M Ě S T O  C H O D O V

U S N E S E N Í
z 101/2022 zasedání Zastupitelstva města Chodov konaného
dne 19.10.2022Usnesení č. 66/2022
Složení slibu
ZM
 • bere na vědomí
  složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích


Usnesení č. 67/2022
Informace o průběhu a výsledku voleb
ZM
 • projednalo a bere na vědomí
  informaci o průběhu a výsledku voleb do Zastupitelstva města Chodova


Usnesení č. 68/2022
Určení způsobu volby
ZM
 • schvaluje
  způsob volby do orgánů města a výborů zastupitelstva na ustavujícím jednání zastupitelstva tajným hlasováním, a to vyznačením křížkem před jménem kandidáta (kandidátů) na hlasovacím lístku


Usnesení č. 69/2022
Určení funkce starosty a místostarosty
ZM
 • určuje
  dle § 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, funkci starosty jako neuvolněnou a funkci místostarosty jako funkci uvolněnou


Usnesení č. 70/2022
Stanovení počtu členů rady města
ZM
 • stanovuje
  dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů rady města na 7


Usnesení č. 71/2022
Volba starosty, místostarosty a členů RM
ZM
 • zvolilo
  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
  1. starostou města p. Patrika Pizingera, *****
  2. místostarostou města pana Mgr. Luďka Soukupa *****
  3. dalšími členy rady města (radní)
   1. p. Karla Matičku
   2. p. Jiřího Turečka
   3. p. Jiřího Vacka
   4. p. Bc. Marcela Vlasáka
   5. p. Martina Volemana


Usnesení č. 72/2022
Zřízení výborů Zastupitelstva města Chodova
ZM
 • zřizuje
  v souladu s § 84 odst.2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro volební období 2022 - 2026
  1. kontrolní výbor v počtu členů 9
  2. finanční výbor v počtu členů 9
  3. výbor pro volný čas v počtu členů 9
  4. osadní výbor Stará Chodovská v počtu členů 5


Usnesení č. 73/2022
Volba členů výborů ZM
ZM
 • volí
  1. předsedu kontrolního výboru p. Bc. Karla Suchého, DiS. MBA
   1. členy kontrolního výboru pp. Radka Bureše, Yvonu Čechovou, Mgr. Martina Horvátha, Radka Matušku, Tomáše Randu, Stanislava Šimrala, Jiřího Turečka, Mgr. Václava Vachrlona
  2. předsedu finančního výboru p. Zuzanu Cerovskou
   1. členy finančního výboru pp. Šárku Chocovou, PhDr. Ilonu Juhásovou, Karla Matičku, Renatu Pelnařovou, Jana Smolku, Kateřinu Suchou, Zdeňka Vodáka, Moniku Zezulovou
  3. předsedu výboru pro volný čas p. Bc. Ladislava Zapfa
   1. členy výboru pro volný čas pp. Veroniku Fukovou, Jaroslava Hupfera, Petru Kissovou, DiS., Bc. Josefa Pojara, Václava Smolíka, Jiřího Turečka, Bc. Marcela Vlasáka, Martina Volemana
  4. předsedu osadního výboru Stará Chodovská p. Jiřího Vacka
   1. členy osadního výboru Stará Chodovská pp. Petru Lysou, Martina Mašteru, Věru Valentovou, Michala Valtu
 • ukládá
  starostovi města seznámit členy výborů s jejich zvolením
  T: 15.11.2022


Usnesení č. 74/2022
Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněných členů Zastupitelstva města Chodova
ZM
 • projednalo a stanovuje
  v souladu s § 84 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích poskytování měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněných členů Zastupitelstva města Chodova s platností od 20.10.2022. V souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, bude poskytnuta měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva takto:
  1. Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva, který vykovává funkci:
   1. starosty - v maximální výši dle platného nařízení vlády
   2. člena rady - ve výši 3 900,- Kč
   3. předsedy výboru nebo komise - ve výši 1 900,- Kč
   4. člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu - ve výši 700,- Kč
   5. člena zastupitelstva, který nevykonává funkce dle odst. a, b, c, d - ve výši 500,- Kč
  2. V případě souběhu výkonu několika funkcí se odměna za jednotlivé funkce nesčítá, bude poskytnuta pouze za funkci, za kterou je poskytována vyšší odměna.
  3. Výplata měsíčních odměn bude prováděna pravidelně měsíčně převodem na účet každého neuvolněného člena ZM nebo osobním převzetím v pokladně úřadu dle výplatního kalendáře.
  4. Cestovní výlohy uvolněných a neuvolněných zastupitelů se budou hradit na základě vnitřní směrnice tajemnice úřadu.
  5. Pokud dojde v průběhu roku k zániku mandátu člena ZM, bude mu vyplacena poměrná část měsíční odměny k datu ukončení mandátu. Novému nastupujícímu členu ZM bude vyplacena měsíční odměna od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž složil slib člena ZM.
 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 20.10.2022


Usnesení č. 75/2022
Zastoupení Města Chodova v právnických osobách a zájmových sdruženích
ZM
 • schvaluje
  1. delegovat pana Patrika Pizingera
   1. k zastupování Města Chodova v Euregiu Egrensis s platností od 1.11.2022
  2. delegovat Mgr. Luďka Soukupa
   1. k zastupování Města Chodova v Hospodářské a sociální radě Sokolovska s platností od 1.11.2022
   2. k zastupování Města Chodova v SUAS - skládková, s.r.o. s platností od 1.11.2022
   3. k zastupování Města Chodova ve Vodohospodářském sdružení obcí západních Čech a v jeho radě s platností od 1.11.2022
   4. k zastupování Města Chodova ve svazku Mikroregion Sokolov - východ s platností od 1. 11. 2022
  3. delegovat s platností od 1.11.2022 Mgr. Martina Horvátha k zastupování Města Chodova na všech jednáních valných hromad obchodní společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a dále delegovat v tomto pořadí Mgr. Luďka Soukupa a Patrika Pizingera, k zastupování Města Chodova na uvedených jednáních, pokud se nebude moci Mgr. Martin Horváth účastnit
 • ukládá
  starostovi města informovat právnické osoby a zájmová sdružení o přijatém usnesení
  T: 15.11.2022Patrik Pizinger
starosta města
  Mgr. Luděk Soukup
místostarosta města


Zpracováno systémem T-WIST®
Vytiskl: Jitka Trnková, Oddělení: Kancelář starosty, Dne: 25.10.2022 - 09:08