Pečovatelská služba města Chodova
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz
K o n t a k t y
Pečovatelská služba města Chodova
Luční 1050
357 35 Chodov  

Vedoucí oddělení pečovatelské služby :
    352 377 712
    774 484 377
pecovatelska.sluzba@mestochodov.cz

Důležité dokumenty
Komu je služba určena::
    Služba je určena osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, kde se narodily současně 3 nebo více děti, a to do 4 let věku těchto dětí.

Komu služba není určena:
    Služba není určena osobám, které nesplňují výše definované podmínky a občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně vyžaduje přímo odbornou lékařskou péči.

Místo a čas realizace služby:
    Pečovatelská služba je poskytována na území města Chodova, případně v přilehlých obcích na základě uzavřených veřejnoprávních smluv mezi městem Chodovem a dotčenými obcemi. Prozatím jedinou obcí, se kterou má město Chodov uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, je obec Nové Sedlo.
Časový rozsah služby:
  • ambulantní (tj. ve středisku osobní hygieny): pondělí – pátek 8:00 – 14:30
  • terénní (tj. v domácnostech klientů): pondělí – pátek 7:00 – 15:30

Průběh vyřizování žádosti o zavedení pečovatelské služby:
    Před samotným sepsáním žádosti o zavedení pečovatelské služby musí proběhnout sociální šetření v přirozeném prostředí zájemce o službu. Sociální pracovník přichází za zájemcem o službu do jeho přirozeného prostředí po předchozí telefonické domluvě a zjišťuje jeho celkovou životní a sociální situaci a nabízí mu služby, které je schopna pečovatelská služba zajistit. Při sociálním šetření se vede rozhovor se zájemcem, ale pokud zájemce o službu požaduje přítomnost některé další osoby (ať už člena rodiny nebo jiné osoby), sociální pracovník požadavek zájemce o službu respektuje, případně komunikuje i s přítomnou osobou. Vždy však záleží na rozhodnutí zájemce o službu, které úkony by chtěl využívat. V případě, že si úkony vybere a má zájem o jejich využívání, může s ním sociální pracovník na místě sepsat žádost o zavedení pečovatelské služby. Po sepsání žádosti o zavedení pečovatelské smlouvy vyhotoví vedoucí pracovník pečovatelské služby smlouvu o poskytování pečovatelské služby podle § 91, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Osoba dostane dostatek času na prostudování smlouvy a následný podpis, kdy jedno vyhotovení zůstává osobě a druhé je uloženo v osobní složce. Při prvním poskytnutí pečovatelské služby vzájemně představí sociální pracovnice osobu a klíčového pracovníka. Četnost, dobu a čas poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby je sjednána s osobou individuálně, podle potřeby osoby a možnosti poskytovatele.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby:
    Smlouva se uzavírá na základě § 91, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Smlouva musí podle § 91 odst. 2 obsahovat tyto náležitosti:
  • označení smluvních stran
  • druh sociální služby
  • rozsah poskytování sociální služby
  • místo a čas poskytování sociální služby
  • výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až § 77 a způsob jejího placení
  • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem poskytování sociálních služeb
  • výpovědní důvody a výpovědní lhůty
  • dobu platnosti smlouvy

Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby:
    Zákon č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, konkrétně § 91 odst. 3 definuje případy, kdy může poskytovatel sociální služby odmítnout uzavření smlouvy:
„(3) Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud :
  a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
  d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.“

Podávání stížností
    Vedoucí Pečovatelské služby provádí kontrolu kvality úkonů poskytovaných pracovníky osobám. Průběžně zjišťuje, jak jsou osoby se službami spokojeny a předchází možným stížnostem. Na pravidelných poradách s pracovníky vyhodnocuje svá zjištění a společně se dohodnou o nejvhodnějších možnostech řešení. Osoby jsou informováni již při sjednávání služby o možnosti podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytované služby. Stížnost je možné podat telefonicky, osobně nebo písemně. Stížnosti jsou evidovány a vyřizovány v souladu se zpracovanými pravidly pro přijímání, vyřizování a evidenci stížností.

Pečovatelská služba bez úhrady
    Případy, kdy pečovatelská služba není hrazena, jsou vymezeny v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
Copyright © 2009 Vojtěch Novák  &  Pečovatelská služba Města Chodov