M Ě S T O  C H O D O V

U S N E S E N Í
z 2/2022 zasedání Rady města Chodov konaného v kanceláři starosty města
dne 18.1.2022Usnesení č. 15/2022
Kontrola usnesení
RM
 • provedla
  zprávu o kontrole usnesení
 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 484/2020 bod 2., č. 67/2021, č. 538/2021, č. 540/2021, č. 544/2021, č. 547/2021, č. 554/2021, č. 555/2021 bod 1., č. 556/2021, č. 557/2021, č. 558/2021 bod 2., č. 559/2021 bod 1., č. 560/2021 bod 1., č. 561/2021 bod 2., č. 562/2021 bod 2., č. 563/2021 bod 2., č. 564/2021 bod 1., č. 565/2021 bod 2., č. 566/2021, č. 568/2021, č. 569/2021, č. 570/2021, č. 571/2021, č. 572/2021, č. 573/2021, č. 574/2021, č. 575/2021, č. 576/2021, č. 577/2021, č. 578/2021, č. 579/2021
 • prodlužuje termín plnění
  usnesení č. 183/2021 T: 30.6.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 16/2022
Bezúplatný převod Evangelického kostela v Chodově
RM
 • projednala
  informaci o převodu Evangelického kostela , ppč. 140 , k.ú. Dolní Chodov
 • doporučuje
  zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu
 • ukládá
  místostarostovi předložit Darovací smlouvu spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti užívání nemovitostí na jednání zastupitelstva
  T: 3.2.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 17/2022
Žádost o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN na pozemcích pč. 218 a 222/1 vše v k. ú. Stará Chodovská
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene
 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN na pozemcích pč. 218 a 222/1 vše v k. ú. Stará Chodovská se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.1.2023
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 18/2022
Žádost o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN na pozemku pč. 114 v k. ú. Stará Chodovská
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene
 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN na pozemku pč. 114 v k. ú. Stará Chodovská se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.1.2023
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 19/2022
Žádost o zřízení věcného břemene - umístění přípojky splaškové tlakové kanalizace na pozemku pč. 2506/10 v k. ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene
 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění přípojky splaškové tlakové kanalizace na pozemku pč. 2506/10 v k. ú. Dolní Chodov ***** s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.1.2023
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 20/2022
Žádost o zřízení věcného břemene - umístění vodovodního řadu na pozemku pč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene
 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění vodovodního řadu na pozemku pč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov ***** s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.1.2023
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 21/2022
Projednání žádostí o poskytnutí dotací podaných na základě vyhlášeného dotačního programu Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2022
RM
 • projednala a schvaluje
  poskytnutí dotací z rozpočtu města na kulturní akce pořádané ve městě Chodov takto: *****
 • poskytnutí dotací z rozpočtu města na sportovní akce pořádané ve městě Chodov takto: *****
 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov mezi uvedenými subjekty a Městem Chodov ve stanoveném účelu a výši
 • ukládá
  vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
  T: 18.2.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 22/2022
Projednání žádostí o poskytnutí dotací podaných na základě vyhlášeného dotačního programu Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2022
RM
 • projednala a doporučuje
  zastupitelstvu města poskytnout dotace žadatelům takto: *****
 • ukládá
  vedoucí OŠKV předložit žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města v rámci výše uvedeného dotačního programu k projednání Zastupitelstvu města Chodov
  T: 3.2.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 23/2022
Žádost pana Jana Kubíčka o poskytnutí individuální dotace na podporu vrcholového sportu
RM
 • projednala
  poskytnutí individuální dotace panu Janu Kubíčkovi na podporu vrcholového sportu v roce 2022 ve výši 10.000,- Kč}}
 • nesouhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov s výše uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši
 • ukládá
  vedoucí OŠKV seznámit žadatele s usnesením
  T: 18.2.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 24/2022
Žádost Beach Volleyball clubu Chodov, z. s., o poskytnutí individuální dotace na podporu vrcholového sportu - 17. ročník Global Challenge Pula/Chorvarsko/GC22
RM
 • projednala
  *****
 • nesouhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a výše uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši
 • ukládá
  vedoucí OŠKV seznámit žadatele s usnesením
  T: 18.2.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 25/2022
Návrh dodatku ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku - Beach Volleyball Club Chodov, z. s.
RM
 • projednala a schvaluje
  uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Beach Volleyball Clubem Chodov, z. s.
 • ukládá
  starostovi podepsat v zastoupení města dodatek č. 9 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Beach Volleyball Clubem Chodov, z. s.
  T: 24.1.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 26/2022
Návrh dodatku ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku - Školní atletický klub Chodov, z. s.
RM
 • projednala a schvaluje
  uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Školním atletickým klubem Chodov, z. s.
 • ukládá
  starostovi podepsat v zastoupení města dodatek č. 20 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Školním atletickým klubem Chodov, z. s.
  T: 24.1.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 27/2022
Návrh dodatku ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku - Tělovýchovná jednota Batesta Chodov, z. s.
RM
 • projednala a schvaluje
  uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Tělovýchovnou jednotou Batesta Chodov, z. s.
 • ukládá
  starostovi podepsat v zastoupení města dodatek č. 3 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Tělovýchovnou jednotou Batesta Chodov, z. s.
  T: 24.1.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 28/2022
Návrh dodatku ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku - Tělovýchovná jednota Spartak Chodov, z. s.
RM
 • projednala a schvaluje
  uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Tělovýchovnou jednotou Spartak Chodov, z. s.
 • ukládá
  starostovi podepsat v zastoupení města dodatek č. 5 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Tělovýchovnou jednotou Spartak Chodov, z. s.
  T: 24.1.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 29/2022
Projednání vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2021 do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence
RM
 • projednala a bere na vědomí
  zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města Chodova v roce 2021 do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 30/2022
Projednání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2022 do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence
RM
 • projednala
  návrhy žádostí o individuální dotace a o dotace na základě zvláštního zákona - na účel stanovený zvláštním právním předpisem a
 • rozhodla
  1. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Chodova žadatelům takto: 1. SOS dětské vesničky: Podpora chodu a činnosti zařízení: 16.000 Kč 2. Pavla Andrejkivová - LADARA: Mobilní hospicová péče: 10.000 Kč 3. Služby pro rodinu: Podpora rodin: 16.000 Kč 4. RUBIKON Centrum: Tréninková místa: 98.780 Kč 5. Potravinová banka KK: Provoz a činnost: 20.000 Kč 6. STŘÍPKY: Domácí hospic Motýl: 16.000 Kč 7. Náhradním rodinám: Práce s rodinou: 16.000 Kč 8. DDÚ - SVP: Podpora volnočasových aktivit: 30.000 Kč 9. Když pes pomáhá žít: Canisterapie: 16.000 Kč 10. SPCCH: Činnost organizace: 12.500 Kč a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Chodova ve stanovené výši a účelu mezi výše uvedenými subjekty a městem Chodov. Zároveň přikládá vzor Smlouvy.
  2. o žádostech dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - na stanovený účel žadatelům takto: 11. Oáza klidu Loučky: Domov se zvl. Režimem: 49.900 Kč 12. Dům klidného stáří Svatava: Domov se zvl. Režimem: 49.900 Kč 13. Toreal Královské Poříčí: Domov pro seniory: 49.900 Kč 14. Toreal Královské Poříčí: Domov se zvl. režimem: 49.900 Kč 15. Společnost Dolmen: Podpora samostatného bydlení: 16.000 Kč 16. Společnost Dolmen: Chráněné bydlení: 30.000 Kč 17. Svaz neslyšících a nedoslých. osob: Tlumočnické služby: 16.000 Kč 18. Linka bezpečí: linka bezpečí: 20.000 Kč 19. Farní charita K. Vary: Dům na půl cesty: 20.000 Kč 20. Farní charita K. Vary: Domov pro matky s dětmi v tísni: 38.000 Kč 21. Farní charita K. Vary: Týdenní stacionář: 40.000 Kč 22. Farní charita K. Vary: Sociálně terapeutické dílny: 10.000 Kč 23. Farní charita Aš: Domov pro matky s dětmi v tísni: 30.000 Kč 24. Centrum pro zdr. postižené KK: Odborné sociální poradenství: 10.000 Kč 25. Centrum pro zdr. postižené KK: Osobní asistence: 13.000 Kč 26. Diakonie Dubá: Centrum sociální rehabilitace: 10.000 Kč 27. DOP-HC Dolní Rychnov: Domov pro seniory: 49.900 Kč 28. Světlo Kadaň: Terénní program vyloučené lokality: 20.000 Kč 29. Světlo Kadaň: Terénní program drogově závislí: 70.000 Kč 30. Agentura os. asistence a soc. poradenství: Osobní asistence: 20.000 Kč 31. DC Mateřídouška: Denní stacionář: 230.000 Kč 32. DC Mateřídouška: Soc. terapeutické dílny: 230.000 Kč 33. Armáda spásy K. Vary: Azylový dům: 35.000 Kč 34. Armáda spásy K. Vary: Nízkoprahové denní centrum: 50.000 Kč 35. Armáda spásy K. Vary: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: 70.000 Kč 36. Armáda spásy K. Vary: Noclehárna: 35.000 Kč 37. Člověk v tísni: Terénní programy: 10.000 Kč 38. Člověk v tísni: Sociálně aktivizační služby: 25.000 Kč a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodova na účel stanovený zvláštním právním předpisem a ve stanové výši mezi uvedenými subjekty a městem Chodov. Zároveň přikládá vzor Smlouvy.
  3. Doporučuje: předložit ke schválení na jednání ZM žádosti o individuální dotace a dotace na základě zvláštního zákona - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tyto žádosti: RUBIKON Centrum: Tréninková místa: 98.780 Kč Světlo Kadaň: Terénní program drogově závislí: 70.000 Kč DC Mateřídouška: Denní stacionář: 230.000 Kč DC Mateřídouška: Soc. terapeutické dílny: 230.000 Kč Armáda spásy K. Vary: Nízkoprahové denní centrum: 50.000 Kč Armáda spásy K. Vary: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: 70.000 Kč
 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí zajistit plnění:
  1. starostovi města: za město Chodov uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a dotace na základě zvláštního zákona - na účel stanovený zvláštním právním předpisem mezi městem Chodov a výše zmíněnými poskytovateli sociálních služeb dle bodu 2) a 3) na účel a ve výši, jak je výše uvedeno.
   T: 10.2.2202
  2. zastupitelstvu města předložit na základě Usnesení RM ze dne 18.01.2022 ke schválení žádosti o individuální dotace a dotace na základě zvláštního zákona a na účel stanovený zvláštním právním předpisem poskytovatelů uvedených v bodě 3).
   T: 3.2.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 31/2022
Projednání schválení formulářů souvisejících s provozem Chodovského expresu
RM
 • projednala a schvaluje
  formuláře platné pro občany města Chodova, na základě kterých bude zajišťována služba Chodovského expresu
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 32/2022
Informace o zasílání písemných gratulací seniorům města Chodova
RM
 • bere na vědomí a souhlasí
  se zasíláním gratulací seniorům města od věku 65 let a dále ve věku 70 let, 75 let, 80 let, 85 let, a od 90. roku věku každý rok
 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí zajistit plnění
  T: 31.12.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 33/2022
Návrh na úpravu příplatků za vedení ředitelům školských PO
RM
 • projednala a schvaluje
  úpravu příplatků za vedení ředitelům školských příspěvkových organizací dle návrhu, s účinností od 1. 1. 2022
 • ukládá
  vedoucí OŠKV seznámit ředitele s usnesením
  T: 31.1.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 34/2022
Informace o nákupu zahradního traktůrku ze schváleného investičního příspěvku zřizovatele na údržbu školních zahrad
RM
 • projednala a bere na vědomí
  informaci ředitelky Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o nákupu zahradního traktůrku ze schváleného investičního příspěvku zřizovatele.
 • ukládá
  ředitelce Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace zajistit nákup zahradního traktůrku ve vybrané firmě.
  T: 31.3.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 35/2022
Návrh rozpočtových změn na rok 2022
RM
 • projednala a doporučuje
  návrh rozpočtových změn na rok 2022 k projednání na ZM
 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh rozpočtových změn na rok 2022 k projednání na ZM
  T: 3.2.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 36/2022
Rozpočtová změna - doplatek automobilu TOYOTA
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu ve výši 19 000,00 Kč na doplacení automobilu TOYOTA pořizovaného za účelem provozování "Chodovského expresu" pro občany města Chodova krytou fondem rezerv Rozpočtová skladba: 4399
 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.1.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 37/2022
Kupní smlouva - košíky na kuchyňský odpad
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh kupní smlouvy na košíky na kuchyňský odpad od společnosti s r.o. JRK Česká republika, IČ 248 53 640, Bolzanova 1, Praha 1
 • ukládá
  místostarostovi podepsat smlouvu
  T: 31.1.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 38/2022
Přijetí antigenních testů pro školy
RM
 • projednala
  informaci místostarosty o převzetí antigenních testů SEJOY pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV2 od Karlovarského kraje
 • schvaluje
  přijetí antigenních testů SEJOY pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV2 od Karlovarského kraje pro následující příspěvkové organizace: ZŠ J. A. Komenského, Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace - 1825 ks, ZŠ Chodov Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace - 1650 ks, ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace - 1125 ks, ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace - 575 ks
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 39/2022
Finanční dar - Galerie umění Karlovy Vary
RM
 • projednala
  poskytnutí příspěvku na činnost Galerii umění Karlovy Vary, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje
 • schvaluje
  1. poskytnutí finančního příspěvku na činnost Galerii umění Karlovy Vary, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje ve 19 900,- Kč
  2. rozpočtové opatření ve výši 19 900,- Kč na poskytnutí finančního příspěvku Galerii umění Karlovy Vary, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, kryté fondem rezerv (RS: 33 15)
 • ukládá
  starostovi seznámit žadatele s usnesením RM, zajistit plnění usnesení a podepsat v zastoupení Města Chodova darovací smlouvu
  T: 31.1.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 40/2022
Žádost Beach Volleyball clubu Chodov, z. s., o poskytnutí individuální dotace na podporu vrcholového sportu
RM
 • projednala a souhlasí
  *****
 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši
 • ukládá
  vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
  T: 18.2.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 41/2022
Rozpočtová změna - Dotace pro projekt Regenerace veřejného prostranství sídliště mezi ul. Tovární, Palackého, Školní, parc. č. 1646/1, k.ú. Dolní Chodov
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí 2. části dotace od Státního fondu podpory investic ve výši 4.028.882,08 Kč pro projekt Regenerace veřejného prostranství sídliště mezi ul. Tovární, Palackého a Školní. Rozpočtová skladba: 3612
 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.1.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 42/2022
Návrh na zrušení usnesení
RM
 • projednala
  návrh OSM na zrušení přijatého usnesení č.: 2Z-35-2010 ze dne 23.3.2010
 • doporučuje
  ZM zrušit přijaté usnesení č.: 2Z-35-2010 ze dne 23.3.2010
 • ukládá
  místostarostovi předložit materiál na jednání ZM
  T: 3.2.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 43/2022
Návrh na zrušení usnesení
RM
 • projednala
  návrh OSM na zrušení přijatého usnesení č.: 7Z-91-2014 ze dne 23.9.2014
 • doporučuje
  ZM zrušit přijaté usnesení č.: 7Z-91-2014 ze dne 23.9.2014
 • ukládá
  místostarostovi předložit materiál na jednání ZM
  T: 3.2.2022
 • hlasování
  pro 7


Usnesení č. 44/2022
Přidělení mimořádné odměny ředitelce Základní umělecké školy Chodov
RM
 • projednala a schvaluje
  přidělení mimořádné odměny paní *****ředitelce Základní umělecké školy Chodov dle předloženého návrhu
 • ukládá
  vedoucí OŠKV seznámit ředitelku PO s usnesením
  T: 30.1.2022
 • hlasování
  pro 7Patrik Pizinger
starosta města
  Jiří Tureček
pověřený člen RM


Zpracováno systémem T-WIST®
Vytiskl: Olga Sedláková, Oddělení: Kancelář starosty, Dne: 25.01.2022 - 08:54