M Ě S T O  C H O D O V

U S N E S E N Í
z 20/2022 zasedání Rady města Chodov konaného v kanceláři starosty města
dne 20.9.2022Usnesení č. 366/2022
Kontrola usnesení
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení
 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 430/2021, č. 432/2021, č. 144/2022, č. 230/2022, č. 231/2022, č. 273/2022, č. 274/2022, č. 291/2022, č. 293/2022, č. 300/2022, č. 307/2022, č. 318/2022, č. 321/2022, č. 322/2022, č. 323/2022, č. 324/2022, č. 325/2022, č. 326/2022, č. 327/2022, č. 328/2022, č. 329/2022, č. 330/2022, č. 331/2022, č. 332/2022, č. 333/2022
 • prodlužuje termíny plnění
  usnesení č. 529/2021 T: 31.12. 2022; usnesení č. 263/2022 T: 30. 9. 2022; usnesení č. 265/2022 T: 10.10. 2022; usnesení č. 275/2022 T: 31.12. 2022 a usnesení č. 312/2022 T: 31.12. 2022.
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 367/2022
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Chodov, ČS. odbojářů - parkoviště před čp. 923 a 922"
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo se společností GEOprojectKV s.r.o., IČ: 06032354
 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 26.9.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 368/2022
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Chodov, ČS. odbojářů - parkoviště před čp. 927 a 926"
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo se společností GEOprojectKV s.r.o., IČ: 06032354
 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 26.9.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 369/2022
Smlouva o dílo na zpracování studie na akci "Chodov, U Porcelánky - studie parkování na p.č. 1001 a 1002"
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo se společností GEOprojectKV s.r.o., IČ: 06032354
 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 26.9.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 370/2022
Smlouva o dílo na zpracování studie na akci "Chodov, U Porcelánky - studie parkoviště na p.č. 268"
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo se společností GEOprojectKV s.r.o., IČ: 06032354
 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 26.9.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 371/2022
Žádost o prodloužení smlouvy
RM
 • projednala
  žádost o prodloužení Smlouvy o úklidu a provozu zařízení v lokalitě "Bílá voda"
 • schvaluje
  prodloužení Smlouvy o úklidu a provozu zařízení v lokalitě "Bílá voda" ***** na dobu určitou (na tři po sobě jdoucí roky 2023 až 2025) vždy od 01.05 do 30.09. daného roku s tím, že provozovatel bude platit 300,- Kč měsíčně jako paušální částku za úhradu elektrické energie
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít dodatek ke smlouvě
  T: 31.10.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 372/2022
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "zahrádkářská kolonie ve Vančurově ulici"
RM
 • projednala a schvaluje
  Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "zahrádkářská kolonie ve Vančurově ulici"
 • ukládá
  místostarostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 30.9.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 373/2022
Inventarizace majetku Města Chodov
RM
 • projednala a schvaluje
  plán inventur (včetně příloh č. 1 a 2 ) k provedení řádné inventarizace majetku dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb., vyhláška o inventarizaci majetku a závazků v platném znění, ke dni 31.12.2022
 • ukládá
  předsedovi inventarizační komise zabezpečit inventarizaci majetku města v souladu s platnými normami
  T: 31.1.2023
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 374/2022
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro projekt "Biosolární střechy na budovách Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, p.o."
RM
 • projednala a schvaluje
  Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro projekt "Biosolární střechy na budovách Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, p.o."
 • ukládá
  starostovi v zastoupení města podepsat smlouvu o dílo
  T: 30.9.2202
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 375/2022
Zrušení usnesení č. 19R-347-2022
RM
 • projednala
  informaci starosty města
 • ruší
  usnesení č. 19R-347-2022 ze dne 06.09.2022
 • schvaluje
  podání výpovědi dle čl. VI. Nájemní smlouvy č. 2008-022 uzavřené dne 26.08.2008 *****
 • ukládá
  místostarostovi zajistit podání výpovědi v souladu s usnesením
  T: 30.9.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 376/2022
Návrh smlouvy ECOBAT - zpětný odběr baterií
RM
 • projednalo a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se společností ECOBAT s.r.o., IČ 267 25 967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6
 • ukládá
  starostovi podepsat předloženou smlouvu
  T: 23.9.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 377/2022
Rozbor hospodaření Městské knihovny Chodov, Staroměstská 55, okres Sokolov, příspěvkové organizace k 30.6.2022
RM
 • projednala a schvaluje
  rozbor hospodaření Městské knihovny Chodov, Staroměstská 55, okres Sokolov, příspěvkové organizace k 30.6.2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 378/2022
Žádost o čerpání investičního fondu PO Městská knihovna Chodov na inovaci výpůjčního procesu ve výši 98 700,- Kč
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost o čerpání investičního fondu na inovaci výpůjčního procesu ve výši 98 700,- Kč
 • ukládá
  ředitelce PO zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 379/2022
Žádost o čerpání investičního fondu PO Městská knihovna Chodov ve výši 125 872,- Kč na aktualizaci technického vybavení pro novou knihovnu
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost o čerpání investičního fondu PO Městská knihovna Chodov ve výši 125 872,- Kč na aktualizaci technického vybavení pro novou knihovnu
 • ukládá
  ředitelce PO zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 380/2022
Žádost o čerpání rezervního fondu PO Městská knihovna Chodov na pokrytí mimořádného vyúčtování plynu ve výši 208 218,- Kč
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost o čerpání rezervního fondu ve výši 208 218,- Kč na pokrytí mimořádného vyúčtování plynu PO Městská knihovna Chodov
 • ukládá
  ředitelce PO Městská knihovna Chodov zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 381/2022
Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu odměn PO Městská knihovna Chodov, okres Sokolov
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost o čerpání fondu odměn ve výši 95 000,- Kč a současně čerpání rezervního fondu ve výši 32 000,- Kč na zákonné odvody
 • ukládá
  ředitelce PO Městská knihovna Chodov zajistit realizaci usnesení
  T: 31.12.2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 382/2022
Rozbor hospodaření Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6.2022
RM
 • projednala a schvaluje
  rozbor hospodaření Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6.2022.
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 383/2022
Odpisový plán na r.2022 Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov - příspěvková organizace - úprava I.
RM
 • projednala a schvaluje
  úpravu I. - Odpisového plánu na r. 2022 Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace.
 • ukládá
  ředitelce Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace, řídit se odpisovým plánem na r.2022.
  T: 31.12.2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 384/2022
Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu a souhlas s použitím finančních prostředků z rezervního fondu ZUŠ Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace
RM
 • projednala
  Žádost ZUŠ Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o souhlas s realizací projektu a souhlas s použitím finančních prostředků z rezervního fondu PO ZUŠ Chodov
 • souhlasí
  - s realizací projektu OP JAK, výzvy č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I., (vyhlášeno MŠMT ČR) Název projektu: SPOLU-PRÁCE Předpokládaná doba realizace: 1.2.2023 - 31.1.2025 Předpokládaná max. hodnota projektu: 1,397.500,- Kč Spoluúčast příjemce: 0% - s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu PO ZUŠ Chodov
 • ukládá
  ředitelce ZUŠ Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace podat žádost a zajistit plnění usnesení RM
  T: 31.10.2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 385/2022
Žádost ředitelky ZUŠ Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele k vykonávání funkce "Koordinátor projektových aktivit"
RM
 • projednala a souhlasí
  s žádostí ředitelky Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace k vykonávání funkce "Koordinátor projektových aktivit" při realizaci projektu OP JAK výzvy č. 02_22_002 - Šablony pro MŠ a ZŠ I., na období od 1.2.2023 - 31.1.2025. Ředitelka bude funkci koordinátora projektových aktivit vykonávat na základě uzavřené DPP k vlastní organizaci.
  T: 1.2.2023
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 386/2022
Rozbor hospodaření Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6. 2022
RM
 • projednala a schvaluje
  rozbor hospodaření Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6. 2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 387/2022
Rozbor hospodaření Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30. 06. 2022
RM
 • projednala a schvaluje
  rozbor hospodaření Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30. 06. 2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 388/2022
Rozbor hospodaření Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30. 06. 2022
RM
 • projednala a schvaluje
  rozbor hospodaření Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30. 06. 2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 389/2022
Žádost o čerpání z fondu investic ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace dle plánu investic a údržby školy v roce 2022
RM
 • projednala a schvaluje
  Žádost o čerpání z fondu investic ve výši 99 471,30,-Kč ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace dle plánu investic a údržby školy v roce 2022.
 • ukládá
  řediteli PO zajistit plnění usnesení
  T: 19.12.2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 390/2022
Rozbor hospodaření Základní školy Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace za 1. pololetí roku 2022
RM
 • projednala a schvaluje
  rozbor hospodaření Základní školy Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace za 1. pololetí roku 2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 391/2022
Rozbor hospodaření Domu dětí a mládeže Bludiště Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6. 2022
RM
 • projednala a schvaluje
  Rozbor hospodaření Domu dětí a mládeže Bludiště Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6. 2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 392/2022
Rozbor hospodaření Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6.2022
RM
 • projednala a schvaluje
  rozbor hospodaření Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6.2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 393/2022
Plnění rozpočtu Města Chodova za I. pololetí roku 2022
RM
 • projednala a bere na vědomí
  plnění rozpočtu Města Chodova za I. pololetí roku 2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 394/2022
Informace o stanovení výše úplaty za školní družinu, za předškolní vzdělávání v mateřské škole, za zájmové vzdělávání v DDM a za vzdělávání v ZUŠ ve školním roce 2022/2023
RM
 • projednala a bere na vědomí
  předloženou informaci
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 395/2022
Informace o žádosti na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
RM
 • projednala a schvaluje
  přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou i dle doporučení odboru sociálních věcí
 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí
  1. seznámit jednatele společnosti Bytservis Chodov, s.r.o. s přijatým usnesením
   T: 30.9.2022
  2. seznámit žadatele s výsledkem
   T: 30.9.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 396/2022
Aktualizace Vnitřního předpisu č. 1/2022 - obecné i zvláštní části
RM
 • projednala a schvaluje
  Vnitřní předpis Pečovatelské služby města Chodova - obecnou i zvláštní část.
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 397/2022
Vyhrazené parkovací místo
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.
 • nesouhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 398/2022
Návrh změny ve formuláři k pravidlům přepravy Chodovského expresu
RM
 • projednala a schvaluje
  nová pravidla přepravy Chodovského Expresu
 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí zajistit plnění
  T: 21.9.2022
 • hlasování
  pro 4Patrik Pizinger
starosta města
  Jiří Vacek
pověřený člen RM


Zpracováno systémem T-WIST®
Vytiskl: Olga Sedláková, Oddělení: Kancelář starosty, Dne: 23.09.2022 - 12:40