Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Místní poplatek za provoz systému systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

03. Název životní situace

Místní poplatek za provoz systému systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


04. Základní informace k životní situaci

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba

1.  která má v obci trvalý pobyt,

2.  které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3.  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České  republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4.  které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícícho azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuání rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené i individuální rekreaci , bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.  

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.   


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Plátce nebo poplatník místního poplatku za odpady.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je třeba splnit ohlašovací povinnost:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

Poplatník je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Vyplněním tiskopisu Prohlášení plátce poplatku k dané poplatkové povinnosti plátcem poplatku, případně osobně na Městském úřadu Chodov, Komenského 1077, v přízemí, kancelář č. 105.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

odbor školství, kultury a vnitřních věcí, v přízemí, č. kanceláře 105,

pí Věra Nesměráková, pí Romana Jiroušková

tel. 352 352 109, 352 352 107

úřední hodiny:

Po, St 8.00-11.30   12.30- 17.00

Út, Čt 8.00-11.30  12.30- 15.30

Pá 8.00 – 13.00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz,  u cizinců platné doklady k pobytu na území České republiky.

V případě, že je uplatňován nárok na osvobození nebo úlevu, je třeba předložit doklad, který potvrzuje nárok na osvobození nebo úlevu.

viz OZV č. 3/2015, čl.6 –  Osvobození a úlevy


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

formuláře Prohlášení plátce poplatku za místní poplatek za odpady jsou k dispozici u správce poplatku tj. MěÚ Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, v přízemí, kancelář č.105.

Dále jsou k dispozici na webových stránkách města Chodov – formulář zde.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Roční sazba poplatku činí 664,- Kč za každou osobu

Poplatník uhradí poměrnou část poplatku za příslušné období (tj. za 6 měsíců) dvakrát ročně v termínech do 28. února za první pololetí a do 31. července za druhé  pololetí kalendářního roku.

Roční sazba poplatku činí 664,- Kč za každou osobu.

Poplatník uhradí poměrnou část poplatku za příslušné období (tj. za 6 měsíců) dvakrát ročně v termínech do 28. února za první pololetí a do 31. července za druhé  pololetí kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Uvedený poplatek lze uhradit:

  • v hotovosti v pokladně Městského úřadu Chodov, 2. poschodí, č. dveří 331,
  • bankovním převodem na účet Města Chodova č. 164308490/0600 (informace o variabilním symbolu poskytne správce místního poplatku).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

žádné


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

nesmerakova.vera@mestochodov.cz, jirouskova@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška Města Chodova č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsobu jeho výběru, ve znění pozdějších úprav.


18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon   č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Lze podat do 30 dnů odvolání proti platebnímu výměru místního poplatku ke Krajskému úřadu Karlovarského  kraje podáním na MěÚ Chodov (u správce poplatku, který platební výměr vydal).


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (nenahlášení) a pokud není poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, může být zvýšen dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, až na trojnásobek.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:  Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věci
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

odbor školství, kultury a vnitřních věcí  Městský úřad Chodov


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

místní poplatek: Věra Nesměráková, č. dveří 105, tel. 352 352 109


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

22. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Nejsou

Datum vložení: 19. 12. 2022 19:55
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 20:00

Partneři


nahoru