Konverze dokumentů
03. Název životní situace
Konverze dokumentů
04. Základní informace k životní situaci
 • úplné převedení dokumentu v listinné podobě do podoby elektronické, nebo převedení elektronického dokumentu do listinné podoby, výsledkem je soubor, resp. listina s ověřovací doložkou o provedené konverzi
 • převedený dokument má stejné právní účinky jako úředně ověřená kopie převádějí (konvertují) se nejrůznější dokumenty: vysvědčení, rodné, oddací listy, různá rozhodnutí, atd.
 • neprovádí se konverze: osobních dokladů a průkazů, profesních, opravňujících a jiných průkazů (řidičský průkaz, rybářský lístek, zbrojní průkaz, atd.), bankovních produktů (šeky, směnky a cenné papíry), a ostatní (geometrické plány, technické kresby, losy, sázenky)
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

konverze slouží  široké veřejnosti, může požádat jakákoliv fyzická i právnická osoba (není ověřována totožnost žadatele)

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 • žadatel předloží lisitnu, resp. soubor na CD/DVD, nebo potvrzení z „Úschovny“ (datové úložiště), kterou chce zkonvertovat (převést)
 • zaplacení poplatku
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

ústní žádostí o konverzi na místě

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

na všech pracovištích Czech POINTu

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Komenského 1077, kontaktní místo Czech POINTu, tel. 352 352 111

pondělí, středa 8:00-11:30 12:30-17:00
úterý, čtvrtek 8:00-11:30 12:30-15:30
pátek 8:00-13:00
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
 • žadatel nepředkládá žádné doklady totožnosti
 • lisitnu nebo soubor na CD/DVD, potvrzení z „Úschovny“, který chce převést
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

nejsou

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 • správní poplatek se hradí v hotovosti na přepážce Czech Pointu
 • každá i započatá stránka konvertované listiny 30,-
 • žadatel obdrží doklad o zaplacení

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

konverze je zhotovena bezprostředně po žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

nejsou

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
podatelna@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

nejsou

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách: www.czechpoint.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

kontaktní místa Czech POINTu – Česká pošta, Hospodářská komora, notáři

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – kontaktní místo veřejné správy Czech POINT

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Petra Pivková
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
27. 01. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace