E-podatelna

E-podatelna městského úřadu Chodov

Dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, nařízení vlády ČR č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000), zřídil MěÚ Chodov veřejnou elektronickou podatelnu.

Elektronická adresa elektronické podatelny

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Chodov.

podatelna@mestochodov.cz

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy (vzor)

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městský úřad Chodov podatelna@mestochodov.cz
DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

Identifikátor dokumentu:

S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

Tato datová zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu.

Úřad zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát

Jméno/Název (CN) Platnost od Platnost do

Postup v případě zjištění škodlivého kódu(ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Technické parametry přijímaných datových zpráv a příloh

Podatelna města Chodov může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za podmínky, že předávající dodrží:

Formát datové zprávy pdf, htm, html, rtf, doc, txt, xls
formát rtf upřednostňujeme proti formátu doc z důvodu vyšší bezpečnosti a kompatibility
Technický nosič dat 3,5″ disketa 1,44 MB (formát PC)
CD-ROM (formát PC)
DVD-ROM/±R/RW (formát PC)
ZIP100 (formát PC)
USB FLASH (formát PC)

Na technickém nosiči dat (viz. výše) lze předat podání na podatelně Městského úřadu Chodov, Komenského 1077 v pracovní době :

pondělí   8.00 – 17.00
úterý   8.00 – 15.30
středa   8.00 – 17.00
čtvrtek   8.00 – 15.30
pátek   8.00 – 13.00

Jiné formáty a technické nosiče dat není elektronická podatelna způsobilá přijmout.

Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen. Pokud zpráva nebude podepsána zaručeným elektronickým podpisem, bude považována za běžnou korespondenci.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19)

– musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát
vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen.

– nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše.

Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být
podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.