M Ě S T O  C H O D O V

U S N E S E N Í
z 15/2022 zasedání Rady města Chodov konaného v kanceláři starosty města
dne 19.7.2022Usnesení č. 288/2022
Kontrola usnesení
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení
 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 264/2021 bod 2., č. 237/2022, č. 238/2022, č. 239/2022, č. 240/2022, č. 241/2022, č. 243/2022, č. 244/2022, č. 245/2022, č. 246/2022, č. 247/2022, č. 248/2022, č. 249/2022, č. 250/2022, č. 251/2022, č. 252/2022, č. 253/2022, č. 254/2022
 • prodlužuje termíny plnění
  usnesení č. 79/2021 T: 31.12.2022 usnesení č. 259/2021 T: 31.12.2022 usnesení č. 449/2021 T: 30. 9.2022 usnesení č. 529/2021 T: 30. 9.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 289/2022
Žádost o směnu pozemků
RM
 • projednala
  žádost firmy IMPIUS Consulting s.r.o., Praha o směnu pozemků
 • ukládá
  vedoucí KTA zajistit zadání vypracování geometrického plánu pro schválení záměru a následný prodej a odkoupení pozemků
  T: 29.7.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 290/2022
Záměr prodeje ppč. 1217/3 v k. ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost manželů Šnajdrových o prodej pozemku
 • schvaluje
  záměr prodeje ppč. 1217/3 v k. ú. Dolní Chodov
 • ukládá
  vedoucímu OSM
  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 22.7.2022
  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání ZM
   T: 31.12.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 291/2022
Pacht části ppč. 2568/1 v k.ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost paní Emilie Růžičkové , Chodov, U Koupaliště 808 o převod nájemní smlouvy č. 2007-022
 • schvaluje
  pacht části ppč. 2568/1 o výměře cca 334 m2 paní Vladislavě Šimové , Chodov, Příční 636
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít pachtovní smlouvu
  T: 31.8.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 292/2022
Přijetí daru
RM
 • projednala a schvaluje
  přijetí movitých věcí - zařízení a vybavení nacházející se v Evangelickém kostele v Chodově
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít mezi Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Chodově a Městem Chodov darovací smlouvu
  T: 30.9.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 293/2022
Žádost o pronájem částí ppč. 2018, 2411,1371/1 a 1155/1 v k.ú. Dolní Chodov a části ppč. 71/2 v k.ú Stará Chodovská
RM
 • projednala
  žádost společnosti Zásilkovna s.r.o. o pronájem částí ppč. 2018, 2411, 1371/1 a 1155/1 v k.ú. Dolní Chodov a části ppč. 72/1 v k.ú. Stará Chodovská
 • schvaluje
  pronájem částí ppč. 2018, 2411, 1371/1 a 1155/1, každá o výměře cca 2,5 m2 , a části ppč. 72/1 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Stará Chodovská, společnosti Zásilkovna s.r.o. , IČO: 284 08 306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, Praha 9, za účelem umístění a provozování Z-BOXů - automatů sloužících k vydávání zásilek s tím, že nájemné bude stanoveno ve výši 1 000,- Kč měsíčně za umístění jednoho Z-BOXu v k.ú. Dolní Chodov a 400,- Kč měsíčně za umístění Z-BOXu v k.ú. Stará Chodovská
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít se společností nájemní smlouvu
  T: 31.8.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 294/2022
Žádost o zřízení věcného břemene - umístění drenážního potrubí pro svod dešťových vod a objektu vsakovacího drenu na pozemku pč. 1185/213 v k. ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost p. Kaminského, p. Nováka, p. Volína, p. Cretu, p. Bernatzika, pí Gančevové, pí Bernatzikové Volínové a manželů Grigarových o zřízení věcného břemene
 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění drenážního potrubí pro svod dešťových vod a objektu vsakovacího drenu na pozemku pč. 1185/213 v k. ú. Dolní Chodov s panem Janem Kaminským, bytem Nejdek, Lipová 1202, s panem Janem Novákem, bytem Nové Sedlo, Masarykova 432, panem Pavlem Volínem, bytem Chodov, ČSO 931, s panem Viktorem Cretu, bytem Chodov, U Porcelánky 852, s panem Davidem Bernatzikem, bytem Chodov, Jiráskova 780, paní Michaelou Gančevovou, bytem Nové Sedlo, Chranišov 18, paní Lenkou Bernatzikovou Volínovou, bytem Chodov, Palackého 707 a manžely Danielem a Jaroslavou Grigarovými, bytem Chodov, Nejdecká 431
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.7.2023
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 295/2022
Žádost o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN na pozemcích pč. 722/1 , 723 a 916/1 vše v k. ú. Dolní Chodov a 1 ks pilíře SS na pozemku pč. 722/1 v k. ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene
 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN na pozemcích pč. 722/1, 723 a 916/1 vše v k. ú. Dolní Chodov a 1 ks pilíře SS na pozemku pč. 722/1 v k. ú. Dolní Chodov se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.7.2023
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 296/2022
Žádost o zřízení věcného břemene - umístění vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky kabelu NN a sjezdu na pozemku pč. 1301 v k. ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost manželů Barákových o zřízení věcného břemene
 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky kabelu NN a sjezdu na pozemku pč. 1301 v k. ú. Dolní Chodov s manžely Jaroslavem a Martinou Barákovými, bytem Chodov, ČSO 932
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.7.2023
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 297/2022
Žádost o zřízení věcného břemene - umístění vstupního chodníčku na pozemku pč. 723 v k. ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost p. Jana Roty o zřízení věcného břemene
 • schvaluje
  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění vstupního chodníčku na pozemku pč. 723 v k. ú. Dolní Chodov s panem Janem Rotou, bytem Chodov, ČSO 927
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedenou smlouvu
  T: 31.12.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 298/2022
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Chodník v ulici Hrnčířská"
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 11.5.2021 s ing. Ivanem Škulavíkem, IČ: 18733336
 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 11.5.2021
  T: 5.8.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 299/2022
Dodatek č. 9 k Rámcové dohodě s O2
RM
 • projednala a schvaluje
  Dodatek č. 9 k Rámcové dohodě s O2 Czech Republic a.s.
 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.9 k Rámcové dohodě ze dne 29.9.2011
  T: 31.7.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 300/2022
Kupní smlouva - prodejní automat Evend Solid 12
RM
 • projednala a schvaluje
  kupní smlouvu na prodejní automat Evend Solid 12 včetně mincovníku a platebního terminálu Nayax s prodávajícím Ing. Robertem Adamčiakem
 • ukládá
  místostarostovi podepsat smlouvu
  T: 30.8.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 301/2022
Zadávací řízení Nové webové stránky města
RM
 • projednala
  informaci komise z vyhodnocení doručených nabídek, k zadávací řízení na Webové stránky Chodov
 • ruší
  zadávací řízení na Webové stránky Chodov, z důvodů nezahrnutí požadavku na řešení problematiky GDPR do zadání veřejné nabídky
 • ukládá
  tajemnici informovat zájemce o zrušení zadávacího řízení.
  T: 31.7.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 302/2022
Návrh na uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi na období 2023 - 2025
RM
 • projednala a schvaluje
  uzavření dohod o změně veřejnoprávních smluv, na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, uzavřených mezi městem Chodov a obcemi Dolní Nivy, Lomnice, Tatrovice, Vintířov a Vřesová pro výkon přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • ukládá
  starostovi města
  1. podepsat schválené dohody
   T: 31.12.2022
  2. zajistit jejich schválení Krajským úřadem Karlovarského kraje
   T: 31.12.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 303/2022
Žádost Českého kynologického svazu ZKO Chodov u Karl. Varů - 408, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Chodov
RM
 • projednala a souhlasí
  s poskytnutím individuální dotace Českému kynologickému svazu ZKO Chodov u Karl. Varů - 408, na akci "Závod o přeborníka Karlovarského kraje" v roce 2022 ve výši 10.000,- Kč.
 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši
 • ukládá
  vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
  T: 30.8.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 304/2022
Žádost organizace Junák - český skaut, středisko Jestřáb Chodov, z. s., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Chodov
RM
 • projednala a souhlasí
  s poskytnutím individuální dotace organizaci Junák - český skaut, středisko Jestřáb Chodov, z. s., na akci "Středoevropské skautské jamboree v Praze" v roce 2022 ve výši 4.000,- Kč.
 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši
 • ukládá
  vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
  T: 30.8.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 305/2022
Vyjádření obce o potřebě navýšení kapacit služeb péče o děti
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost spolku Slaňáček z.s. o vytvoření dětské skupiny pro předškolní děti v Chodově
 • ukládá
  starostovi města podepsat Prohlášení obce o potřebě navýšení kapacit služeb péče o děti
  T: 20.7.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 306/2022
Informace o žádostech na přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou
RM
 • projednala a neschvaluje
  přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou i dle doporučení odboru sociálních věcí
 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí
  1. seznámit jednatele společnosti Bytservis Chodov, s.r.o. s přijatým usnesením
   T: 31.7.2022
  2. seznámit žadatele s výsledkem
   T: 31.7.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 307/2022
Smlouva o dílo
RM
 • projednala a souhlasí
  s návrhem smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci "Modernizace objektu MZS-HASIČI a MP Chodov" v navrhovaném znění, která byla revidována JUDr. Janou Pflugerovou dne 13. 5. 2022
 • schvaluje
  Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace "Modernizace objektu MZS-HASIČI a MP Chodov", dále jen "SoD", v navrhovaném znění: a) Dodavatel SoD: Anna Dindáková Loketská 351, Staré Sedlo, PSČ: 356 01 IČO: 433 35 501 DIČ: CZ6558166725 b) Smluvní cena SoD: 490.000,- Kč bez DPH
 • ukládá
  starostovi města zajistit plnění usnesení a podepsat příslušnou SoD
  T: 31.7.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 308/2022
Informace Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o pokračování spolupráce mezi MŠ a společností Člověk v tísni v rámci pokračování projektu "Obědy do MŠ zdarma II"
RM
 • bere na vědomí a souhlasí
  s pokračováním spolupráce mezi Mateřskou školou Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace a společností Člověk v tísni, o.p.s. v rámci pokračování projektu " Obědy do MŠ zdarma II".
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 309/2022
Žádost Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o schválení pořízení kompenzační pomůcky z podpůrných opatření - program 133 350
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o schválení pořízení kompenzační pomůcky z podpůrných opatření v rámci programu 133 350 "Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami"
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 310/2022
Žádost Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu z výzvy č. 02_22_002 OP JAK - Šablony I.
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o udělení souhlasu s realizací projektu z výzvy č. 02_22_002 OP JAK - Šablony I.
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 311/2022
Vyhrazené parkovací místo
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: Miroslav Szaffner, Husova 988, Chodov 357 35.
 • nesouhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: Miroslav Szaffner, Husova 988, Chodov 357 35.
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 312/2022
Žádost o použití finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy Chodov,Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace na havarijní opravu sekundárního potrubí
RM
 • projednala a schvaluje
  Žádost o použití finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 604 666,03,-Kč Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace na havarijní opravu sekundárního potrubí mezi ZŠ Chodov, Husova 788 a Spolkovým domem a technický dozor realizace stavby.
 • ukládá
  řediteli PO zajistit plnění usnesení
  T: 31.8.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 313/2022
Žádost o přijetí peněžních darů.
RM
 • projednala a schvaluje
  přijetí peněžních darů v celkové výši 43 000,--Kč, které budou použity na činnost DDM Bludiště Chodov - MDD 2022.
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 314/2022
Žádost o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu OP JAK Šablony I.
RM
 • schvaluje
  Žádost o udělení souhlasu s realizací projektu výzvy č.02_22_002 OP JAK. Název projektu OP JAK - Šablony I - Pojď se bavit s Bludištěm.
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 315/2022
Rozpočtová změna - dotace na kvalifikaci učitelů
RM
 • projednala
  informaci o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Husova ul. na podporu odborné kvalifikace učitelů
 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí průtokové dotace ve výši 62 500,00 Kč a její přeposlání následovně: příspěvkové organizaci ZŠ J. A. Komenského 37 500,00 Kč a ZŠ Husova 25 000,00 Kč na podporu odborné kvalifikace učitelů základních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo DSO. Rozpočtová skladba: 3113
 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.7.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 316/2022
Přidělení bytové jednotky - Chodov, Lipová 646/15
RM
 • projednala a schvaluje
  Přidělení bytové jednotky Chodov, Lipová 646/15 o velikosti 1+1 pro ukrajinskou rodinu na dobu určitou od 01.08.2022 do 28.02.2023.
 • ukládá
  starostovi uzavřít v zastoupení města smlouvu o podnájmu
  T: 31.7.2022
 • hlasování
  pro 4


Usnesení č. 317/2022
Přijetí dotace na akci rekonstrukce nové knihovny
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 - přijetí 6. platby investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 653 846,15 Kč na projekt rekonstrukce nové knihovny. Rozpočtová skladba: 4216
 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.7.2022
 • hlasování
  pro 4Patrik Pizinger
starosta města
  Jiří Vacek
pověřený člen RM


Zpracováno systémem T-WIST®
Vytiskl: Olga Sedláková, Oddělení: Kancelář starosty, Dne: 28.07.2022 - 13:24