M Ě S T O  C H O D O V

U S N E S E N Í
z 4/2022 zasedání Rady města Chodov konaného v kanceláři starosty města
dne 15.2.2022Usnesení č. 73/2022
Kontrola usnesení
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení
 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 15/2021, č. 38/2021, č. 39/2021, č. 54/2021, č. 81/2021, č. 82/2021, č. 96/2021, č. 119/2021, č. 120/2021, č. 121/2021, č. 154/2021, č. 155/2021, č. 184/2021, č. 185/2021, č. 203/2021 bod 2., č. 213/2021, č. 235/2021, č. 267/2021, č. 268/2021, č. 269/2021, č. 350/2021, č. 351/2021, č. 352/2021, č. 353/2021, č. 363/2021 bod 2., č. 368/2021, č. 369/2021, č. 374/2021, č. 391/2021 bod 2., č. 428/2021, č. 431/2021, č. 447/2021 bod 2., č. 530/2021 bod 2., č. 531/2021 bod 2., č. 5/2022, č. 15/2022, č. 16/2022, č. 21/22, č. 22/2022, č. 23/2022, č. 24/2022, č 25/2022, č. 26/2022, č. 27/2022, č. 28/2022, č. 29/2022, č. 30/2022, č. 31/2022, č. 33/2022, č. 35/2022, č. 36/2022, č. 37/2022, č. 38/2022, č. 39/2022, č. 40/2022, č. 41/2022, č. 42/2022, č. 43/2022, č. 44/2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 74/2022
Záměr prodeje ppč. 1143 v k. ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost manželů ***** o prodej pozemku
 • schvaluje
  záměr města prodat ppč. 1143 o výměře 859 m2 v k. ú. Dolní Chodov
 • ukládá
  vedoucímu OSM
  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 25.2.2022
  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na zasedání ZM
   T: 23.6.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 75/2022
Záměr prodeje ppč. 1185/183, 1185/184, 1185/185, 1185/186, vše v k. ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost ***** o prodej pozemků
 • schvaluje
  záměr města prodat ppč. 1185/183, 1185/184, 1185/185, 1185/86, vše v k. ú. Dolní Chodov
 • ukládá
  vedoucímu OSM
  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 25.2.2022
  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání ZM
   T: 23.6.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 76/2022
Záměr prodeje ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov a podmínky výběrového řízení na prodej nemovitého majetku - pozemku pro výstavbu rodinných domů - ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala a schvaluje
  Záměr prodeje ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov a podmínky výběrového řízení na prodej nemovitého majetku - pozemku pro výstavbu rodinných domů - ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov
 • ukládá
  vedoucímu OSM
  1. zajistit zveřejnění záměru včetně podmínek výběrového řízení na úřední desce
   T: 25.2.2022
  2. předložit došlé nabídky na jednání RM a následně ZM
   T: 23.6.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 77/2022
Návrh na ukončení nájemního vztahu
RM
 • projednala
  návrh ***** na ukončení nájemního vztahu dohodou
 • schvaluje
  ukončení nájemního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2019-005/NP uzavřené dne 22.07.2019***** dohodou ke dni 28.02.2022.
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadatelkou dohodu o ukončení nájemního vztahu
  T: 15.3.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 78/2022
Žádost o zřízení věcného břemene - umístění kabelového vedení NN v Lesní ulici v Chodově
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene
 • schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: 2021-033/BVB ze dne 30.9.2021 - umístění kabelového vedení NN na pozemcích pč. 1600/1, 2498/1, 2501/8, 2501/9, 2501/19, 2509/1 a 2513 vše v k. ú. Dolní Chodov a 1 ks pilíře na pozemku pč. 1600/1 v k. ú. Dolní Chodov, 4 ks pilířů na pozemku pč. 2509/1 v k. ú. Dolní Chodov, 2 ks pilířů na pozemku pč. 2513 v k. ú. Dolní Chodov a 4 ks pilířů na pozemku pč. 2498/1 v k. ú. Dolní Chodov se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města Dodatek č. 1
  T: 31.7.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 79/2022
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Chodník v ulici Hrnčířská"
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.5.2021 s ing. Ivanem Škulavíkem, IČ: 18733336
 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
  T: 18.2.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 80/2022
Příkazní smlouva "Dětské hřiště u ZŠ Školní v Chodově – 1.etapa“
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh příkazní smlouvy se společností Abri, s.r.o., IČ: 61679763
 • ukládá
  starostovi podepsat příkazní smlouvu
  T: 18.2.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 81/2022
Smlouva o dílo na realizaci stavby "Chodov - Poděbradova ulice, inženýrské sítě (vodovod a kanalizace, vč. přípojek) na p.p.č. 1778/1 v k.ú. Dolní Chodov"
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo se společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IČ: 49789228
 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 18.2.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 82/2022
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
RM
 • projednala a schvaluje
  předloženou souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 se společností AD Ligneta regionalbus s.r.o., Severní 872/15, 360 05 Karlovy Vary, IČ: 26318741
 • ukládá
  vedoucímu OSM zveřejnit souhrnnou zprávu na el. úřední desce
  T: 22.2.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 83/2022
Zpráva o hospodaření s majetkem - inventarizace za rok 2021
RM
 • projednala a schvaluje
  předloženou zprávu o inventarizaci majetku města Chodov za rok 2021
 • ukládá
  1. vedoucímu odboru správy majetku města, jednatelům s.r.o. a všem ředitelům příspěvkových organizací města sledovat stav majetku, jeho aktivaci a likvidaci
   T: 31.12.2022
  2. tajemnici městského úřadu, jednatelům s.r.o. a všem ředitelům příspěvkových organizací města vymáhat veškeré pohledávky
   T: 31.12.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 84/2022
Pojistná smlouva o pojištění vozidla v KPS
RM
 • projednala a schvaluje
  uzavření Pojistné smlouvy o pojištění vozidla v KPS č.: 6351985769 (číslo HIPu: 6980652323) se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8
 • ukládá
  starostovi uzavřít v zastoupení města uvedenou smlouvu
  T: 28.2.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 85/2022
Zpráva o zhodnocení činnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí za rok 2021
RM
 • projednala a bere na vědomí
  zprávu o zhodnocení činnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí za rok 2021
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 86/2022
Zpráva o výkonu veřejného opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti za rok 2021
RM
 • projednala a bere na vědomí
  zprávu o výkonu veřejného opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti za rok 2021
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 87/2022
Prodloužení smlouvy o výpůjčce č. 124/2020
RM
 • projednala
  žádost paní Hany Goubejové , Loučky 260, Nové Sedlo o prodloužení Smlouvy o výpůjčce č. 124/2020 (25 ks aerobic bedýnek)
 • schvaluje
  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 124/2020 uzavřené dne 02.03.2020 s paní Hanou Goubejovou, Loučky 260, Nové Sedlo na dobu určitou do 01.03.2023
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadatelkou dodatek ke smlouvě
  T: 28.2.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 88/2022
Stanovení počtu zaměstnanců Města Chodova pro rok 2022
RM
 • projednala
  žádost tajemnice úřadu o stanovení počtu zaměstnanců Města Chodova na rok 2022
 • stanoví
  Městu Chodovu na rok 2022 celkem 84 zaměstnanců
  1. správa 51 zaměstnanců
  2. městský záchranný systém 3 zaměstnanci
  3. pečovatelská služba 9 zaměstnanců
  4. městská policie 20 zaměstnanců
  5. řidič: 1 zaměstnanec
 • bere na vědomí
  celkový přepočtený evidenční počet zaměstnanců - 81,34
 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit plnění usnesení
  T: 16.2.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 89/2022
Informace o pokračování spolupráce mezi Mateřskou školou Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace a společností Člověk v tísni o.p.s. v rámci projektu "Na oběd ve školce"
RM
 • projednala a bere na vědomí
  informaci ředitelky Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o pokračování spolupráce mezi MŠ a společností Člověk v tísni v rámci pilotního projektu "Na oběd ve školce".
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 90/2022
Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu ZUŠ Chodov
RM
 • projednala a schvaluje
  Žádost Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu ve výši 63.763,- Kč (vč.DPH). Finanční prostředky budou použity na čalounění 31 ks dveří v budově ZUŠ. Jedná se o technické zhodnocení budovy.
 • ukládá
  ředitelce ZUŠ Chodov zajistit plnění usnesení.
  T: 30.4.2022
 • hlasování
  pro 6


Usnesení č. 91/2022
Žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky z fondu investic na havarijní opravy ve školní jídelně
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat z fondu investic finanční prostředky ve výši 12 276,66 Kč na havarijní opravu myčky nádobí a robota ve školní jídelně
 • hlasování
  pro 6Patrik Pizinger
starosta města
  Martin Voleman
pověřený člen RM


Zpracováno systémem T-WIST®
Vytiskl: Olga Sedláková, Oddělení: Kancelář starosty, Dne: 17.02.2022 - 10:33