Pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením...
03. Název životní situace
Pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením formou poradenské činnosti (z důvodu hmotné nouze, bez přístřeší)
04. Základní informace k životní situaci

Jedná se o osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci a neví, jak mají postupovat, popřípadě, na koho se mají obrátit.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která je plnoletá, svéprávná, popřípadě pečující osoba nebo soudem stanovený opatrovník.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po konzultaci s klientem je projednána jeho životní situace, je mu navrženo řešení jeho problému, popřípadě další spolupráce klienta, odboru a další organizace.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Udělením souhlasu (stačí i ústně) s poskytovanou službou.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Se sociálními pracovnicemi odboru sociálních věcí, MěÚ v Chodově

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Platný občanský průkaz, není podmínkou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při jednání na MěÚ, odboru sociálních věcí se žádné formuláře nevypisují.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Řízení nepodléhá správním poplatkům.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Řízení je prováděno bez odkladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Společně posuzované osoby – děti, rodiče, sourozenci, popř. další osoby bydlící s klientem ve společné domácnosti.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Spolupráce při ověřování uváděných skutečností a řešení vzniklého problému.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
syrvatkova@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 111/2006 Sb., o dávkách pomoci v hmotné  nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
  • Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení  některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Ukončení spolupráce s klientem.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: Úřad práce, Karlovarský kraj, kontaktní pracoviště Sokolov, pobočka Chodov.
Další informace najdete na www stránkách: Úřadu práce – http://portal.mpsv.cz/upcr – zde jsou k dispozici formuláře k žádostem o dávky pomoci v hmotné nouzi (formuláře lze získat i na odboru sociálních věcí MěÚ Chodov).

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Portál ministerstva práce a sociálních věcí – http://portal.mpsv.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor sociálních věcí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Syrvatková Mária, Dis., tel. 352 352 113, e-mail: syrvatkova@mestochodov.cz Mgr. Eva Virtelová, tel. 352 352 121, e-mail: virtelova@mestochodov.cz
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
08. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
16. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace