M Ě S T O  C H O D O V

U S N E S E N Í
z 6/2022 zasedání Zastupitelstva města Chodov konaného
dne 15.9.2022Usnesení č. 56/2022
Kontrola usnesení
ZM
 • projednalo
  zprávu o kontrole usnesení
 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 61/2021 bod 1., č. 71/2021, č. 72/2021, č. 13/2022, č. 14/2022, č. 37/2022, č. 38/2022, č. 39/2022, č. 40/2022, č. 41/2022, č. 42/2022, č. 43/2022, č. 45/2022, č. 46/2022, č. 48/2022, č. 51/2022, č. 52/2022, č. 53/2022, č. 54/2022, č. 55/2022


Usnesení č. 57/2022
Návrh rozpočtových změn na rok 2022
ZM
 • projednalo a schvaluje
  návrh rozpočtových změn na rok 2022 ve výši 7 112 493,- Kč krytých vyššími vlastními příjmy
 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 23.9.2022


Usnesení č. 58/2022
Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví města Chodov do základního kapitálu společnosti Bytservis Chodov s.r.o.
ZM
 • projednalo a schvaluje
  1. převzetí vkladové povinnosti ve smyslu ustanovení § 224 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení svého dosavadního vkladu ve společnosti BYTSERVIS CHODOV s.r.o., se sídlem Chodov, ČSM 1132, PSČ 357 35, IČ: 26383659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni v oddíle C, vložce 16878, o částku 4 950 000,-- Kč nepeněžitým vkladem tvořeným pozemkem parcelní číslo 150 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č.p. 538 (víceúčelová stavba) v Chodově, zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví číslo 1 pro katastrální území Dolní Chodov, obec Chodov, a učinění prohlášení města Chodov o převzetí vkladové povinnosti ve znění přílohy č. 1a.
  2. nepeněžitý vklad tvořený pozemkem parcelní číslo 150 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č.p. 538 (víceúčelová stavba) v Chodově, zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví číslo 1 pro katastrální území Dolní Chodov, obec Chodov, do základního kapitálu společnosti BYTSERVIS CHODOV s.r.o., se sídlem Chodov, ČSM 1132, PSČ 357 35, IČ: 26383659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni v oddíle C, vložce 16878, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 8401, který vyhotovil znalec Marie Trsková dne 14. července 2022, se nemovité věci započítávají na vklad částkou 4 950 000,-- Kč a učinění prohlášení města Chodov ve smyslu ustanovení § 19 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o vnesení nemovitých věcí - pozemku parcelní číslo 150 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č.p. 538 (víceúčelová stavba) v Chodově, zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví číslo 1 pro katastrální území Dolní Chodov, obec Chodov, jakožto svého nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti BYTSERVIS CHODOV s.r.o., se sídlem Chodov, ČSM 1132, PSČ 357 35, IČ: 26383659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni v oddíle C, vložce 16878, ve znění přílohy č. 1b.
 • pověřuje
  podpisem prohlášení města Chodova o převzetí vkladové povinnosti podle bodu 1. tohoto usnesení a prohlášení města Chodova o vnesení nemovitých věcí jako předmětu vkladu podle bodu 2. usnesení starostu města pana Patrika Pizingera.
 • ukládá
  radě města při výkonu působnosti valné hromady učinit rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu výše jmenované společnosti, a to formou notářského zápisu. Současně pověřuje podpisem starostu města Patrika Pizingera.
  T: 31.10.2022


Usnesení č. 59/2022
Nadační fond Chodov pomáhá
ZM
 • zřizuje
  Nadační fond Chodov pomáhá
 • jmenuje
  1. Správní radu ve složení:
   1. *****
   2. *****
   3. *****
   4. *****
   5. *****
  2. Dozorčí radu ve složení:
   1. *****
   2. *****
   3. *****
 • schvaluje
  1. Statut Nadačního fondu Chodov pomáhá
  2. majetkový vklad zakladatele ve výši 100 000,- Kč
  3. rozpočtovou změnu ve výši 100 000,- Kč krytou vyššími vlastními příjmy
 • ukládá
  starostovi zajistit zápis do veřejného rejstříku
  T: 31.12.2022


Usnesení č. 60/2022
Zpráva o činnosti finančního výboru za I. pololetí roku 2022
ZM
 • projednalo a bere na vědomí
  zprávu o činnosti finančního výboru za I. pololetí roku 2022


Usnesení č. 61/2022
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí roku 2022
ZM
 • projednalo a bere na vědomí
  zprávu o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí roku 2022


Usnesení č. 62/2022
Zpráva o činnosti Výboru pro volný čas za rok 2022
ZM
 • projednalo a bere na vědomí
  zprávu činnosti Výboru pro volný čas za rok 2022


Usnesení č. 63/2022
Návrh na poskytnutí odměn členům finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro volný čas
ZM
 • projednala
  návrh na přidělení odměny členům finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro volný čas, kteří nejsou členy ZM
 • schvaluje
  přidělení jednorázové odměny za rok 2022 takto:
  1. *****
  2. *****
  3. *****
 • ukládá
  starostovi zajistit vyplacení odměn
  T: 31.10.2022


Usnesení č. 64/2022
Odkoupení ppč. 1140/13 v k. ú. Dolní Chodov
ZM
 • projednalo a schvaluje
  odkoupení ppč. 1140/13 o výměře 7 883 m2 v k. ú. Dolní Chodov za 1 200 000,-- Kč + DPH, tj. 1 500 000,-- Kč (cena obvyklá + náklady na zpracování znal. posudku + náklady na kolek k návrhu na vklad + náklady související s administrací obchodního případu) od Českých drah, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha
 • ukládá

  1. vedoucímu OSM zajistit financování v rámci rozpočtu Města Chodov na rok 2023
   T: 31.12.2022
  2. starostovi uzavřít kupní smlouvu dle znění usnesení
   T: 23.2.2023


Usnesení č. 65/2022
Prodej ppč. 1217/3 v k. ú. Dolní Chodov
ZM
 • projednalo
  žádost ***** o prodej pozemku
 • schvaluje
  prodej ppč. 1217/3 v k. ú. Dolní Chodov manželům ***** za smluvní cenu 35 970,-- Kč a náklady spojené s prodejem
 • ukládá
  starostovi uzavřít s žadateli kupní smlouvu
  T: 31.12.2022Patrik Pizinger
starosta města
  Mgr. Luděk Soukup
místostarosta města


Zpracováno systémem T-WIST®
Vytiskl: Olga Sedláková, Oddělení: Kancelář starosty, Dne: 19.09.2022 - 14:56