M Ě S T O  C H O D O V

U S N E S E N Í
z 1/2022 zasedání Zastupitelstva města Chodov konaného
dne 3.2.2022Usnesení č. 1/2022
Kontrola usnesení
ZM
 • projednalo
  zprávu o kontrole usnesení
 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 35/2010, č. 91/2014, č. 77/2020, č. 80/2020 bod 2., č. 10/2021, č. 28/2021, č. 30/2021, č. 31/2021, č. 40/2021 bod 2., č. 49/2021, č. 50/2021, č. 51/2021, č. 58/2021, č. 61/2021 bod 2., č. 63/2021, č. 64/2021, č. 67/2021, č. 68/2021 bod 1., č. 69/2021, č. 73/2021, č. 74/2021, č. 75/2021, č. 76/2021, č. 77/2021, č. 82/2021, č. 83/2021
 • prodlužuje termíny plnění
  usnesení č. 143/2011 T: 31.12.2022; usnesení č. 53/2017 T: 31.12.2024; usnesení č. 68/2019 T: 31.12.2022; usnesení č. 70/2019 T: 31.12.2022; usnesení č. 43/2020 T: 31.12.2022; usnesení č. 13/2021 T: 31.12.2022; usnesení č. 53/2021 T: 31.12.2022; usnesení č. 66/2021 T: 31.12.2022


Usnesení č. 2/2022
Návrh rozpočtových změn pro rok 2022
ZM
 • projednalo a schvaluje
  návrh rozpočtových změn pro rok 2022 ve výši 875 000,- Kč krytých fondem rezerv
 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 31.1.2022


Usnesení č. 3/2022
Strategický plán rozvoje města Chodov 2022 - 2030
ZM
 • projednalo a schvaluje
  dokument Strategický plán rozvoje města Chodov 2030


Usnesení č. 4/2022
Projednání žádostí o poskytnutí dotací podaných na základě vyhlášeného dotačního programu Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2022
ZM
 • projednalo a schvaluje
  poskytnutí dotací žadatelům takto: *****
 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov v uvedené výši, za účelem podpory organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2022, mezi uvedenými subjekty a Městem Chodov
 • ukládá
  starostovi města zajistit plnění usnesení
  T: 3.3.2022


Usnesení č. 5/2022
Žádost pana Martina Buchtela o poskytnutí dotace podané na základě vyhlášeného dotačního programu Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2022
ZM
 • projednalo a schvaluje
  *****
 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši
 • ukládá
  starostovi města zajistit plnění usnesení
  T: 3.3.2022


Usnesení č. 6/2022
Žádost Beach volleyball clubu Chodov, z. s., o poskytnutí individuální dotace na podporu vrcholového sportu
ZM
 • projednalo a schvaluje
  *****
 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši
 • ukládá
  starostovi města zajistit plnění usnesení
  T: 3.3.2022


Usnesení č. 7/2022
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence
ZM
 • projednalo a schvaluje
  návrhy žádostí o dotace na účel určený žadatelem v žádosti - individuální dotace a dotace žádostí dle zákona č. 108/2006 Sb. - na účel stanovený zvláštním právním předpisem takto: RUBIKON Centrum: Tréninková místa: 98.780 Kč Světlo Kadaň: Terénní program drogově závislí: 70.000 Kč DC Mateřídouška: Denní stacionář: 230.000 Kč DC Mateřídouška: Soc. terapeutické dílny: 230.000 Kč Armáda spásy K. Vary: Nízkoprahové denní centrum: 50.000 Kč Armáda spásy K. Vary: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: 70.000 Kč
 • ukládá
  starostovi města uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a dotace na základě zvláštního zákona mezi městem Chodov a výše uvedenými poskytovateli na účel a ve výši, jak je uvedeno.
  T: 28.2.2022


Usnesení č. 8/2022
Zpráva o činnosti finančního výboru za II. pololetí roku 2021
ZM
 • projednalo a bere na vědomí
  zprávu o činnosti finančního výboru za II. pololetí roku 2021


Usnesení č. 9/2022
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za II. pololetí roku 2021
ZM
 • projednalo a bere na vědomí
  zprávu o činnosti kontrolního výboru za II. pololetí roku 2021


Usnesení č. 10/2022
Zpráva o činnosti Výboru pro volný čas za 2. pololetí 2021
ZM
 • projednalo a bere na vědomí
  zprávu o činnosti Výboru pro volný čas za 2. pololetí 2021


Usnesení č. 11/2022
Informace o pravidlech souvisejících s provozem Chodovského expresu
ZM
 • projednalo a bere na vědomí
  informace o pravidlech provozu služby Chodovský expres


Usnesení č. 12/2022
Podmínky výběrového řízení na prodej nemovitého majetku - pozemku pro výstavbu rodinných domů - ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov
ZM
 • projednalo a souhlasí
  s navrženými podmínkami výběrového řízení na prodej nemovitého majetku - pozemku pro výstavbu rodinných domů - ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov
 • ukládá
  starostovi předložit materiál k projednání Radě města Chodova
  T: 15.2.2022


Usnesení č. 13/2022
Prodej části ppč. 2597 v k. ú. Dolní Chodov
ZM
 • projednalo
  žádost ***** o prodej pozemku
 • schvaluje
  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej části ppč. 2597 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Dolní Chodov firmě *****
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadatelem smlouvu o budoucí smlouvě kupní
  T: 30.6.2022


Usnesení č. 14/2022
Prodej ppč. 31/1 v k. ú. Stará Chodovská
ZM
 • projednalo
  žádost ***** o prodej pozemku
 • schvaluje
  prodej ppč. 31/1 v k. ú. Stará Chodovská ***** za smluvní cenu 503 230,-- Kč a náklady spojené s prodejem
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadateli kupní smlouvu
  T: 30.6.2022


Usnesení č. 15/2022
Prodej části ppč. 34/1 a části ppč. 4/1, oba v k. ú. Stará Chodovská
ZM
 • projednalo
  žádost ***** o prodej pozemků
 • schvaluje
  prodej ppč. 34/4 o výměře 28 m2 a ppč. 4/3 o výměře 119 m2, oba v k. ú. Stará Chodovská manželům ***** za smluvní cenu 49 700,-- Kč a náklady spojené s prodejem
 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadateli kupní smlouvu
  T: 31.5.2022


Usnesení č. 16/2022
Bezúplatný převod Evangelického kostela v Chodově
ZM
 • projednalo
  informaci o převodu Evangelického kostela, ppč. 140, k.ú. Dolní Chodov
 • schvaluje
  bezúplatný převod Evangelického kostela, ppč. 140, k.ú. Dolní Chodov do majetku města Chodov
 • ukládá
  místostarostovi podepsat v zastoupení města darovací smlouvu spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti užívání nemovitostí
  T: 28.2.2022


Usnesení č. 17/2022
Návrh na zrušení usnesení č.: 2Z-35-2010 ze dne 23.3.2010
ZM
 • projednalo
  návrh na zrušení přijatého usnesení č.: 2Z-35-2010 ze dne 23.3.2010
 • ruší
  usnesení č.: 2Z-35-2010 ze dne 23.3.2010
 • ukládá
  místostarostovi zajistit plnění usnesení
  T: 28.2.2022


Usnesení č. 18/2022
Návrh na zrušení usnesení č.: 7Z-91-2014 ze dne 23.9.2014
ZM
 • projednalo
  návrh na zrušení přijatého usnesení č.: 7Z-91-2014 ze dne 23.9.2014
 • ruší
  usnesení č.: 7Z-91-2014 ze dne 23.9.2014
 • ukládá
  místostarostovi zajistit plnění usnesení
  T: 28.2.2022


Usnesení č. 19/2022
Informace o nepřijatém záměru prodeje části ppč. 2384/1 v k. ú. Dolní Chodov
ZM
 • bere na vědomí
  informaci o nepřijatém záměru prodeje části ppč. 2384/1 v k. ú. Dolní Chodov


Usnesení č. 20/2022
Významná hrobová místa na městském hřbitově
ZM
 • projednala a schvaluje
  1. prohlášení hrobových míst č. L188, L146, L78, L135, L258, L271, K43, K206, L238, L113, L84, L128, L254, L16, L163 za „Čestný hrob“ dle článku 2, odstavce 7 Řádu veřejného pohřebiště města Chodov v platném znění.
  2. prohlášení hrobových míst č. H94, L94, L125, L56, L286, L103 za „Cenný náhrobek“ dle článku 2, odstavce 8 Řádu veřejného pohřebiště města Chodov v platném znění.
 • ukládá
  místostarostovi seznámit s přijatým usnesením správce hřbitova
  T: 28.2.2022


Usnesení č. 21/2022
Omezení žalobního nároku města Chodov
ZM
 • projednalo a schvaluje
  omezení žalobního nároku města Chodov v řízení vedeném Okresním soudem v Sokolově pod spisovou značkou 12C314/2012, a to za kalendářní roky 2016 - 2017 z důvodu hospodárnosti řízení
 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 28.2.2022Patrik Pizinger
starosta města
  Mgr. Luděk Soukup
místostarosta města


Zpracováno systémem T-WIST®
Vytiskl: Olga Sedláková, Oddělení: Kancelář starosty, Dne: 08.02.2022 - 07:21