M Ě S T O  C H O D O V

U S N E S E N Í
z 7/2022 zasedání Rady města Chodov konaného v kanceláři starosty města
dne 29.3.2022Usnesení č. 119/2022
Kontrola usnesení
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení
 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 46/2022, č. 92/2022, č. 93/2022, č. 94/2022, č. 95/2022, č. 96/2022, č. 97/2022, č. 98/2022, č. 99/2022, č. 100/2022, č. 102/2022, č. 103/2022, č. 104/2022, č. 105/2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 120/2022
Žádost o prodej části ppč. 1148/1v k. ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost manželů ***** o prodej části ppč. 1148/1 v k. ú. Dolní Chodov
 • ukládá
  vedoucí KTA zajistit vypracování geometrického plánu pro schválení záměru prodeje a následný prodej požadované části pozemku
  T: 8.4.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 121/2022
Žádost o prodej části ppč. 222/1 v k. ú. Stará Chodovská
RM
 • projednala
  žádost ***** o prodej části ppč. 222/1 v k. ú. Stará Chodovská
 • ukládá
  vedoucí KTA zajistit vypracování geometrického plánu pro schválení záměru prodeje a následný prodej požadované části pozemku
  T: 8.4.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 122/2022
Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
RM
 • projednala
  návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v rámci projektu ChodovNet
 • doporučuje
  zastupitelstvu města vyřadit dlouhodobý hmotný majetek dle přiloženého seznamu
 • ukládá
  místostarostovi předložit návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku na jednání ZM
  T: 7.4.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 123/2022
Pronájem části ppč. 1019 k.ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost ***** o pronájem části ppč. 1019 v k.ú Dolní Chodov
 • schvaluje
  pronájem části ppč. 1019 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Dolní Chodov *****
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města nájemní smlouvu
  T: 15.4.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 124/2022
Výprosa části ppč. 2270 k.ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost Společenství vlastníků jednotek Polní 644 a 645, ul. Polní, Chodov o výprosu části ppč. 2270 o výměře cca 41 m2 v k.ú. Dolní Chodov
 • schvaluje
  záměr města vyprosit část ppč. 2270 o výměře cca 41 m2 v k.ú. Dolní Chodov
 • ukládá
  vedoucímu OSM
  1. zveřejnit záměr výprosy na úřední desce
   T: 1.4.2022
  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 26.4.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 125/2022
Výpůjčka ppč. 1371/29 k.ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost Společenství vlastníků Čs. odbojářů 932, Chodov a Společenství vlastníků Čs. odbojářů 933, Chodov o výpůjčku ppč. 1371/29 v k.ú Dolní Chodov
 • schvaluje
  výpůjčku ppč. 1371/29 o výměře 26 m2 v k.ú. Dolní Chodov Společenství vlastníků Čs. odbojářů 932, Chodov a Společenství vlastníků Čs. odbojářů 933, Chodov
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města smlouvu o výpůjčce
  T: 15.4.2022
 • hlasování
  pro 5, 2 se zdželi


Usnesení č. 126/2022
Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 8800101376_2/VB/P
RM
 • projednala
  návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 8800101376_2/VB/P
 • schvaluje
  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 8800101376_2/VB/P - umístění plynárenského zařízení na pozemcích pč. 178/1 a 222/1 vše v k. ú. Stará Chodovská se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem s tím, že náhrada za zřízení věcného břemene bude činit 500,-- Kč + DPH
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedenou smlouvu
  T: 31.12.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 127/2022
Dodatek č. 1 smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napěti (NN) č. 1295332873
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) č.1295332873 se společností ČEZ ESCO, a.s., IČ: 032592880, k ukončení odběrného místa EAN 859182400800951040, na Železném dvoře 1088.
 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN
  T: 29.4.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 128/2022
Výpůjčka bytové jednotky - Chodov, Lipová 646/15
RM
 • projednala a schvaluje
  výpůjčku bytové jednotky Chodov, Lipová 646/15, velikost 1+1, o výměře 41,78 m2 ***** na dobu určitou - 30 dnů od podpisu smlouvy o výpůjčce
 • ukládá
  místostarostovi v zastoupení města uzavřít smlouvu o výpůjčce
  T: 15.4.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 129/2022
Výpůjčka bytové jednotky - Chodov, Lipová 647/16
RM
 • projednala a schvaluje
  výpůjčku bytové jednotky Chodov, Lipová 647/16, velikost 1+2, o výměře 69,55 m2 ***** na dobu určitou - 30 dnů od podpisu smlouvy o výpůjčce
 • ukládá
  místostarostovi v zastoupení města uzavřít smlouvu o výpůjčce
  T: 15.4.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 130/2022
Mimořádné přidělení bytové jednotky - Chodov, ČSM 691/12
RM
 • projednala a schvaluje
  mimořádné přidělení bytové jednotky Chodov, ČSM 691/12 o velikosti 1+1 ***** na dobu určitou od 30.03.2022 do 28.02.2023
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města smlouvu o podnájmu
  T: 15.4.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 131/2022
Mimořádné přidělení bytové jednotky - Chodov, ČSM 691/34
RM
 • projednala a schvaluje
  mimořádné přidělení bytové jednotky Chodov, ČSM 691/34 o velikosti 1+2 ***** na dobu určitou od 30.03.2022 do 28.02.2023
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města smlouvu o podnájmu
  T: 15.4.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 132/2022
Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku Městská knihovna Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace za rok 2021
RM
 • projednala a schvaluje
  a) účetní závěrku za rok 2021 b) zprávu o inventarizaci majetku k 31.12. 2021 c) rozbor hospodaření za rok 2021 d) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do zákonných fondů takto: 1. fond rezervní: 252 362,96 Kč 2. fond odměn: 50 000,00 Kč
 • ukládá
  ředitelce Městské knihovny Chodov, Staroměstská 55, okres Sokolov, příspěvkové organizace:
  1. vypracovat a předat protokol o schválení účetní závěrky do CSÚIS v souladu s ustanoveními a termíny Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění
   T: 30.4.2022
  2. zajistit rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do zákonných fondů
   T: 31.3.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 133/2022
Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace za rok 2021
RM
 • projednala a schvaluje
  1) Účetní závěrku za rok 2021 2) Zprávu o inventarizaci majetku k 31.12.2021 3) Rozbor hospodaření za rok 2021 4) Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů takto: a) fond odměn: 0,- Kč b) fond rezervní: 0,- Kč
 • ukládá
  ředitelce Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace: 1. zajistit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů T: 31.3.2022 2. vypracování protokolu o schválení účetní závěrky a jeho předání do centrálního systému informací státu v souladu s ustanoveními a termíny dle vyhlášky č.220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek
  T: 30.4.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 134/2022
Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace za rok 2021
RM
 • projednala a schvaluje
  a) účetní závěrku za rok 2021 b) zprávu o inventarizaci majetku k 31.12. 2021 c) rozbor hospodaření za rok 2021 d) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do zákonných fondů takto: 1. fond rezervní: 215 918,01 Kč 2. fond odměn: 0 Kč
 • bere na vědomí
  kalkulaci pronájmů a cen obědů na rok 2022
 • ukládá
  ředitelce Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace 1. vypracování protokolu o schválení účetní závěrky a jeho předání do centrálního systému účetních informací státu v souladu s ustanoveními a termíny Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v plném znění T: 30.4. 2022 2. zajistit rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do zákonných fondů T: 31.3. 2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 135/2022
Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace za rok 2021
RM
 • projednala a schvaluje
  1) účetní závěrku za rok 2021 2) zprávu o inventarizaci majetku k 31. 12. 2021 3) rozbor hospodaření za rok 2021 4) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů takto: a) fond odměn: 200 000 Kč b) fond rezervní: 820 114,81Kč
 • ukládá
  řediteli ZŠ Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace
  1. vypracování protokolu o schválení účetní závěrky a jeho předání do centrálního systému účetních informací státu v souladu s ustanoveními a termíny dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění
   T: 30.4.2022
  2. zajistit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů
   T: 31.3.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 136/2022
Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace za rok 2021.
RM
 • projednala a schvaluje
  1) účetní závěrku za rok 2021 2) zprávu o inventarizaci majetku k 31.12.2021 3) rozbor hospodaření za rok 2021 4) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů takto: a) fond odměn: 50 000 ,-Kč b) fond rezervní: 1 306 975,16 ,-Kč
 • ukládá
  řediteli Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace:
  1. zajistit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů
   T: 31.3.2022
  2. vypracování protokolu o schválení účetní závěrky a jeho předání do centrálního systému informací státu v souladu s ustanoveními a termíny dle vyhlášky č.220/2013Sb., o schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek
   T: 30.4.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 137/2022
Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku Základní školy Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace za rok 2021
RM
 • projednala a schvaluje
  a) účetní závěrku za rok 2021 b) zprávu o inventarizaci majetku k 31.12. 2021 c) rozbor hospodaření za rok 2021 d) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do zákonných fondů takto: 1. fond rezervní: 159 998,31 Kč 2. fond odměn: 50 000,00 Kč
 • ukládá
  ředitelce Základní školy Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace:
  1. vypracovat a předat protokol o schválení účetní závěrky do CSÚIS v souladu s ustanoveními a termíny Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění
   T: 30.4.2022
  2. zajistit rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do zákonných fondů
   T: 31.3.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 138/2022
Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku DDM Bludiště Chodov, okres Sokolov, p.o. za rok 2021.
RM
 • projednala a schvaluje
  1) účetní závěrku za rok 2021 2) zprávu o inventarizaci majetku k 31.12.2021 3) rozbor hospodaření za rok 2021 4) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů takto: a) fond odměn: 100 000,--Kč b) fond rezervní: 323 832,20Kč
 • ukládá
  ředitelce DDM Bludiště Chodov, okres Sokolov, p.o.: 1) zajistit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů. T: 31.3.2022 2) vypracování protokolu o schválení účetní závěrky a jeho předání do centrálního systému informací státu v souladu s ustanovením a termíny dle vyhlášky č. 220/2013Sb. o schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek. T: 30.4.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 139/2022
Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace za rok 2021
RM
 • projednala a schvaluje
  1) účetní závěrku za rok 2021 2) zprávu o inventarizaci majetku k 31.12.2021 3) rozbor hospodaření za rok 2021 4) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů takto: a) fond odměn - 100 000,- Kč b) fond rezervní - 877 809,76 Kč
 • ukládá
  ředitelce Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace:
  1. zajistit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů
   T: 31.3.2022
  2. vypracování protokolu o schválení účetní závěrky a jeho předání do centrálního systému účetních informací státu v souladu s ustanoveními a termíny dle vyhlášky č.220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění
   T: 30.4.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 140/2022
Návrh rozpočtových změn na rok 2022
RM
 • projednala a doporučuje
  návrh rozpočtových změn na rok 2022 k projednání na ZM
 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh rozpočtových změn na rok 2022 k projednání na ZM
  T: 7.4.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 141/2022
Souhlas s hromadným zastavením exekučních řízení
RM
 • projednala a souhlasí
  v souladu se zákonem č. 192/2021 Sb., s hromadným zastavením exekučních řízení zahájených proti nezletilým s jistinou pohledávky nad 1 500,- Kč
 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 142/2022
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi
RM
 • projednala a doporučuje
  poskytnutí mimořádné odměny v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve výši dvojnásobku měsíční odměny za výkon funkce starostovi, panu Patriku Pizingerovi za práci vykonanou prokazatelně nad rámec povinností starosty. Jde zejména o plnění mimořádných úkolů v souvislosti s nákazou Covid- 19 za období roku 2020 a 2021, kdy se osobně zasloužil o vznik testovacího místa v našem městě, kde se i aktivně zapojoval do organizace jeho činnosti a pomáhal i s administrativními pracemi. Dále jako starosta města měl i výrazný podíl na dlouhodobě vynikajících ekonomických výsledcích Města Chodova i v průběhu pandemie Covid-19, kdy se jiná města naší velikosti dostala do finančních problémů, Chodov skončil nemalým přebytkem hospodaření
 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh na poskytnutí mimořádné odměny pro starostu města na jednání ZM
  T: 7.4.2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 143/2022
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi
RM
 • projednala a doporučuje
  poskytnutí mimořádné odměny v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve výši dvojnásobku měsíční odměny za výkon funkce místostarostovi Mgr. Luďku Soukupovi za práci vykonanou prokazatelně nad rámec povinností místostarosty, zejména za plnění mimořádných úkolů v souvislosti s nákazou Covid-19 v letech 2020 a 2021, kdy osobně pomáhal zajišťovat a rozvážet osobní ochranné pomůcky seniorům a hendikepovaným občanům našeho města a zejména organizoval distribuci těchto pomůcek do školských a předškolských organizací našeho města. Dále po otevření očkovacího centra v Chodově se osobně podílel na jeho organizaci a zapojil se i do administrativní práce v tomto centru. Jako místostarosta se aktivně podílí na dlouhodobě vynikajících ekonomických výsledcích Města Chodova.
 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh na poskytnutí mimořádné odměny pro místostarostu k projednání na ZM
  T: 7.4.2022
 • hlasování
  pro 5


Usnesení č. 144/2022
Žádost o souhlas s otevřením přípravné třídy Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace
RM
 • projednala a schvaluje
  Žádost o souhlas s otevřením přípravné třídy v počtu 10-15 dětí, Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace od školního roku 2022/2023.
 • ukládá
  řediteli PO zajistit plnění usnesení
  T: 30.9.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 145/2022
Žádost Nositelů odkazu Jáchymovské peklo, z.s. o příspěvek na činnost na rok 2022
RM
 • projednala
  žádost Nositelů odkazu Jáchymovské peklo, z.s. o příspěvek na činnost na rok 2022
 • schvaluje
  rozpočtovou změnu na poskytnutí finančního daru výši 10 000,- Kč krytou fondem rezerv (kapitola 41, rozpočtová skladba 3900)
 • ukládá
  1. starostovi seznámit žadatele s usnesením
   T: 30.4.2022
  2. tajemnici úřadu zajistit plnění usnesení
   T: 30.4.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 146/2022
Žádost ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s., v rámci projektu "Obědy pro děti" - navýšení počtu dětí o 2
RM
 • projednala
  žádost ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s., v rámci projektu "Obědy pro děti" z důvodu navýšení počtu dětí o 2
 • souhlasí
  s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu "Obědy pro děti" pro ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkovou organizace s tím, že škola použije finanční dar výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 16 dětí do 30.6.2022.
 • hlasování
  pro 6Patrik Pizinger
starosta města
  Jiří Tureček
pověřený člen RM


Zpracováno systémem T-WIST®
Vytiskl: Olga Sedláková, Oddělení: Kancelář starosty, Dne: 05.04.2022 - 07:22