Prodej a směna nemovitostí
03. Název životní situace
Prodej a směna nemovitostí
04. Základní informace k životní situaci

Jde o prodej či směnu nemovitostí ve vlastnictví Města Chodov

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • Fyzická osoba starší 18 let nebo jí pověřená osoba na základě plné moci,
  • právnická osoba zastoupená oprávněnou osobou dle příslušných listin.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemné podání žádosti s vyznačením bezdlužnosti žadatele a se specifikací požadavku spolu se snímkem z pozemkové mapy se zákresem
Usnesení rady města o záměru prodeje či směny zveřejnění záměru prodeje či směny na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
Usnesení zastupitelstva města o schválení prodeje nebo směny pozemku
Vyhotovení kupní nebo směnné smlouvy

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti, kterou zaeviduje podatelna MěÚ Chodov

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Město Chodov, Komenského 1077, Chodov

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Město Chodov, Komenského 1077, odbor správy majetku města, majetkoprávní oddělení, č. dveří 232, úřední dny

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

přesně specifikovaný požadavek, občanský průkaz (údaje o žadateli)

u právnické osoby aktuální výpis z obch. rejstříku, živnostenský list apod. či plnou moc, jde-li o zastupování žadatele na základě plné moci

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Písemná žádost, její formalizovaná podoba je k dispozici na webových stránkách města nebo na odboru správy majetku města

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Všechny úkony jsou bezplatné, poplatek není vybírán

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůtu nelze jednoznačně stanovit, závisí na jednání příslušných orgánů obce a zajištění potřebných podkladů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další odbory MěÚ Chodov vyjadřující se k žádosti

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

V případě potřeby a v závislosti na složitosti případu je žadatel vyzván písemně nebo telefonicky k doložení dalších dokladů nebo získání potřebných informací.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
podatelna@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 256/2013  Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro zjišťování bezdlužnosti žadatele

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o prodeji či směně nemovitostí je plně v kompetenci zastupitelstva města

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Uplatnění smluvní sankcí sjednaných ve smlouvách

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:  odbor správy majetku města, majetkoprávní oddělení
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

odbor správy majetku města, majetkoprávní oddělení

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Alice Vilingerová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
15. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
15. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace