M Ě S T O  C H O D O V

U S N E S E N Í
z 10/2022 zasedání Rady města Chodov konaného v kanceláři starosty města
dne 10.5.2022Usnesení č. 197/2022
Kontrola usnesení
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení
 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 90/2022, č. 109/2022, č. 127/2022, č. 132/2022 bod 1. , č. 133/2022 bod 2., č 134/2022 bod 1., č. 135/2022 bod 1., č. 136/2022 bod 2., č. 137/2022 bod 1., č. 138/2022 bod 2., č. 139/2022 bod 2. , č. 145/2022, č. 147/2022, č. 148/2022, č. 149/2022, č. 152/2022, č. 153/2022 bod 1., č. 154/2022, č. 155/2022, č. 156/2022, č. 157/2022, č. 158/2022, č. 159/2022, č. 160/2022, č. 161/2022, č. 162/2022, č. 163/2022, č. 164/2022, č. 165/2022, č. 167/2022, č. 168/2022, č. 169/2022, č. 170/2022, č. 171/2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 198/2022
Žádost o prodej části ppč. 1778/1 v k. ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost ***** o prodej pozemku
 • nesouhlasí
  s prodejem požadované části ppč. 1778/1 v k. ú. Dolní Chodov
 • ukládá
  vedoucímu OSM seznámit žadatelku s usnesením
  T: 20.5.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 199/2022
Žádost o prodej ppč. 480 a 481, oba v k. ú. Vintířov u Sokolova
RM
 • projednala
  žádost ***** o prodej pozemků
 • nesouhlasí
  s prodejem ppč. 480 a 481 v k. ú. Vintířov u Sokolova
 • ukládá
  vedoucímu OSM seznámit žadatelku s usnesením
  T: 20.5.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 200/2022
Převod nájemní smlouvy - záměr pachtu části ppč. 1044/1 v k.ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost ***** o převod nájemní smlouvy č. 2004-031
 • schvaluje
  záměr města propachtovat část ppč. 1044/1 o výměře cca 533 m2 v k.ú. Dolní Chodov
 • ukládá
  vedoucímu OSM
  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 16.5.2022
  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 7.6.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 201/2022
Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.: 2021-017/BVB
RM
 • projednala
  žádost *****
 • souhlasí
  s prodloužením termínu realizace stavby umístění vodovodní přípojky na pozemku pč. 1164 v k. ú. Dolní Chodov do 31.5.2023
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít ***** dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.: 2021-017/BVB
  T: 30.6.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 202/2022
Změna pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany č. 2086603
RM
 • projednala a bere na vědomí
  změnu Pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany č. 2086603 se společností D.A.S. Rechtsschutz AG, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, Praha 4 o vozidlo Škoda Fabia Kombi RZ 4K99992
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 203/2022
Pojistná smlouva o pojištění vozidla v KPS
RM
 • projednala a schvaluje
  uzavření Pojistné smlouvy o pojištění vozidla v KPS č.: 6353617783 (číslo HIPu: 6980652323) se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8
 • ukládá
  starostovi uzavřít v zastoupení města uvedenou smlouvu
  T: 31.5.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 204/2022
Schválení zavedení systému energetického managementu
RM
 • projednala a schvaluje
  dokument o energetickém managementu města Chodova
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 205/2022
Vyhrazené parkovací místo
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.
 • nesouhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 206/2022
Vyhrazené parkovací místo
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti již vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.
 • souhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti již vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 207/2022
Informace o žádosti na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
RM
 • projednala a doporučuje
  přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou i dle doporučení odboru sociálních věcí
 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí
  1. seznámit jednatele společnosti Bytservis Chodov, s.r.o. s přijatým usnesením
   T: 13.5.2022
  2. seznámit žadatele s výsledkem
   T: 13.5.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 208/2022
Informace o pokračování spolupráce mezi Mateřskou školou Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace a společností Člověk v tísni o.p.s. v rámci projektu "Na oběd ve školce" v období duben - červen 2022 a o ukončení projektu k 30.6.2022
RM
 • projednalo a bere na vědomí
  informaci ředitelky Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o pokračování spolupráce mezi MŠ a společností Člověk v tísni v rámci projektu "Na oběd ve školce" v období duben - červen 2022 a o ukončení spolupráce v rámci tohoto projektu k 30.6.2022.
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 209/2022
Informace o prázdninovém provozu Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace
RM
 • projednala a bere na vědomí
  informaci ředitelky Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o provozu v době letních prázdnin, tj. červenec - srpen 2022.
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 210/2022
Vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek v platném znění) na akci " ZŠ Smetanova, Chodov - Komplexní modernizace učebny výpočetní techniky"
RM
 • projednala a schvaluje
  zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci, hodnotící kritérium (nejnižší cena v Kč bez DPH) a seznam dodavatelů k oslovení: 1) STAMP UNI s.r.o., Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary - Doubí 2) Služby ICT s.r.o., Atletická 2147, 357 01 Sokolov 3) Graphtech s.r.o., Husova náměstí 41, 413 01 Roudnice nad Labem
 • ukládá
  ředitelce Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace zajistit plnění usnesení a výsledek zadávacího řízení předložit na jednání Rady města Chodova
  T: 7.6.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 211/2022
Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek v platném znění) na akci: " ZŠ Smetanova Chodov - Komplexní modernizace učebny výpočetní techniky"
RM
 • projednala a schvaluje
  členy a náhradníky komise ve složení: člen: Vojtěch Novák - náhradník Jaroslav Louvar člen: Mgr. Iva Šípová - náhradník Mgr. Vladimír Šik člen: Ing. Jan Chyška - náhradník Jan Mareš
 • ukládá
  ředitelce Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace seznámit členy a náhradníky komise s jejich jmenováním
  T: 11.5.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 212/2022
Žádost PO DDM Bludiště Chodov, okres Sokolov, p.o. o povolení k čerpání odpisů ve výši 603 000,--Kč na opravu fasády.
RM
 • schvaluje
  PO DDM Bludiště Chodov čerpání odpisů ve výši 603 000,--Kč na opravu fasády.
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 213/2022
Žádost Šachového klubu Spartak Chodov, z. s., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Chodov
RM
 • projednala a souhlasí
  *****
 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši
 • ukládá
  vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 214/2022
Smlouva o dílo uzavíraná s AQE advisors, a.s. na vytvoření Koncepce rozvoje školství města Chodova
RM
 • projednala a schvaluje
  Smlouvu o vytvoření Koncepce rozvoje školství města Chodova
 • ukládá
  starostovi v zastoupení města podepsat smlouvu
  T: 20.5.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 215/2022
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Chodov, Poděbradova ul. - chodník na Bílou vodu a parkovací stání u potoka"
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.2.2022 se společností GEOprojectKV s.r.o., IČ: 06032354
 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
  T: 16.5.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 216/2022
Osvědčení o nastoupení do funkce
RM
 • projednala
  informaci o rezignaci p. Mgr. Karla Jirovce na mandát člena ZM
 • ukládá
  starostovi v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., O volbách do zastupitelstev předat p. Jiřímu Mazurovi osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města
  T: 22.5.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 217/2022
Darovací smlouva
RM
 • projednala a schvaluje
  Darovací smlouvu mezi Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. a Městem Chodov v předloženém znění
 • ukládá
  místostarostovi podepsat Darovací smlouvu
  T: 12.5.2022
 • hlasování
  pro 6Patrik Pizinger
starosta města
  Jiří Vacek
pověřený člen RM


Zpracováno systémem T-WIST®
Vytiskl: Olga Sedláková, Oddělení: Kancelář starosty, Dne: 27.06.2022 - 16:19