PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ - NAPŘÍČ CELÝM CHODOVEM

PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ - NAPŘÍČ CELÝM CHODOVEM

Příspěvekod JanSinkule » 16 črc 2014 12:11

Znovu a zase, pořád dokola - ÚVOD K VOLEBNÍMU PROGRAMU ODS
V předešlém textu, respektive v „seriálu“ příspěvků na diskusním fóru nazvaném (možná, že nešťastně) „Vyhlašování etických kodexů a o samosprávě v Chodově“ (celý tento „seriál“ nastartovalo zveřejnění etického kodexu Hnutí za harmonický rozvoj měst a obcí) jsem se zamýšlel nad tím, jaká je chodovská samospráva, jak se v Chodově uplatňuje zastupitelská demokracie, nebo chcete li, jak je město spravováno a řízeno. Stačila jediná zmínka o „teple“ uvedená nikoliv jako nosné téma, dokonce ani ne jako jeho součást, ale jen jako příklad, aby celému souboru textů bylo oponováno jen a jen pracovním poměrem autora, tedy jeho vztahem ke společnosti MARSERVIS a tudíž i k jeho „naprosté zaujatosti“ ve sporu Města s touto společností. Co na tom, že soubor příspěvků se zabýval výhradně městem Chodov a jeho samosprávou.
Přes svoji téměř dvanáctiletou zkušenost stále předpokládám, že čtenář, tím více oponent, čte a vnímá argumenty. Poté, co jsem byl konfrontován s dalšími reakcemi na své názory, mohu konstatovat jen jakousi podivnou zaujatost, možná mindrák a hlavně to, že moji oponenti nečtou a že argumenty nevnímají. A to tím více, že bylo reagováno na to, čím jsem se v textu vůbec nezabýval a úplně ignorováno to, o čem bylo hovořeno. Navíc v názorech oponentů nenacházím názory a argumenty proti, ale jen jakási tvrzení. To, bohužel, celou debatu, kterou jsem se pokoušel svými příspěvky vyvolat, zatemňuje a účelově vytváří jen dojem mojí údajné snahy diskreditovat vedení Města z jakýchsi partikulárních důvodů. Já to k ničemu nepotřebuji a nikdo jiný mně k tomu také nepotřebuje, to obstará vedení Města samo o sobě (viz. předchozí či dřívější). Špinit někoho bez argumentů a na základě nedoložených tvrzení je zbabělé. Neochota nebo snad nedostatek odvahy o mnou nastolených tématech otevřeně, věcně a veřejně diskutovat, či „podvečery se starostou města“ (dnes již více než se starostou, s místostarostou s ambicemi býti starostou) ovšem bez jakékoliv snahy přizvat nebo dát obdobný prostor i oponentům zmíněných postav, tento pocit zbabělosti vyvolává. A neotisknutí článku ve Zpravodaji nebo jeho otisknutí, ale až po upozornění na Tiskový zákon (podle tvrzení autora) takový názor asi i potvrzuje.
Nakonec mi bylo vyčteno, že stejně jde jen o předvolební kampaň. Nevím, zda téměř dvanáctiletá a soustavná, chcete li, angažovanost je jen kampaní před volbami. Tvrdil li jsem například ve „věci teplo“, že řešení je nezbytné hledat v dohodě obou stran a vyzýval li jsem k tomu, byl jsem vždy osočen z toho, že hájím zájem společnosti MARSERVIS, s.r.o. Prakticky všemi členy ZM, především zástupci HNHRM, ODS a ČSSD. Dnes to má ODS ve svém volebním programu, což je sice správné, ovšem ve spojení s prohlášením, že „respektují usnesení ZM“ … tudíž pronájem teplofikací SU, a.s., je to zřejmě protimluv. Proč jim to trvalo dvanáct let nevím. Přesto je to jediná správná cesta, jak město tohoto tyátru zbavit. Stejné je to i s mými výhradami ke způsobu správy a řízení Města či k práci jednotlivých volených orgánů města, abych se vrátil k tématu. Vítám to a velmi za to ODS oceňuji a to i přesto, že ve volbách do ZM budeme konkurenti. Doufám, že jen ve volbách.

ODS podruhé
ODS jako první v Chodově začala představovat svůj volební program. Má, možná, trochu smůlu, ale skutečně jen možná, protože jsem se rozhodl glosovat volební programy všech subjektů, které je představí. Nevím, jak dlouho mi to vydrží. Nezaručuji ani kvalitu komentáře, ani kvalitu myšlenky.
První prioritu ODS, to je urovnání sporu Města se společností Marservis, jsem okomentoval v kapitole „Znovu a zase, pořád dokola“. Nemám co dodat. Druhým letáčkem ODS představila své priority v oblasti Sociální záležitosti, školství a zdravotnictví. Doufám, že nás s celým programem seznámí podrobněji, jak uvádějí, protože;
V oblasti „ŠKOLSTVÍ“, jak nám sdělují „Podporují přemístění I. ZŠ do areálu stávajícího gymnázia a obchodní akademie a zároveň přemístění gymnázia a obchodní akademie do budovy v Komenského ulici – ve snaze udržet střední školu v Chodově.“ Zároveň „souhlasí s útlumem budovy 1. stupně I. ZŠ v ulici Dukelských hrdinů.“ Nevím, jaké má informace ODS, ale na zastupitelstvu nikdy nebyla představena ucelená koncepce školství v Chodově obsahující prognózu vývoje počtu „školáků“, vyhodnocení stavu budov, počtu tříd a učeben, kapacity či úrovně vybavení, neexistuje ani dostatečná analýza trhu práce a prognóza jeho vývoje a vývoje jeho potřeb a konec konců není dostatečně prověřen a znám stavební stav budovy do které má být G a OA přesunuta. Obávám se, že zde je příliš mnoho neznámých, abychom se už bavili o konkrétních opatřeních, konkrétních krocích. Obávám se proto, že by mohlo dojít k témuž, k čemu došlo v případě ZUŠ Chodov, která byla doslova „rozmetána“ po celém Chodově s příslibem, že bude přebudována a modernizována budova kuchyně a jídelny v Husově ul. Dodnes o této akci není hovořeno a obávám se, že doposud nezačaly ani práce na projektu přestavby a modernizace. Nicméně i tuto prioritu ODS kvituji s povděkem. I já budu podporovat rozvoj a modernizaci školského systému, ale jen jako systému. Systému promyšleného, systému, který je podložen znalostí všeho potřebného, systému směřujícího k tomu aby naše děti navštěvovaly školy a zařízení, které/á jim poskytují kvalitní a ucelené vzdělání, učí je potřebným praktickým dovednostem, systému, který u dětí iniciuje opodstatněný (na základě toho, co se naučily) zájem o různé lidské profese, systému …..(je toho ještě řada, co takový systém musí obsahovat). Jsem totiž toho názoru, že realizace dílčích jednotlivostí, byť se právě teď zdají být potřebnými, k vybudování skutečného vzdělávacího systému nevede (opět jako argument uvádím ZUŠku a to i když úroveň výuky nejspíš neutrpěla).
Co se týče oblasti „Sociálních služeb“ je sice záměr ODS „plošně podporovat všechny seniory města“ chvályhodný, ale i o sociálních službách platí totéž, co o školství. Jediný rozdíl je v tom, že služby mají snad dostatečně a komplexně vypracovaný plán – v každém případě kvalitně vypracovaný. První prioritou by tudíž mělo být „převedení tohoto plánu z roviny „Potřeba“ do roviny „Má být realizováno“, to znamená: jest koncepcí – plánem Města a jako takový bude rozpracováván do jednotlivých roků realizace. Abych ani v tomto případě nezůstal bez příkladu, dovolil bych si vaší paměť obrátit k „domovu – penzionu pro seniory“ (převzít od kraje, nepřevzít, převzít, zrekonstruovat, dostavět lůžkovou část s nepřetržitou péčí, nepřevít, převzít – výsledek: nájemní dům s částečně zajištěnými službami). Navíc sociální služby nejsou jen službami pro seniory, ale celou škálou služeb. To jen jako upozornění na to, abychom nedopadly jako s rozvojem města, kdy se může zdát, že rozvoj spočívá jen a jen v rozvoji rekreace a sportu – tak daleko, bohužel, ještě nejsme.
Proč, ale tolik lpím na „koncepcích“. Je to jednoduché. Koncepce je podrobný a ucelený pohled na danou „věc“. Jako taková je přepracovatelná do konkrétního plánu (dnes možná záměru). Je li takový plán jednou schválen, nelze jej jen tak mírnix týrnix ignorovat. A hlavně je konkrétní a nelze do něj vkládat cokoliv nebo cokoliv z něj vykládat jakkoliv, jak se to zrovna hodí (jako, např. v případě „Zásobníku investic“, který toto vše doposud suploval). Navíc takový plán umožňuje i průběžnou tvorbu zdrojů potřebných k jeho realizaci, abychom neinvestovali jen tam, kde jsou k dispozici nějaké dotace.
Chci tedy věřit, že toto všechno má ODS na paměti a v „podrobném programu“ nás o tom přesvědčí.

ODS potřetí
Sport, kultura, volnočasové aktivity
Určitě si nemyslím, že by ODS o této problematice věděla jen málo a stejně určitě si nemyslím, že já bych o ní snad věděl vše. Nevím a nechtěl bych, aby následující vyznělo jinak, než jen jako názor.
SPORT
Souhlasím s podporou mládežnického sportu a i s tím, aby „ostrouhali ti, kteří se „jen vezou s nastavenou dlaní“. Souhlasím i s tím, že podpora sportu (dokonce jakákoliv podpora kohokoliv) má být jednoduchá a průhledná. Nerozumím, co je míněno „profesionálním sportem“ (v Chodově) a ani tomu proč by neměl mít ze strany Města apriory podporu.
Jednoduchost a průhlednost podpory
Myslím, že to co existuje (systém podpory) elementárně jednoduché a průhledné je. Jsou podporovány organizace pracující s dětmi a mládeží podle vykázaného počtu a na základě přepočítaného koeficientu „na hlavu“, alespoň „se to tak tváří“. Chyba může být jen v tom, co je vykazováno a co je skutečností. A jsou podporovány jednotlivé akce systémém „grantu na zajištění akce“. To co tuto jednoduchost a průhlednost dělá složitější a co systém činí méně průhledným nebo neprůhledným je mnou nikdy nepochopená organizace spočívající v tom, že např. trenéři mládeže fotbalu jsou trenéry fotbalového oddílu, a jsou zároveň vedeni „pod Domem dětí a mládeže“ a od něj snad pobírají (pobírali) i nějakou odměnu (pokud vím vždy jí použili pro potřebu jimi trénovaného mužstva) – vždy to na mě dělalo dojem, jakoby šlo o dvě aktivity (klubovou a DDM). Stejně neprůhledným je úhrada Města sportovním oddílům „za správu a údržbu areálu“, který je majetkem Města, ale který tyto kluby bezplatně užívají. A „ze stejného soudku“ jsou i různé „kličky (nemyslím to nijak pejorativně)“ mající za úkol pomoci oddílům při údržbě a provozu jimi užívaných areálů „jakožto příspěvek mládeže na podíl na těchto nákladech“. Myslím, že vše toto, co vidím jako systém komplikující či chybné, je způsobeno tím, že je názor „nepodporovat sport dospělých“. Dovolím si tvrdit, že většina sportovních odvětví, sport dospělých potřebuje – respektive činnost mládeže k němu spěje a bez něj by o něj asi ani nebyl zájem (cílem žákovského sportovce je být dorosteneckým sportovcem a dorostenec se chce probojovat do družstva dospělých – a to bez ohledu na úroveň soutěže). Navíc v podmínkách Chodova dospělí sportovci jsou obvykle i trenéry mládežnických družstev nebo jednotlivců (současně nebo po skončení kariéry).
Z těchto důvodů si myslím, že by systém mohl obsahovat jen tyto prvky:
a) Podpora organizací pracující s dětmi a mládeží (podpora mládeže) – existuje
b) Podpora dospělých sportovců a oddílů dospělých v organizacích pracujících s dětmi a mládeží (část skutečně vynakládaných prostředků spojených výhradně se zajištěním aktivity samotné)
c) Podpora organizací pracujících s dětmi a mládeží nebo dobře propagujících Chodov spravujících a udržujících areál nebo se sportem spojené zařízení, který/é pro svojí činnost používají a nejlépe – nemusí však být podmínku – poskytují i veřejnosti (podle výše skutečně vynakládaných prostředků – část nákladů)
Průhlednost
V případě, že je využíván majetek Města podpora uvedená pod bodem c) nebo její alikvotní část není poskytována (provoz a údržbu zajišťuje Město) nebo je podpora stejná jako u organizací ostatních, ale je vyžadováno sjednané nájemné za užívání (provoz zajišťuje uživatel, údržbu Město). Jinak si myslím, že budou li b) i c) na stejné úrovni jako a) je podpora i grantový systém náchylný jen k podvůdkům či podvodům, ale to je jiná kapitola.
Profesionální sport
Existuje li v Chodově i sport provozovaný na profesionální úrovni (ve smyslu toho, co „profesionální“ znamená) pak jeho případná podpora může být jen podporou sjednanou zcela samostatně mezi Městem a sportovcem či profesionálním klubem (jednoduše má být zhodnocen přínos městu).
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V první řadě, mají li existovat v systému podpor Města, tedy i v jeho rozpočtu, musí mít jasně definovaný obsah (jestliže existuje oblast podpory sportu či kultury není žádná sportovní akce na úrovni od výkonnostního sportu výše či kulturní počin zajišťovaný např. KASSem volnočasovou aktivitou (prostě žádný systém podpory nebude fungovat, bude li jedno zároveň i součástí druhého).
Druhou poznámkou je, že platí to, co bylo řečeno k rozvoji města a investiční činnosti. Elementární „podporou“ volnočasových aktivit občanů Chodova je rozvoj a odpovídající „zpracování“ příměstských rekreačních zón, lesoparku a konec konců i parku ČSM a zahrady ZUŠ (ovšem dnes již v návaznosti na lokalizaci ZUŠky) tak, jak bylo prvotním, podle mého soudu dobrým, záměrem.
Samostatně bych „viděl“ volnočasové aktivity dětí a nakonec i mládeže. Pro spontánní pohybové aktivity, je Chodov vybaven dostatečně (veřejné plochy u II., III. ZŠ, na Stadionu olympioniků ČR, nebo v areálu Sportovně rekreačního centra). Připočteme li příměstské rekreační zóny, není asi co doplňovat. Doporučoval bych přehodnotit a jinak koncipovat poslání a úlohu DDM (při vší úctě k tomu co pracovníci DDM dělají a jak to dělají) spíše do role organizátora a realizátora volnočasových aktivit (např. meziškolní sportovní hry (dlouhodobé soutěže) dětí a mládeže, atp.) než suplenta aktivit již zajišťovaných jinými organizacemi. Znovu podotýkám, že si práce „lidí z DDM“ vážím a velmi cením. Totéž je možné říci o poslání v rámci volnočasových aktivit o ZUŠ. Líbí se mi práce, v této oblasti, Městské knihovny.
KULTURA
Dvě poznámky jaksi na úvod.
a) Bude li spontánně, tak jak se situace namane, měněn základní přijatý koncept „rozvrhu“ (a to ve všech zde probíraných oblastech), potom se asi nikdy ani nepodaří věci“ vyřešit kvalitně a v návaznostech
b) Je problematické určit paušálně „jedno místo“ pro konání kulturních a společenských akcí. Každá potřebuje „něco jiného“ a pro každou jsou v jednotlivých částech města lepší podmínky než jinde – ovšem neodmítáme li nějakou kulturu dopředu.
I v případě kulturních a společenských akcí a jejich podpory je potřeba určitého vymezení. Jistě by neměly být cílem podpory akce, které jsou posláním KASSu, taktéž jako nejsou/ neměly by být cílem podpory akce pořádané samotným Městem. Podporovány by měly být kulturní a společenské akce, jejichž pořadateli jsou občanská sdružení, provozovatelé vhodných zařízení (třebaže je provozují za jiným účelem) nebo i jednotlivci či skupiny jinak neorganizovaných či sdružených občanů (zájmové skupiny). Nerozumím příliš tomu co je komerční kulturou. Je li myšleno to, co poskytuje obchodní společnost jejíž předmětem podnikání je kultura (potom ale i KASS), pak ano. Ovšem s výjimkou, kdy má i samo Město zájem poskytnou občanům zážitek, který by bez jeho pomoci nebylo možné do Chodova „dostat“ (asi obdoba podpory profesionálního sportu). Taktéž si nevím rady s tím, co jsou „kulturní a společenské akce, které občanům města nepřirostli k srdci“. Jsou li to akce, které nikdo nenavštěvuje, potom předpokládám, že nejsou ani nijak Městem podporovány. Jestliže je míněno to, že nemají nějakou jakousi stanovenou návštěvnost, pak jsem na pochybách a jde li o to, že někomu, třeba i většině vadí, jde snad jen právě o to lokalizovat je tam, kde vadit nebudou (viz. poznámky a) a b)).
VŠE JE VĚCÍ DISKUSE, ÚVAHY A ROZHODNUTÍ. Svým názorem se snažím dát k dispozici to, co si myslím, že limituje úspěch takovéhoto snažení.
__________________________________________________________________________________________________________________

HNHRM – Hnutí za harmonický rozvoj měst a obcí
Hnutí svůj program představilo ve Zpravodaji (červenec-srpen). Předpokládám, ostatně to předpokládám u všech volebních stran, že jej bude prezentovat v ještě podrobnější formě. I takto si už lze tvořit názor a, řekněme, hodnotit.
Suma sumárum programu nelze nic vytknout. Zdá se, že dostavbou Šaten a hospodářského zázemí ve Sportovně rekreačním centru se dočkají pozornosti a hlavně finančních prostředků i další potřebné oblasti rozvoje města. A to je dobře. Předpokládám li však, že skutečně bude upřena pozornost na Školství, Sociální služby, revitalizaci vlakového nádraží a částečně i oblast zaměstnanosti, nemohu jinak než, ještě než se dostanu k bodům programu, učinit poznámku k výstavbě Sportovně rekreačního centra.
Sportovně rekreační centrum
Každý, kdo se o „dění ve městě“ zajímá, ví, že jsem byl oponentem této „akce“. Přičemž mi nešlo o to, jestli postavit halu nebo šatny. A že jsem jím nebyl sám. Moje výhrady k této věci jsou tedy známé. Zde jen shrnutí. Výstavba Sportovně rekreačního centra byla prakticky jedinou větší investiční akcí Města po dobu více jak jednoho volebního období. Proinvestováno bylo (včetně probíhající stavby Šaten) bezmála (nebo dokonce více jak?) 200 milionů korun. Projekt jako celek byl myšlen a také prezentován jako projekt, který měl chodovským občanům (hovoří se o veřejnosti) zajistit rekreaci, relaxaci i sportovní vyžití. Myslím, že objem vynaložených peněz by tomuto záměru i odpovídal (vycházím ze srovnání s obdobnými aktivitami jiných měst a obcí – internet, návštěva, diskuse) jenže:
a) Stavby (především hala, šatny, ale i sociální zařízení u beach kurtů) jsou podle mého názoru neúměrně (vzhledem k tomu co poskytují i vzhledem ke srovnání s jinde stavěnými obdobnými objekty) drahé,
b) V žádném případě oněch 200 milionů korun nevyřešilo všechny části záměru, ale „jen“ část týkající se sportu. Využití sportovní haly I. ZŠ k výuce tělesné výchovy jaksi koliduje s plánem přesunout jí do areálu současného Gymnázia a obchodní akademie. Veřejnost získala minigolf a dětské hřiště – víceúčelová plocha je jaksi navíc – těch je již ve městě dost,
c) Neřešenými zůstaly prvky relaxace a rekreace – revitalizace a vybavení Smolnického kopce, revitalizace a využití prostoru pod vodárnou, revitalizace lesoparku v Lesní ulici, revitalizace zahrady ZUŠ a parku ČSM – tedy toho, co mělo být především určeno všem občanům Chodova. Navíc záměr a studie zahrady ZUŠ a parku ČSM jaksi pozbývá, vzhledem k záměru „přesunout“ školu do Husovy ulice, na „aktuálnosti“. Alespoň něco z toho mohlo být v porinvestovaném objemu peněz realizováno jako „související projekt“.
Školství – jako prioritní oblast programu HNHRM
Ano, Ano, Ano. Nezbývá než souhlasit. Ovšem mělo by se tak stát s ohledem na všechny souvislosti, vazby a návaznosti. Mělo by to mít (opět) koncepci – plán. Je sice chvályhodné, že od roku 2013 „se postupně daří rekonstruovat jednotlivé areály mateřských a základních škol“, ale nemělo by to dopadnout (a já doufám, že to tak nedopadne), jako v případě ZUŠ. Nevím, zda to občané zaregistrovali, ale ZUŠ nejprve vybavila svojí budovu čp. 146 (u MZS) pro potřeby keramického oboru – jistě to neslo i potřebu stavebních úprav, a vůbec pro potřebu školy, téměř úplně rekonstruovala svojí hlavní budovu, upravila učebny pro potřeby hudební výuky, vybudovala nahrávací studio …, aby budova čp. 146 (vila) byla městem prodána a aby bylo naplánováno přemístění budovy na náměstí ČSM do Husovy ulice. Na to abychom poskytli prostor pro ZUŠ tak budeme jednu a tutéž (téměř) investici realizovat dvakrát??! Navíc tímto přesunem se jaksi vytrácí i jeden a nikoliv nezanedbatelný prvek revitalizace parku ČSM.
Hovoří li se v programu o vybudování nového objektu 1. ZŠ tím, že bude zrekonstruován areál současného Gymnázia a obchodní akademie Chodov jako o největším úkolu příštího volebního období, je potřeba mít na vědomí:
a) Tento záměr je podmíněn souhlasem vlastníka objektů (Karlovarský kraj) se směnou (budova v Komenského ulici jistě vyžaduje totéž, ne li více než budova gymnázia),
b) Lokalizací 1. ZŠ prakticky do areálu 2. ZŠ dojde k takové koncentraci školáků, že vznikne jakýsi kampus základního vzdělání v Chodově (vlastně by měl vzniknout). Pochopitelně ne takový o jakém se hovoří v souvislosti s vysokými školami, ale je nutné vzít v úvahu potřeby učeben, učeben se speciálním vybavením, laboratoří, dílen, prostoru pro shromažďování – související zeleně, tělocvičen, stravování, družin, hřiště, kanceláří, skladů … Jedná se o koncentraci zhruba tisícovky dětí různého věku a jejich potřeb do jednoho prostoru a jednoho času. To věru není jednoduchý oříšek,
c) Nepůjde tedy, nesmí jít, jen o „přemístění“ jedné školy z místa na místo, ale o komplexní řešení, které chtě nechtě, má li být účinné, efektivní a vyhovující přímo zasáhne jak 1., tak 2. ZŠ a domnívám se, nepřímo i 3. ZŠ.
Jde tedy jednoznačně o rozsáhlou systémovou změnu a jako k takové je k ní potřeba přistupovat (znalost potřeb, znalost počtů a prognóza vývoje, znalost absorpční schopnosti prostoru k dispozici, koncepce, konkrétní plán, ekonomická a personální rozvaha …). Tedy vše co je zmíněno u i programu ODS.
Sociální služby
„Dále nás čeká změna hospodářské části domu s pečovatelskou službou, na plnohodnotné centrum služeb pro seniory“ – předpokládám, že součástí této části programu je vše, co je obsahem Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Opět se totiž jedná o oblast služeb zahrnující celou škálu potřeb.

Obecně tudíž platí vše, co bylo řečeno u programu ODS. Je sice jasné, že žádný program nemůže obsahovat „Vše“, byl by nerealizovatelným. Ale protože to v Chodově chybí, každý by měl zahrnovat „vypracování rozvojové koncepce té či oné oblasti“, vypracování konkrétního plánu (ne, prosím, zásobníku), jejich projednání a schválení ZM. To je institualizování zcela konkrétního programu města na jakkoliv dlouhé budoucí období.
Velice vítám nabídku HNHRM na spolupráci (není myšleno na spolupráci někoho konkrétního s někým konkrétním, ale obecně – doufám), především pro to, co je uvedeno v mojí předchozí úvaze, a signál, že tato je možná jen jsou li všem poskytnuty informace a pracuje se s věcnými argumenty. To je jisté novum o čemž svědčí už jen obsah a úroveň informací poskytovaných např. na http://www.mestochodov.cz.

____________________________________________________________________________________________________________

ŠKOLSTVÍ - školky, školy .... OBECNĚ
Jak to vypadá, bude školství hitem nadcházejícího volebního období. Vyplývá to z volebních programů, které jsem doposud dostal do schránky i z rozhovorů s lidmi z volebních stran, které ještě svůj program nezveřejnily. Je dobře, že po letech masivního investování do rekreace a sportu (i když mnohé a podle některých důležitější věci, vyřešeny nebyly - smolničák, lesopark, ....)bude věnována pozornost i něčemu jinému. Doufám, že se stejnou vehemencí a ve stejném objemu. Ovšem doufám i v to, že to nebude jediná oblast, která bude opět následujících x let oblastí jedinou skutečně rozvíjenou. Podle všeho bude určujícím připravované přestěhování - vzájemná výměna budov - I. ŽŠ a Gymnázia a obchodní akademie. Současně má být pokračováno s postupnou výměnou oken a výplní budov a jejich zateplování. Má li však jít "jen" o přemístění jedněch žáků z Komenského ulice do ulice Školní a druhých naopak (s tím, že KV Kraj bude revitalizovat budovu v Komenského ul. a Město si nějak poradí s budovou v Dukelských hrdinů) a o postupné výměny výplní a zateplování budov, nejde o rozvoj, ale jen o přizpůsobení objektů současným normám a trendům a o jakési vyřešení využití budov. ROZVOJ ŠKOLSTVÍ, PODLE MÉHO SOUDU, POTŘEBUJE VÍC NEŽ JE, JAK SE ZDÁ, ZAMÝŠLENO. A "PŘESTĚHOVÁNÍ ŠKOL" JE PODSTATNĚ SLOŽITĚJŠÍM PROBLÉMEM NEŽ JE JEN ZMĚNA MÍSTA.Dovoluji si dát vám "v plen" svůj názor na "věc". Jen tak k zamyšlení.

Stěhování škol – Gymnázium a Obchodní akademie : I. Základní škola Chodov
Soustředit cca 900 dětí ve věku od 6 do 15 let do jednoho prostoru není jen o tom, aby byly k dispozici učebny potřebné kapacity. Jestliže má být vzdělávací proces kvalitní, efektivní i ekonomický, musí být vzdělávací komplex, a to včetně správy a doprovodných školských služeb, promyšlený a dobře vybilancovaný. To platí samostatně pro záměr „sestěhování I. a II. ZŠ, ale i ve vztahu k existenci III. ZŠ, Základní umělecké školy, speciální školy a Domu dětí a mládeže.
Stejně tak je potřeba nahlížet i na dispozice objektů, jejich stav, vybavení učeben – tedy na stavební a materiálně technické zabezpečení vzdělávacího procesu a nakonec i na jeho personální zabezpečení. Tedy z hlediska kvality, efektivity a ekonomiky.
Hovoříme li tudíž o záměru „sestěhovat“ I. a II. Základní školu Chodov, nehovoříme, respektive nemůžeme hovořit, jen o prostém přesunu dětí z jedné nebo dvou budov do jiných. Musíme hovořit o zásadní změně systému zabezpečení a poskytování vzdělání.

Budovy, učebny, vybavení, organizace, ostatní

Budovy – jisté je, že stavební stav jednotlivých existujících budov je již nevyhovující. Samozřejmě jde objekty revitalizovat a modernizovat postupně, ale mnohem efektivnější je postup kdy je nejprve vše důkladně zváženo, naplánováno, připraveno a následně realizováno jako jedna investiční akce. Nejde totiž, podle mě, jen o výměnu oken, opravu střech, zateplení budov a vymalování. Má li toto vše směřovat ke zlepšení – modernizaci a zvýšení účinnosti vzdělávacího procesu, musí jít i o změnu dispozic objektů tak, aby škola disponovala nejen „běžnými učebnami“, ale i jazykovými učebnami, laboratoří pro chemii, fyziku, případně biologii, až třeba i k dílnám pro „pracovní výchovu“. Je možné uvažovat i o začlenění ordinace logopeda, pediatra…. A protože potřeby výukového procesu prvního stupně jsou jiné od potřeb stupně druhého, měla by být samozřejmostí i úvaha o tom, zda je vyhovující současné členění obou škol, nebo zda by nebylo lepší (při přesunu obou do téhož areálu) uvažovat o dvou „částech“ – první stupeň; druhý stupeň. Pochopitelnou překážkou je samozřejmě čas a peníze. ZPŮSOB A ÚROVEŇ REVITALIZACE A MODERNIZACE BUDOV OVLIVŇUJE ORGANIZAČNÍ STRUKTURU ŠKOL.

Organizace – samozřejmostí zřejmě je ponechání „stávající organizace výuky“ tj. zachování „dvou samostatných základních škol“ zajišťujících výuku jak pro první, tak druhý stupeň.
Druhou možností je úvaha o rozdělení na sekce (případně školy) samostatně pro první a druhý stupeň. Tato úvaha je založena jednak na dispozičním řešení areálu (umožňuje to), jednak na předpokladu, že takto je možné učinit výuku kvalitnější a jednak na předpokladu zlepšení ekonomiky provozu. NÁVRH ORGANIZAČNÍ STRUKTURY OVLIVŇUJE ZPŮSOB REVITALIZACE A MODERNIZACE BUDOV PODLE POTŘEB DĚTÍ A SAMOTNÉ VÝUKY.

Ostatní
– Naprostou samozřejmostí je potřeba změny využívání současného pavilonu jídelny a jeho modernizace, případně doplnění pro potřeby stravování a družiny.
I TARO ROZVAHA JE ZCELA ZÁVISLÁ NA ROZHODNUTÍ PŘIJATÝCH PRO ČÁST „Budovy“ A PŘEDEVŠÍM ČÁST „Organizace“
– Pro plynulé, pohodlné a bezkonfliktní stravování v současné době všech školáků ve městě (vzhledem k úvahám, které se týkají „sestěhování škol“ a vzhledem k výše uvedeným a úvahám v následujícím textu) je nutné zvýšit kapacitu jídelny a modernizovat systém výdeje jídel. Pro potřeby družiny je taktéž zapotřebí najít dostatek prostor aby nebyl zajišťován jen pobyt do doby, kdy jsou děti převzaty rodiči, ale i smysluplné a účelné využití času.
TATO POTŘEBA MŮŽE BÝT PODPOŘENA I SMYSLUPLNÝM ČLENĚNÍM AREÁLU A ORGANIZACE „ŠKOL“; ZŘEJMĚ VYŽADUJE I UVOLNĚNÍ PROSTOR V PAVILONU JÍDELNY DNES VYUŽÍVANÝCH ZUŠkou.
- SOUČASNĚ JE VHODNÉ ZNOVU ZVÁŽIT ZÁMĚR PŘESTĚHOVÁNÍ ZUŠky do areálu v Husově ulici (pozitivnějším, lépe navazujícím, a v ostatních vazbách progresivnějším řešením) se ukazuje ponechání ZUŠ ve stávající budově, dokončení její rekonstrukce a revitalizace a dostavba. Vznikl by tak samostatný a efektivní areál této specializované výuky s návaznostmi na revitalizaci a využití zahrady a parku (JAKÉSI OŽIVENÍ PŮVODNÍHO ZÁMĚRU).
– Vhodným zapojením Domu dětí a mládeže do celého komplexu by takto vzniklo ucelené centrum poskytující základní vzdělání.
SOUČASNĚ s úvahami o řešení „sestěhování škol“ JE NEZBYTNÉ KONCEPČNĚ ŘEŠIT I PROBLEMATIKU ZŠ V HUSOVĚ ULICI A TO I V NÁVAZNOSTI NA PŘILÉHAJÍCÍ AREÁL STADIONU OLYMPIONIKŮ ČR. I tato škola by měla projít ucelenou modernizací a měla by získat konkrétní a hlavně dlouhodoběji trvající charakter a zaměření.
TOTÉŽ PLATÍ I PRO ZUŠ A DDM – zmíněno v předchozích odrážkách.

Závěrečné konstatování
MĚLO BY TEDY BÝT JASNÉ, ŽE „SESTĚHOVÁNÍ“ ZŠ V KOMENSKÉHO ULICI A ZŠ VE ŠKOLNÍ ULICI NENÍ JEN RUTINNÍM PROCESEM „PŘESUNU“, ALE KOMPLEXNÍ ZMĚNOU PŘÍSTUPU K POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁNÍ V CHODOVĚ. CÍLEM BY MĚLA BÝT KVALITNÍ VÝUKA TEORIE, ZÍSKÁVÁNÍ PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ (včetně pracovních dovedností), PROFILOVÁNÍ ZÁJMU ABSOLVENTŮ O RŮZNÉ OBORY ČINNOSTÍ A VZDĚLÁVÁNÍ NA DALŠÍCH STUPNÍCH ZALOŽENÉ PRÁVĚ NA TEORETICKÉM ALE I PRAKTICKÉM POZNÁNÍ. KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE „SPECIÁLNÍCH“ OBORECH A KONEC KONCŮ I PODPOŘENÍ ZÁJMU O PRAVIDELNOU MIMOŠKOLNÍ ČINNOST.
JanSinkule
 
Příspěvky: 31
Registrován: 01 lis 2007 11:37

Re: PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ - NAPŘÍČ CELÝM CHODOVEM

Příspěvekod Tomáš Horáček » 18 zář 2014 15:23

Velmi zajímavé podněty. Jenom krátce bych se chtěl zmínit o tom, že kandidující politické subjekty v nadcházejících komunálních volbách v Chodově představují své priority a cíle, které by rády prosadily. Ne všechno se však vždy podaří prosadit v jednom volebním období. Co rozhodně nechápu je to, že zvolení kandidáti stran a hnutí překvapí Chodováky tím, že z pozice obecní samosprávy schválí něco, co ve svých volebních programech vůbec neměli. Příkladem je třeba to, že zastupitelstvo i rada města například schválí navýšení poplatků za komunální odpady. Občané města přitom vzorně třídí komunální odpad a jako ČR patříme ve třídění odpadů v Evropě vůbec k nejvzornějším. V třídění plastů jsme dokonce na špici. Mnohé obce i města v ČR komunální odpad hradí z obecní (městské) kasy. Tím své občany motivují. Jiný příklad. Kromě toho, že jako národ máme cit k ekologii, jsme také pejskařskou velmocí. Češi jsou milovníci zvířat a psů obzvláště. Přestože majitelé po svých domácích mazlíčcích stále více odklízejí na veřejném prostranství exkrementy a pro řadu lidí, zejména seniorů je pes jediným rodinným společníkem, byli taktéž tito lidé přinuceni si za tyto společné mazlíky připlatit. Pokud tedy kandidující subjekty v komunálních volbách v dostatečném předstihu lákají voliče na své volební projekty, měly by tedy skutečně říkat celou pravdu a i tyto věci pro příště uvést ve svých programech. Myslím, že vůči voličům by to rozhodně bylo čistý a férový. Závěrem mě ještě napadá jedna věc a to, zda-li město nepřipravuje nějakou koncepci sociálního bydlení. Zákon o sociálním bydlení sice čeká teprve na schvalovací proces v Poslanecké sněmovně, přesto však již dnes mnohá města bytovou politiku pro sociálně slabé řeší. Nevím, v jakém stavu je dnes stávající městský bytový fond, ale pokud ještě nebyl do posledních bytů zcela zprivatizován, mohlo by město tyto byty zahrnout do samosprávné koncepce sociálního bydlení.
Tomáš Horáček
 
Příspěvky: 20
Registrován: 28 led 2008 12:17

Re: PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ - NAPŘÍČ CELÝM CHODOVEM

Příspěvekod Petr Hovorka » 30 zář 2014 11:48

Volby se blíží a volit určitě půjdu.
Po pravdě se musím přiznat, že volby do městských zastupitelstev jsou jediné, kterých se budu zúčastňovat, protože jen zde si mohu vybírat lidi napříč politickým spektrem.

V Chodově bydlím asi 16 let a změnilo se tady toho k lepšímu strašně moc. Nemá cenu vše vyjmenovávat, ale bylo by to na velmi dlouhý seznam.
Koukám, že jedním z témat jsou poplatky za odpad.
Pro mě je priorita, že je třikrát týdně vybraná popelnice od odpadků a každý měsíc mám kontejner na odpady v ulici. To je věc pro občany jiných měst z oblasti sci-fi.
Další prioritou je pro mě sport, a to především sportování mládeže a malých dětí, což je jedinou prevencí proti kriminalitě a i zde město dělá, co může.
Při mojich prvních volbách jsem dal na radu kamarádů, protože jsem kandidáty neznal. Volil jsem HNHRM.
Při druhých volbách jsem se řídil již jen svým úsudkem a stále volím tutéž stranu. Letos to bude obdobné pouze s menší výjímkou, a to tou, že mojí přízeň získají i někteří kandidáti z Unie sportu.
Neznamená to však, že si na fóru občas nezanadávám. Vedení města jsem čas od času zkritizoval, ale vždy jsem cítil, že jim nejsem lhostejný a kritikou se zabývali.
Já vždy říkám, že politiku musí ovlivňovat občanské iniciativy a jednotliví občané, což se snažím.
Samozřejmě, že bych mohl vytvořit i dlouhý seznam věcí, které mi v Chodově vadí. Ale abych mohl nadávat a kritizovat, tak k tomu musím mít v zastupitelstvu lidi, kteří mě budou poslouchat. Proto je teď tah na mě, abych proto něco udělal.
Petr Hovorka
 
Příspěvky: 5
Registrován: 08 led 2013 22:09


Zpět na Městský úřad

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron