Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Kácení dřevin rostoucích mimo les

03. Název životní situace

Kácení dřevin rostoucích mimo les


04. Základní informace k životní situaci

Dřeviny rostoucí mimo les podléhají ochraně definované zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.). K jejich kácení je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále uvedeno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Povolení se nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

 

b) z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních; záměr kácení z uvedených důvodů musí být oznámen písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který může kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění

c) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce pozemku s písemným souhlasem vlastníka.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se podává písemně a v souladu s § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., musí obsahovat:

  • jméno a adresu žadatele,
  • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
  • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,
  • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
  • zdůvodnění žádosti.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žádost a její náležitosti lze doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, osobně do podatelny Městského úřadu Chodov nebo pomocí služby datových schránek.

Dnem podání je zahájeno řízení ve věci. Lhůta pro vydání rozhodnutí je dána § 83 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. – rozhodnutí orgán ochrany přírody vydá do 60 dnů od zahájení řízení (v případech zvláště složitých do 90 dnů od zahájení řízení).


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Útvar rozvoje města – 1. patro – kancelář č. 202 – p. Přibáňová

tel.: 352 352 212

e-mail: pribanova@mestochodov.cz

 

Úřední dny:

Pondělí, Středa 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00

další dny:

Úterý, Čtvrtek 8.00 – 11.30  12.30. – 15.30

Pátek 8.00 – 13.00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žádost obsahující náležitosti uvedené v bodu 3.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Kácení“ je zveřejněn na webových stránkách města Chodov - zde


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Vydání rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les není zpoplatněno.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se dle zákona č. 114/1992 Sb. vyřizuje do 60-ti dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90-ti dnů od zahájení řízení.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění může být účastníkem řízení občanské sdružení, za předpokladu dodržení zákonných podmínek.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

pribanova@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,


18. Jaké jsou související předpisy

  • Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláška  č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovy Vary, a to prostřednictvím odboru správy majetku města Městského úřadu v Chodově.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

  • uložení pokuty fyzické osobě až do výše 10.000,-Kč pokud neprovede uloženou náhradní výsadbu dřevin nebo nesplní ohlašovací povinnost,
  • uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20.000,-Kč  pokud poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu, u skupiny dřevin až 100.000,-Kč (dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb.),
  • uložení pokuty právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000,-Kč pokud poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin (dle § 88 zákona č.1141/1992 Sb.).

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: Odbor rozvoje města, Městský úřad Chodov
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, Útvar rozvoje města


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Simona Přibáňová


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

21. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

31. 01. 2023


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 10:59
Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2023 15:54

Partneři


nahoru