Datová schránka
03. Název životní situace
Datová schránka
04. Základní informace k životní situaci

Zřízení Datové schránky

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

o zřízení datové schránky může požádat fyzická i právnická osoba a musí předložit platný doklad totožnosti, resp. dokument, který danou osobu určuje jako jednatele nebo statutární orgán za právnickou osobu, je možné i zastoupení na základě plné moci

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz,cestovní doklad)
  • písemná žádost, vyplní pracovník elektronicky, vytiskne a  žadatel po kontrole podepíše
  • datová schránka je zřízena do tří dnů a žadatel obdrží přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

ústní žádostí o zřízení datové schránky

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

na všech pracovištích Czech POINTu

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Komenského 1077, přízemí-vlevo, kontaktní místo Czech POINTu, tel. 352 352 111

pondělí, středa 8:00-11:30 12:30-17:00
úterý, čtvrtek 8:00-11:30 12:30-15:30
pátek 8:00-13:00
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

fyzická osoba platný doklad totožnosti, právnická osoba dokument, který danou osobu určuje k jednání za právnickou osobu

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost je vyplněna elektronicky, vytištěna a předložena žadateli ke kontrole a podpisu, v případě, že žádá zmocněnec, předloží ověřenou plnou moc

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

zřízení datové schránky je zdarma, zpoplatněné je opakované vydání přístupových údajů 200,- správní poplatek se hradí v hotovosti na přepážce Czech POINTu, žadatel obdrží doklad o zaplacení

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

datová schránka je zřízena do tří dnů, přístupové údaje obdrží žadatel poštou, zásilkou do vlastních rukou

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

nejsou

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
podatelna@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

reklamace na nedoručené přístupové údaje – kontaktní místo Czech POINTu zjistí přes formulář reklamací chybu a vyřeší ji a dokončí doručením nových přístup. údajů

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

nejsou

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách: www.czechpoint.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

kontaktní místa Czech POINTu – Česká pošta

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – kontaktní místo veřejné správy Czech POINT

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Petra
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
27. 01. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace