Historie Městské policie

Na konci roku 1992 nastoupilo v Chodově do své první služby 8 nových strážníků z titulu právního rámce schváleného zákona o Obecní policii, kdy se město rozhodlo vytvořit službu, která bude v rámci spolupráce s policií ČR působit na úseku veřejného pořádku a dopravní problematiky při řešení konkrétních a specifických problémů v jednotlivých lokalitách města. Tuto skutečnost poté stvrdilo město vyhlášením nové Obecně závazné vyhlášky č.4/1992 o vzniku Městské policie s účinností od 1. 1. 1993.

Vedení této nové složky se ze zákona stal starosta města, tehdy Ing. Jan Smolka a prvním velitelem Petr Černo. Postupně se budovalo materiální a výstrojové zázemí, zvětšoval se personální stav a upravoval vozový park. Také zákony mapující tuto oblast se postupně měnily a na to muselo být i reagováno v rámci odborné přípravy strážníků, kteří se dovzdělávali v rámci různých seminářů, kurzů a odborných příprav, které potvrzovali skládáním zkoušek. Několikrát se měnilo i stálé dozorčí pracoviště strážníků, než se podařilo stabilizovat první reálné místo a to v budově dnes již bývalého Městského úřadu, v dnešním Infocentru pod kostelem sv. Vavřince. V roce 1995 pak bylo v důsledku většího početního stavu a materiálního zabezpečení výkonu služby rozhodnuto o přestěhování do bývalé služebny policie ČR v místě, kde je fara a policisté se přestěhovali na pěší zónu v ul. Staroměstská. V roce 1996 vystřídal ve funkci velitele strážníků Petra Černa nově příchozí JUDr. Jan Mikač, který měl již zkušenosti z vedení policejního oddělení v Chodově. Petr Černo pak na vlastní žádost od Městské policie odešel. Postupně se početní stav strážníků stabilizoval na počtu 21, kdy ve městě působila motorizovaná i pěší hlídka, v létě kombinovaná s cyklohlídkou. K dispozici byla dvě služební vozidla, strážníci působili na úseku veřejného pořádku, dopravy, spolupracovali s policií při řadě zákroků, vybudovali Pult centrální ochrany pro střežení majetku, odchytávali opuštěná a toulavá zvířata, řešili agendu vraků a černých skládek apod. V roce 1999 byl zvolen nový starosta Ing. Josef Hora, který převzal vedení Městské policie z titulu zákona po odcházejícím starostovi Smolkovi. Zkušenosti získané při řešení krizových situací vedly k nové koncepci vytvoření úzké spolupráce mezi složkami JSDH a MěP v rámci města a na přelomu let 1999 – 2000 došlo k sestěhování obou složek do jednotné budovy, bývalé Lidové školy umění v ul. Husova a založení Městského záchranného systému. Obě složky spolu často vyjíždějí ke společným zásahům v rámci řešení krizových událostí a čas přinesl své výsledky ve smyslu výborné spolupráce a týmovosti jednotlivých složek v propojení na osobní a technické úrovni. V roce 2005 odešel na vlastní žádost JUDr. Jan Mikač a dočasným vedením strážníků byl pověřen jeho přímý zástupce Ladislav Staněk, který u Městské policie sloužil již od roku 1994 a působil do roku 2000 v přímém výkonu služby. Od roku 1998 se osobně, z vlastní iniciativy, angažuje v problematice Prevence kriminality. V roce 2000 pak založil pod Městskou policií Středisko prevence, které navázalo na spolupráci mezi nejrůznějšími subjekty zabývající se touto problematikou. V rámci osobní spolupráce se školami zde pak rozjíždí projekty Primární prevence, které postupně obsahují nejrůznější témata. Vzhledem k časové a administrativní náročnosti obou funkcí však bylo třeba nutno řešit tento stav v co nejkratší době, proto, bylo z rozhodnutí vedení města přistoupeno k variantě pověření k řízení určeného zastupitele města, kterým se stal Josef Kertész, který zároveň vykonával i funkci místostarosty. V roce 2006 tedy nastoupil do funkce velitele městské policie. Ve své funkci setrval až do roku 2010, kdy odchází do důchodu a na jeho místo opět přichází jeho zástupce, Ladislav Staněk. Po několika jednáních byla dohodnuta koncepce sloučení obou funkcí preventisty a velitele městské policie. Přirozeným personálním úbytkem v rámci času se postupně snížil stav strážníků na 16lidí a posléze bylo přistoupeno z důvodu stabilizace stavu pro zachování řádného výkonu služby v nepřetržitém provozu i s pěšími pochůzkami na personální stav 18lidí. V současné době Městská policie vykonává danou agendu v rámci zákonných nařízení a vnitřních předpisů, má k dispozici jednu motorizovanou hlídku se služebním vozidlem a obsluhuje tísňovou linku 156 a zároveň slouží i jako krizová linka tísňového volání pro Záchranný systém ve městě. K dispozici má i moderní Kamerový systém a strážníci jsou připraveni přijet k jakémukoliv oznámení v případě potřeby obyvatel města. Velice si vážíme přístupu vedení města k naší složce, k jeho personálním a finančním otázkám v rámci provozu rozpočtových kapitol a pevně věříme, že Městská policie si za 20let své práce již své místo ve městě natrvalo vybudovala.