Oznámení přestupku
03. Název životní situace
Oznámení přestupku
04. Základní informace k životní situaci

§ 4 – Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, § 5 – Přestupky proti veřejnému pořádku, § 6 – Přestupek křivého vysvětlení, § 7 – Přestupky proti občanskému soužití, § 8 – Přestupky proti majetku v obcích Chodov, Vintířov, Vřesová, Tatrovice, Lomnice a Dolní Nivy.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba postižená, poškozená, její zákonný či právní zástupce

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jednání v rozporu se zákonem je nutné oznámit na příslušné Obvodní oddělení Policie ČR nebo služebnu Městské policie. Ti jsou ze zákona povinni přijmout oznámení, s oznamovatelem sepsat úřední záznam o podaném vysvětlení a oznámením se zabývat.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání podnětu je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo elektronicky (za podmínek, že podání je do 5 dnů písemně potvrzeno)

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov – odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Komenského 1077, 357 35 Chodov, přízemí, kancelář č. 106, telefonní čísla pro případné informace: 352 352 105.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh na zahájení řízení o přestupku

Souhlas osoby přímo postižené přestupkem na zahájení řízení o přestupku, Městský úřad Chodov – odbor školství, kultury a vnitřních věcí, přízemí, kancelář č. 106 nebo webové stránky města www.mestochov.cz

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Žádné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

60 dnů od zahájení řízení. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je obviněný,poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení a vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Žádné

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
Webové stránky města www.mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Z.č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Z.č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání odvolání proti vydanému rozhodnutí nebo podání odporu proti příkazu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Dle jednotlivých přestupků

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:  www.mestochodov.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor školství, kultury a vnitřních věcí – úsek přestupků

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Josef Fichtner
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
31. 01. 2018
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
31. 01. 2018
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace