Dodatečný odklad povinné školní docházky
03. Název životní situace
Dodatečný odklad povinné školní docházky
04. Základní informace k životní situaci

Dodatečný odklad povinné školní docházky se realizuje v případě, že se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky v průběhu prvního pololetí projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce nezletilého dítěte nebo ředitel školy.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poraďte se s třídním učitelem vašeho dítěte a poté požádejte o dodatečný odklad ředitele školy. Doporučujeme jednat také s výchovným poradcem školy.

Dodatečný odklad je možný pouze do konce prvního pololetí 1. ročníku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemnou žádost podejte řediteli školy, ve které dítě povinnou školní docházku plní.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na příslušné základní škole.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S ředitelem příslušné základní školy, který o dodatečném odkladu rozhoduje.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 37

18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat ke krajskému úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

viz Životní situace – Povinná školní docházka

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

otázka:  Je k dodatečnému odkladu povinné školní docházky nutný souhlas zákonných zástupců žáka?

odpověď:  Ano.

22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:

  • ředitelství příslušné základní školy
  • OŠKV Městského úřadu Chodov
  • Krajský úřad Karlovarského kraje

Další informace najdete na www stránkách: http://www.msmt.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Odklad povinné školní docházky (Základní školy)

Povinné předškolní vzdělávání (Mateřské školy)

25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

OŠKV Městského úřadu Chodov

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Mgr. Ivana Sarkányová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
24. 01. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

V případě rozhodnutí o dodatečném odkladu povinné školní docházky je dítě povinno plnit povinné předškolní vzdělávání.