stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, stavební úřad potvrdí tuto skutečnost sdělením, kterým současně schválí navrhovaný záměr. Sdělení nelze vydat, pokud je rozhodování v území podmíněno územní studií nebo regulačním plánem.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky všech dotčených pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby (§ 101 stavebního zákona).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

• Zjistit, zda obec, kde občan zamýšlí provádět dělění a scelování pozemků spadá do působnosti Městského úřadu Chodov – odboru stavebního úřadu, který je věcně a místně příslušný pro obce Chodov, Vintířov, Vřesová, Nové Sedlo, Tatrovice.

• Doložit originál geometrického plánu ověřený Katastrálním úřadem , katastrální pracoviště Sokolov a připravit je k podání se žádostí na podatelnu Městského úřadu Chodov.

 

Žádost podaná na předepsaném formuláři musí být v souladu :

– s vydanou územně plánovací dokumentací

– s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území,

– s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,

– s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,

– s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

– s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Řízení se zahajuje pouze na písemnou žádost podanou všemi vlastníky všech dotčených pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby (§ 101 stavebního zákona).

Žádost lze podat jedním z níže uvedených způsobů:

– písemně (zasláním poštou, osobně na podatelně Městského úřadu Chodov)

– elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna@mestochodov.cz nebo datovou schránkou – identifikátor datové schránky -8rfbnzc

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor stavební úřad, Komenského 1077, 357 35 Chodov

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na vyše uvedeném stavebním úřadu Městského úřadu Chodov a to v úředních dnech (Po, St od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00). Po telefonické dohodě je možné úřad navštívit také mimo tyto úřední dny.

Můžete se obrátit na:

– paní Rezková č.dveří 223, tel. 352352228 Územní řízení (všechny nové stavby, přístavby, kůlny, garáže, sklady zahradního nářadí, povolování výjimek, schvalování geometrických plánů, informace z hlediska územního plánu)

– pan Čepelák DiS., dveře č. 221, tel. 352352221 – vedoucí odbrou stavební úřad –  Provozovny, stavby s technologickým zařízeními a stavby města (stavby v areálech provozoven, technologické stavby)

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,  ve znění pozdějších předpisů. K žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (příloha č. 4 k této vyhlášce). Grafické přílohy žádosti se přikládají ve dvou vyhotoveních. (1x originál geometrické plánu)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – Žádost o vydání rozhodnuti o dělení a scelování pozemků, který je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je možno vyzvednout na stavebním úřadě. Formuláře všech žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Chodov v sekci „radnice“ kapitola „formuláře“ a dále „stavební úřad“.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se vybere správní poplatek ve výši 1000 Kč dle položky 17 bod 3  sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatky se hradí bankovním převodem, složenkou  nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Chodov.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle § 87 odst.4 stavebního zákona v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech, zejména při postupu podle odstavce 2, stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky územního řízení jsou:

– žadatel,

– obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

dále

– vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

– osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,

– osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

 

Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány
16. Můžete využít tuto elektronickou službu
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Od 01.01 2007 se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“).

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odb. stavební úřad podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: pracovníky stavebního úřadu Městského úřadu Chodov
Další informace najdete na www stránkách:

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor stavebního úřadu

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Jiří Čepelák, DiS., vedoucí odboru stavebního úřadu, tel: 352 352 221, e-mail: cepelak@mestochodov.cz
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
31. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Obraťte se na kteréhokoliv pracovníka stavebního úřadu, rádi Vám poradíme.