Prevence
Tématické okruhy pro mateřské školy
Tématické okruhy střediska prevence kriminality

Středisko prevence kriminality při Městské policii v Chodově

Středisko prevence kriminality při Městské policii v Chodově vzniklo v roce 2000, kdy bylo navázáno na práci preventisty, kterou vykonával ve svém volném čase jeden ze strážníků Městské policie, který zároveň působil jako zástupce velitele. Ten tuto činnost vykonával od roku 1998 a postupně vytvářel diskuzní témata vhodná pro besedy v základních školách a mateřských školkách. Vzhledem k velkému zájmu učitelů i žáků o informace mapující patologické jevy i trestně právní oblast především v dětské kriminalitě, navíc přenášené prostřednictvím osoby v policejní uniformě, bylo následně přistoupeno k myšlence vybudovat Středisko prevence kriminality, které bude sdružovat informace o všech prevenčních projektech v regionu města, mapovat situaci ve školách a na ulici v oblasti patologických jevů mládeže a zároveň určí kontaktní osobu pro všechny instituce zajímající se v regionu o prevenci jako takovou. Díky postupné specializaci preventisty na dané oblasti především primární prevence pak vznikl projekt, který zahrnuje Tematické cykly pro věkové kategorie od nejmenších dětí v mateřských školkách až po teanegery na středních školách. Tím se Městská policie Chodov dostává do podvědomí občanů nejen jako složka represivní, ale i jako složka, která přispívá ke zvyšování její bezpečnosti a právního vědomí.

Co zajišťuje Středisko prevence

  • Zajišťuje přípravu, organizaci a realizaci projektů v preventivně výchovné oblasti.
  • Vypracovává metodiku činnosti oddělení prevence kriminality.
  • Ve spolupráci s pedagogy a výchovnými pracovníky organizuje a realizuje výchovné besedy a přednášky pro mateřské školy, základní a střední školy s cílem zvyšovat kvalitu vědomostí v oblasti bezpečnosti silničního provozu a právního vědomí dětí a mládeže.
  • Zajišťuje soutěže pro děti a mládež (výtvarné, vědomostní a sportovní) a provádí jejich vyhodnocování
  • Zabývá se prací s mládeží, která je zaměřená na rozvoj komunikace, řešení konfliktních situací, kritického a logického myšlení za pomoci interaktivních metod
  • Realizuje preventivně zaměřené besedy a přednášky pro seniory
  • Spolupracuje s koordinátorem prevence kriminality na úrovni kraje, preventivně informační skupinou Policie České republiky, občanskými sdruženími, neziskovými organizacemi a nadacemi.

Kde nás najdete ?

Budova Městského záchranného systému – Městská policie Chodov (MP)
Husova 588
Chodov 357 35

Tel: 352 352 160, 352 352 166

Ladislav Staněk
Velitel Městské policie Chodov a zároveň vedoucí Střediska prevence kriminality při Městské policii Chodov

T: 352 352 160, e-mail : stanek@mestochodov.cz