Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Možné (podezření z) ohrožení života nebo zdraví nezletilých dětí, špatná péče ze strany pečující osoby

03. Název životní situace

Možné (podezření z) ohrožení života nebo zdraví nezletilých dětí, špatná péče ze strany pečující osoby


04. Základní informace k životní situaci

V případě, že kdokoliv pojme podezření z ohrožení života, zdraví dítěte či špatné péče týkající se nezletilých dětí, má povinnost oznámit tuto skutečnost a kontaktovat pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) během pracovní doby, popřípadě Policii ČR nebo Městskou policii. Oznámení lze učinit osobně, písemně či také emailovou poštou.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý občan, který zjistí výše uvedené skutečnosti.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz bod.č 4, 5


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Viz bod č. 4, tedy oznámení občanem na uvedené instituce. V případě, že věc posoudí sociální pracovník OSPOD, Policie ČR, nebo Městská policie tak, že je skutečně nutné zasáhnout ve prospěch dítěte, kontaktuje se příslušný OSPOD na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Tento orgán pak zahájí kroky, tedy podá návrh k soudu na vydání předběžného opatření. Dle rozhodnutí soudu je pak dítě na základě jeho rozhodnutí odebráno z prostředí, kde mu hrozí akutní nebezpečí a předá je vhodné osobě či zařízení, která jsou k tomuto určena.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí, péče o rodinu a dítě, Komenského 1077, 357 35 Chodov.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Se sociálními pracovníky MěÚ Chodov, sociální odbor, péče o rodinu a dítě, OSPOD na MěÚ Sokolov (zde kdykoliv – pracovníci drží pohotovost 24h denně), nebo prostřednictvím Policie ČR nebo Městské policie.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Není nutné předkládat žádné doklady.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné formuláře nejsou potřeba. Na základě ústního oznámení vše zapíše do protokolu sociální pracovník.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Nehradí se žádné poplatky.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Orgány OSPOD jednají bezodkladně, dle závažnosti oznámení.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dotčené orgány sociálně právní ochrany dětí, Městská policie a Policie ČR, Okresní soudy, dětské domovy, diagnostické ústavy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, další zařízení s příslušným pověřením či akreditací a osoby, kterým je dítě svěřeno do výchovy (např. příbuzní, pěstouni apod.).


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Nejsou požadovány.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

rauova@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů


18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se žádné opravné prostředky. V případě, že věc projedná Okresní soud, může být podáno odvolání proti usnesení či rozsudku.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V případě zjištění, že se skutečně jednalo o ohrožení újmy zdraví či života nezl. dítěte nebo byla-li skutečně zjištěna špatná péče o nezletilé, mohou být rodiče nebo pečující osoby trestně stíhány pro zanedbání rodičovské zodpovědnosti.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Na veškeré Vaše dotazy rádi odpoví sociální pracovníci OSPOD.


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: sociální pracovnici MěÚ Chodov – péče o rodinu a dítě paní Rauovou Janu, DiS. – tel.: 352 352 125, zástup: Bc. Michaelu Fojtíkovou, tel: 352 352 113 a vedoucí sociálního odboru Mgr. Virtelovou Evu, tel: 352 352 121.
Další informace najdete na www stránkách: http://www.mpsv.cz/cs/7241


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Ministerstvo práce a sociálních věcí upravuje postup orgánů SPOD.


24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vždy volat instituce uvedené v bodu č. 4.


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor sociálních věcí – péče o rodinu a dítě


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Rauová Jana, DiS, tel: 352 352 125, email:rauova@mestochodov.cz, Mgr. Virtelová Eva, tel: 352 352 121, email:virtelova@mestochodov.cz


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

08. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

06. 09. 2022


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Vzhledem k citlivosti uvedené problematiky je vhodnější věc řešit telefonicky či osobně přímo se sociálním pracovníkem (viz. bod č. 4).

Datum vložení: 19. 12. 2022 20:59
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 21:02
Autor: Správce Webu

Partneři


nahoru