Místní poplatek z ubytovací kapacity
03. Název životní situace
Místní poplatek z ubytovací kapacity
04. Základní informace k životní situaci

Poplatek je zaveden obecně závaznou vyhláškou města Chodova o místních poplatcích č. 3/2010, v platném znění, která je k dispozici v elektronické podobě na www.mestochodov.cz

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatník, tedy ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba, která na území města přechodné ubytování za úplatu poskytuje).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku, že tuto činnost zahájil. Stejným způsobem je povinen ohlásit i ukončení své činnosti. Ubytovatel je povinen vést  v písemné podobě ubytovací knihu (podrobnosti o náležitostech uvádí OZV).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Poplatník (ubytovatel) ohlásí správci poplatku vznik (zánik) poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení  (ukončení) činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov (správce poplatku)

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor školství, kultury a vnitřních věcí, přízemí č.dveří 102 – pí Klášterková, telefon: 352 352 102

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Průkaz totožnosti, výpis z obchodního rejstříku, vyplněný formulář k ohlašovací povinnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář pro splnění ohlašovací povinnosti je k dispozici na odboru školství, kultury a vnitřních věcí č.dveří 102, nebo na www.mestochodov.cz-formuláře-formuláře OŠKV.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Sazba místního poplatku činí za každé využité lůžko a den 6,- Kč. Poplatek je splatný čtvrtletně a to vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovací povinnost je poplatník povinen splnit do 15 dnů od zahájení činnosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
klasterkova@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška města Chodova o místních poplatcích č.3/2010

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud není poplatek uhrazen včas a ve správné výši, je plátci zaslán platební výměr.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokud není poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, může být zvýšen dle § 11,  zákona č. 565/1990 Sb.,  o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:  Odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Městský úřad Chodov
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor školství, kultury a vnitřních věcí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Ilona Klášterková
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
26. 08. 2013
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
26. 08. 2013
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Nejsou