Informace podle zákona 106/1999 Sb.
Veřejnoprávní smlouvy
Přehled důležitých předpisů - PDF
Opravné prostředky - PDF
Postup žádosti o informace
Formulář žádosti o informace - WORD

Povinně zveřejněné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název (1) Město Chodov
Důvod a způsob založení (2)

Město Chodov (dále jen město) je základním územním samosprávným společenstvím občanů1) a veřejnoprávní korporací. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů2).Jako takové má město povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.3)Poskytování informací však není pro město pouze zákonnou povinností, je také jeho vlastním zájmem. Včasné, profesionální, vstřícné a korektní poskytování informací vytváří image města jako instituce fungující transparentně, efektivně a v nejlepším veřejném zájmu.


1) § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 2) § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 3) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Organizační struktura (3) Organizační struktura městského úřadu Chodov

Organizace zřízené městem

Příspěvkové organizace

Školy a školská zařízení

Kontaktní spojení (4)
Kontaktní poštovní adresa (4.1) Město Chodov Komenského 1077 357 35 Chodov
Adresa úřadovny (4.2) Město Chodov Komenského 1077 357 35 Chodov
Úřední hodiny (4.3) pondělí a středa 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00

Mimo stanovené úřední hodiny jsou k dispozici veřejnosti v pracovní době pracovníci podatelny při vstupu do budovy MěÚ. Zde je možno získat informace nebo formuláře.

Ostatní úředníci se veřejnosti mimo úřední hodiny věnují, pokud jim v tom nebrání jiné důležité či naplánované úkony.

Pokladna úřadu je otevřena:

pondělí 9:00 – 11:30 12:30 – 17:00
úterý 9:00 – 11:30 12:30 – 14:00
středa 9:00 – 11:30 12:30 – 17:00
čtvrtek 9:00 – 11:30 12:30 – 14:00
pátek 9:00 – 13:00
Telefonní čísla (4.4) +420 352 352 111
telefonní seznam
Čísla faxu (4.5) +420 352 352 100
Adresa internetové stránky (4.6) www.mestochodov.cz
Adresa e-podatelny (4.7) podatelna@mestochodov.cz
Další elektronické adresy (4.8) Telefonní seznam s emailovými kontakty
Datová schránka :    8rfbnzc
Případné platby můžete poukázat (5) Základní běžný účet města : 0862172359/0800 Bankovní spojení pro ekonomickou činnost :

  • 19 – 0862172359/0800
  • 27 – 0862172359/0800
  • 19 – 360229634/0600
IČ (6) 00259349
DIČ (7) CZ00259349
Dokumenty (8)
Hlavní dokumenty (8.1)
Rozpočet (8.2)
Žádosti o informace (9) Žádosti a další podání je možné podat na podatelně městského úřadu Chodov.

Příjem žádostí a další podání (10)
Opravné prostředky (11)
Formuláře (12)
Návody na řešení nejrůznějších životních situací (13)
Předpisy (14)
Nejdůležitější používané předpisy (14.1)
Vydané právní předpisy (14.2)
Úhrady za poskytování informací (15)
Sazebník úhrad za poskytování informací (15.1) Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku:

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací (15.2)  
Licenční smlouvy (16)
Vzory licenčních smluv (16.1)  
Výhradní licence (16.2)  
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. (17) Výroční zprávy :

Ostatní (18) Náležitosti podle zákona č. 255/2012 Sb. – Obecné informace 2016

Městský úřad Chodov tímto informuje daňové subjekty, že orgány městského úřadu, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.