Občan obce má právo na .....

Občan obce má právo na .....

Příspěvekod JanSinkule » 15 dub 2013 11:43

OBČAN OBCE MÁ PRÁVO ….
Zákon č. 128/2000 Sb.
Občané obce
§ 16
g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.
A ZÁROVEŇ
§ 82
Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.
Občan obce má právo žádat, aby jej člen zastupitelstva „zastupoval v jeho věci“, tzn., má právo využívat pravomoci člena zastupitelstva stanovené mu zákonem o obcích. Jedinou podmínkou je, aby občan člena zastupitelstva přesvědčil k „osvojení“ si jeho návrhu, připomínky, podnětu či dotazu.
Této své možnosti může každý občan využít:
a) „Obecně“ – tj. bez ohledu na to co některý z orgánů města právě projednává nebo na některé z příštích zasedání k projednání připravuje. To znamená bez vazby na právě projednávané „věci“ v orgánech města
b) „Ve vztahu k věci“ – tj. právě ten opačný pól. Občan reaguje na to, co má být v orgánech města projednáno.
Obě tyto možnosti zapojení občanů do samosprávy jsou přirozené, z hlediska demokracie, a tudíž jsou i žádoucí. Je vždy chybou, že takováto iniciativa existuje jen v minimální míře. Je nelogické, že i na úrovni místních samospráv není využíván institut zastupování občana voleným poslancem (jeho zástupcem), chcete li lobing v mezích zákona a morálky. Aby toto však mohlo fungovat, musí být občan dostatečně (co do rozsahu), pravdivě (co do obsahu) a včas informován.
Pro onu účast občanů na samosprávě ve výše definované „obecné rovině“ musí mít informace o zcela konkrétních záměrech Města. To je například o tom jaká je struktura majetku Města a jaké záměry s tímto majetkem Město má (informace o využívaném majetku: co, jak, s jakým výsledkem; informace o majetku nevyužívaném nebo nedostatečně využívaném: opět co a případně jak, jak s ním hodlá město dlouhodobě naložit;), informace o plánovaných investicích: co, kdy, k čemu a za kolik (ne formou jakéhosi „zásobníku“, ale zcela konkrétní plán), nebo i naprosto konkrétní, ucelená a jasná koncepce školství, zdravotnictví …. Pouze s takovýmito informacemi může občan pracovat, může s nimi polemizovat, může podávat návrhy či podněty, jednoduše může být účasten samosprávy obce, které je občanem. Pochopitelnou součástí „balíku informací“ jsou i úplné a smysluplné informace o finančních možnostech Města. V CHODOVĚ OBČAN TAKOVÉTO INFORMACE K DISPOZICI DLOUHODOBĚ NEMÁ (možná, že i záměrně), NEBO JE NEMÁ VE FORMĚ, KTERÉ BY ROZUMĚL. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JSOU VÝZVY K ÚČASTI NA SAMOSPRÁVĚ, PROKLAMACE O ZÁJMU „PŘITÁHNOUT“ VEŘEJNOST NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, PROKLAMACE O SNAZE ZVYŠOVAT AKTIVITU OBČANŮ A KONEC KONCŮ I TV VYSÍLANÉ „PODVEČERY SE STAROSTOU“ POUHOU HROU NA SAMOSPRÁVU, POUHÝM PŘEDSTÍRÁNÍM ZÁJMU O NÁZORY LIDÍ.
Pro účast na samosprávě formou „Ve vztahu k věci“ občan navíc potřebuje znát i program jednání orgánů města. Ne tak, jak je praktikováno v případě zasedání zastupitelstva, heslovitě jednotlivé body, ale i „obsah“ těchto bodů a informace podle kterých o těchto věcech má být rozhodováno. Jen tak se může aktivně zapojit. CO SE O JEDNÁNÍ TOHO ČI ONOHO ORGÁNU MĚSTA OBČAN V CHODOVĚ DOZVÍ? V PŘÍPADĚ RADY, KROMĚ DATA KONÁNÍ, NIC, V PŘÍPADĚ ZASTUPITELSTVA, DATUM, ČAS, MÍSTO A V NEJLEPŠÍM PŘÍPADĚ SEDM DNÍ PŘED JEDNÁNÍM NĚCO MÁLO A JEN O NĚKTERÝCH BODECH JEDNÁNÍ (jediným informačním zdrojem jsou stránky Města – http://www.mestochodov.cz; OVĚŘTE SI, ZDA MLUVÍM PRAVDU ČI NE. Ověřte si, že ani často citovaný zákon o ochraně osobních údajů informovanosti nebrání). S takovýmto „přístupem“ jsou ustanovení zákona 128/2000 Sb., o obcích jen přitroublou proklamací, která nemá být nikdy naplněna. Takto jsou i termíny „zastupitelská demokracie“ nebo poslanec – „zástupce občanů“ zcela prázdné.
Abychom si však rozuměli. V žádném případě mi nejde o to, aby ze systému samosprávy byly „vytlačeny“ ony zmiňované principy zastupitelské demokracie a orgány Města byly jen nástrojem „vůle lidu“. Jde mi jen o to, aby lidé věděli, koho volí, proč ho volí (což předpokládám myslí, že ví), aby byli schopní a ochotní říci co si přejí, o co mají zájem – jaká je jejich „objednávka“ u volených zástupců a jak tito „objednávku“ plní či jaké jsou důvody pro její nenaplnění. JEDNODUŠE JDE O TO, ABY SAMOSPRÁVA BYLA VYKONÁVÁNA, PŘEHLEDNĚ, KONTROLOVANĚ A S OHLEDEM NA POTŘEBYX OBČANŮ. Tomu však musí předcházet „zasvěcená volba“ ne jen podlehnutí slibům.
ANO, PŘEJÍ LI SI LIDÉ ŽÍT V DEMOKRATICKÉM SYSTÉMU, MAJÍ PRÁVO NA DEMOKRACII. Chtějí li tohoto práva využít a užívat, musí však být demokraty, dnes, zítra, pozítří. Bez ohledu na momentální obtíže či momentální nespokojenost.

Vysledováno z oficiálního informačního zdroje Města Chodova (http://www.mestochodov.cz/usnesení zastupitelstva, usnesení rady)

V případě Zastupitelstva města neexistuje žádná možnost zjistit co konkrétně bude ZM projednávat (kromě bodů programu jednání). Po proběhnuvším jednání se zájemce dozví text usnesení a nic víc. Poklepem na ikonu sponka (má obsahovat „podklady k projednávanému bodu“) dostane zájemce prázdnou stránku. Vyjímkou jsou pouze věci týkající se rozpočtu (návrh, rozbor plnění a rozpočtové změny) – tedy přesně podle litery zákona. Nic víc, nic míň. K čemu ona ikona je a jak je to myšleno se zapojením občanů do řízení města ví snad jenom ti, kdož zasedání ZM připravují.
V případě rady města je věc řešena ještě zásadněji. Zájemce se před jednáním nedozví vůbec nic a po jednání pouze usnesení.
Lze namítnout, že v případě ZM je k dispozici zápis a zvukový záznam. Ne každý však je schopen využít zvukový záznam a jen málokdo má čas jej vyslechnout celý, aby zjistil co vlastně bylo projednáváno. Zápis, po zavedení praxe „na připomínky reagovali: starosta, tajemnice ….“ bez toho, že by bylo zapsáno jak, je zcela bezcený. Alespoň pro mě ano.
Nakonec osobní poznámka – poznámka moje, člena zastupitelstva města:
- Ani člen zastupitelstva města se o jednání rady města nedozví více, než jakýkoliv jiný občan města. To je, že rada bude zasedat, že zasedala a přijala usnesení k tomu či onomu. Zápis z jednání je mi sice k dispozici, ale nejdříve sedm dní po jednání rady.
- I jako člen zastupitelstva města se o tom, co konkrétně bude projednáváno v drtivé většině případů dozvím nejdříve sedm dní před samotným zasedáním ZM. Očekává se však ode mě, že jednotlivé body prostuduji, v případě potřeby si doplním potřebné informace, v případě potřeby vznesu doplňující dotazy na toho či onoho, v některých případech by bylo dobré znát i názor konkrétní osoby (fyzické nebo právnické) jíž se daný bod týká a nakonec bych si měl formulovat i svůj názor na rozhodnutí. Samosebou se očekává, že budu chodit do práce.
K čemu je mi §82, zákona o obcích posuďte sami. Bohatě by postačilo využít všech možností informačního systému stránek města tak, jak se nabízí s tím, že bude plněn průběžně a důsledně, jak „jednotlivé body prograsmu vznikají“. Může však být, že takovýto názor mám jenom já. Může být i, že tento způsob informování je záměrný a může být i to, že to nikomu dalšímu nevadí. Může být.
JanSinkule
 
Příspěvky: 31
Registrován: 01 lis 2007 11:37

Re: Občan obce má právo na .....

Příspěvekod cont » 24 dub 2013 21:13

Dobrý den pane Sinkule,
již za minulého tajemníka jsem se ptal, zda by se dalo něco udělat s tím nejasným informováním občanů z usnesení rady a zastupitelstva. Funkční přílohu jsem před časem našel občas, v poslední době už nejsou vůbec. Tehdy (tedy asi před osmi lety) mi bylo sděleno, že by se to mělo zlepšit. Náprava neproběhla žádná, řekl bych, že se to spíše zhoršilo. Osobně mě to spíš odrazuje od čtení usnensení a to je možná záměr našich zastupitelů a radních. Nějak jsem se tomu v minulosti nevěnoval, nebyl jsem důsledný.
Dříve jsem sledoval i záznam ze zasedání rady/zastupitelstva, ale po znechucení jsem přestal. Vlastně prakticky jen Vy jste se na něco ptal a požadoval vysvětlení (je jedno jestli se mi Váš názor zamlouval) ostatní ochotně zvedali ruce a na Vaše "zdržování" reagovali podrážděně. Působilo to takovou dohodou již před zasedáním.
cont
 
Příspěvky: 20
Registrován: 21 lis 2007 23:28

Re: Občan obce má právo na .....

Příspěvekod JanSinkule » 25 dub 2013 08:52

Také přeji dobrý den,
souhlasím s Vámi a mám skoro stejný pocit. Tento pocit je ještě umocněn zavedením praxe pro "zápis z jednání", kdy u připomínek z rozpravy dnes v zápisu uvádíme: "na připomínku .... reagovali pan, paní....". Tedy bez toho jak reagovali. Jako by to, co bylo vyřčeno mělo zůstat skryto.
To, co popisujete bylo vlastně hlavním motivem tohoto mnou zapsaného příspěvku.
Máte úplnou pravdu, že v této věci, tedy v informovanosti veřejnosti či transparentnosti řízení města, je úplně jedno, zda v názorech souzníme nebo ne. Potřeba informací a právo na ně je stejná pro všechny. Tedy máme li my zastupitelé vykonávat práci v souladu s námi složeným slibem a mají li se ostatní občané aktivně zapojovat do procesu veřejné správy. Naopak není nijak škodlivé, když se určitá skupina shodne na názoru k něčemu a ten následně prosazuje ("Působilo to takovou dohodou již před zasedáním"), to je běžná praxe. Škodlivé je, když takováto názorová shoda těm, co se již dohodli "úplně uzavře uši" a brání jim vyslechnout protiargumenty vznesené někým druhým, ba co víc, brání seriozně vedené rozpravě o těchto argumentech ("V liberální demokracii se menšina v rámci daných politických organizačních struktur podřizuje rozhodnutí většiny a tato většina je zároveň zavázána k respektování nezadatelných práv menšin a jednotlivců." Tedy i práva mít vlastní názor, vyslovovat jej, prosazovat jej a tudíž i práva na seriozní rozpravu o něm). Např.: starosta města uvede bod jednání, okomentuje jej (k dispozici je i návrh usnesení) a zahájí rozpravu - já (abych byl konkrétní, ale jen pro to) se k návrhu vyjádřím, přednesu a vyargumentuji jiný názor a navrhnu něco jiného - rozprava pokračuje nikoliv o mém názoru, ale o mě osobně (kde jsem zaměstnán, komu sloužím, co jsem to za lumpa ...) - a za chvíli je podán návrh na ukončení rozpravy a hlasování o usnesení (zdůrazňuji, že rozprava byla vedena o mě, nikoliv o problému, který je schváleným bodem jednání). Tento "šikovný trik" je bez povšimnutí používán už léta. Nejde však o mě, JDE O PRINCIP.
Je docela dost možné, že moje názory jsou skutečně v příkrém rozporu s názory DRTIVÉ většiny občanů města a mohl by tudíž vzniknout dojem, že o nic nejde ("takové to: dobře mu tak"). Nicméně svůj mandát jsem získal ve volbách jako kdokoliv jiný. ALE NEJDE PRIMÁRNĚ O MĚ, A OPAKUJI, JDE O PRINCIP (dnes já, zítra někdo jiný). Nedivím se Vašemu znechucení, ale opakuji: Demokracie je jen taková, jakou si ji lidé udělají. Promiňte, ale zde "znechucení" není na místě.
JanSinkule
 
Příspěvky: 31
Registrován: 01 lis 2007 11:37


Zpět na Usnesení rady a zastupitelstva

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron