Pečovatelská služba města Chodova
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje
K o n t a k t y
Pečovatelská služba města Chodova
Luční 1050
357 35 Chodov  

Vedoucí oddělení pečovatelské služby :
    352 377 712
    774 484 377
pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Důležité dokumenty
I. Základní informace

Město Chodov je poskytovatelem terénní a ambulantní pečovatelské služby. Pečovatelská služba je začleněná pod odbor sociálních věcí Městského úřadu v Chodově. Sídlo služby je v Chodově, ulice Luční 1050, v budově, která je majetkem Bytservisu, s.r.o., Chodov. Budova slouží jako dům s pečovatelskou službou. Dostupnost objektu pro občany je vyhovující – v blízkosti je autobusové nádraží, poliklinika, lékárna, dostupná je dále knihovna, pošta, městský úřad, kostel.
Pečovatelská služba má v budově pronajaty tyto prostory : tři kanceláře, denní místnosti sloužící jako umývárna a šatna, dále sociální zařízení sloužící jako středisko osobní hygieny – koupelna a WC. Tyto místnosti jsou umístěné v hospodářské části budovy. Dále ke své činnosti využívá místnosti v suterénu, a to prádelnu, sušárnu a žehlírnu. Vstupy do prostorů Pečovatelské služby jsou bezbariérové.
Pečovatelská služba města Chodova používá k zabezpečení své činnosti dva vlastní automobily. Automobil Renault Kangoo je používaný k nákupům a ostatním úkonům a potřebám služby. Automobil VW Caddy je upravený vestavbou pro vyhřívání a je používaný pro rozvoz obědů. Obědy jsou přepravované v nerezových jídlonosičích umístěných v termoboxech. Jídlonosiče si mohou klienti u Pečovatelské služby pronajmout.
Pečovatelská služba má ve městě dlouhodobou tradici. Je poskytovaná podle zákona č.108/2006 Sb., a v souladu s tímto zákonem je zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb, zřízeného MPSV. Informace o službě lze získat přímo v sídle Pečovatelské služby, na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Chodově a na webových stránkách města. O službě jsou informováni praktičtí lékaři ve městě, kteří podle potřeby mohou službu svým pacientům doporučovat. K informovanosti veřejnosti o existenci služby slouží označení osobního automobilu, prezentace ve Zpravodaji města a také pravidelná každoroční účast na veřejné prezentační akci pořádané skupinou komunitního plánování sociálních služeb.

II. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům a osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována osobám bez omezení věku.
Dále se služba poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

III. Komu služba není určena

Služba není určena osobám, které nesplňují výše definované podmínky a občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně vyžaduje přímou odbornou lékařskou péči.

IV. Místo a čas realizace služby

Místem realizace služby je území města Chodova, případně i území okolních obcí, a to na základě uzavřených smluv mezi městem Chodov a dotčenými obcemi. V současné době je služba poskytovaná v Chodově a v Novém Sedle.
Časový rozsah služby :
 • terénní (tj. v domácnostech klientů) : pondělí až pátek 7.00 hod. – 15.30 hod.
 • ambulantní (tj. ve středisku osobní hygieny) : pondělí až pátek 8.00 hod – 14.30 hod.

V. Cíl služby

Cílem služby je umožnit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby :
 • zachovat jejich přirozené vztahové prostředí a zůstat součástí dosavadního místního společenství
 • napomáhat jim k udržení soběstačnosti a podporovat je tak v setrvání ve vlastních domácnostech.

VI. Rozsah poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění a podle vypracovaných standardů kvality sociálních služeb.
Při poskytování pečovatelské služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti :
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ( pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podávání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti ( běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního nebo po malování, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky topiva, běžné nákupy a pochůzky,velké nákupy, praní, žehlení popřípadě drobné opravy ložního i osobního prádla)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do školy, školských zařízení, zaměstnání, doprovod k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby).
Při poskytování pečovatelské služby jsou zajišťovány tyto fakultativní činnosti :
 • přeprava klienta vozidlem pečovatelské služby (přeprava po městě Chodov a Nové Sedlo a do Sokolova a Karlových Varů)
 • pomoc při podávání léků (podle ordinace lékaře)
 • dohled nad dospělým občanem
 • pronájem nerezového jídlonosiče

VII. Kontakt s klientem

Po písemném, telefonickém nebo osobním převzetí požadavku na provádění úkonů pečovatelské služby navštíví sociální pracovnice Pečovatelské služby města Chodova žadatele o službu v jeho domácnosti. Sociální pracovnice zjistí potřeby žadatele a seznámí ho s úkony nabízených služeb a s podmínkami, za kterých je služba poskytována. Pokud žadatel splňuje podmínky pro poskytování pečovatelské služby, uzavírá se s ním smlouva o poskytnutí pečovatelské služby.
Při prvním poskytnutí pečovatelské služby vzájemně představí sociální pracovnice klienta a pečovatelku. Četnost, dobu a čas poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby je sjednána s klientem individuálně, podle potřeby klienta a možnosti poskytovatele.

VIII. Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Ve smlouvě je rozpracován rozsah, místo a čas poskytování pečovatelské služby, výše úhrad a způsob platby. Dále je ve smlouvě ujednání o dodržování vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby. Součástí smlouvy je sazebník úhrad a specifikace pracovních postupů jednotlivých úkonů. Smlouva uzavřena v souladu s § 91 zákona č. 108/2006 Sb. se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu za poskytovatele sepisuje sociální pracovnice a podepisuje vedoucí Pečovatelské služby.
Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu, bez výpovědní lhůty. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze v případě, když klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo když se klient chová k pečovatelce způsobem, který vede ke snížení důstojnosti pečovatelky nebo k vytváření nepřátelského či ponižujícího prostředí. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 14 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď klientovi doručena.
Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu v souladu s § 91 odst.3 zákona č.108/2006 Sb. v případě, že :
 • službu požadovanou občanem neposkytuje
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytování služby
 • zdravotní stav občana vylučuje poskytování služby v domácím prostředí
 • osobě, které v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy vypověděl.

IX. Plánování a průběh pečovatelské služby

Klient si průběžně objednává u pečovatelky požadované úkony. Pečovatelka, která je v pravidelném kontaktu s klientem, aktuálně nabízí klientovi vhodné úkony, když zjistí, že klient již není schopen určitý úkon vykonávat samostatně.
V denní evidenci pečovatelka zaznamenává, které úkony a v jakém čase provedla. Tuto evidenci předkládá klientovi k podpisu a stvrzení správnosti. Měsíční přehled předává na konci kalendářního měsíce k vyúčtování. Vyúčtování se předkládá klientovi po ukončení měsíce. Obsahuje rozpis jednotlivých provedených úkonů, jejich počet a cenu. Cena za poskytnutou pečovatelskou službu se účtuje v souladu s usnesením Rady města, která schválila sazby za jednotlivé úkony v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.. Platba se provádí jak v hotovosti tak i bezhotovostně, a to zpětně za kalendářní měsíc, nejpozději do konce následujícího měsíce. O zaplacení se vydává klientovi doklad.
Bez úhrady se pečovatelská služba poskytuje osobám uvedeným v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb..

X. Stížnosti

Vedoucí Pečovatelské služby provádí kontrolu kvality úkonů poskytovaných pečovatelkami klientům. Průběžně zjišťuje, jak jsou klienti se službami spokojeni a předchází možným stížnostem. Na pravidelných poradách s pečovatelkami vyhodnocuje svá zjištění a společně se dohodnou o nejvhodnějších možnostech řešení.
Klienti jsou informováni již při sjednávání služby o možnosti podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytované služby. Stížnost je možné podat telefonicky, osobně nebo písemně. Stížnosti jsou evidovány a vyřizovány v souladu se zpracovanými pravidly pro příjímání, vyřizování a evidenci stížností.

Copyright © 2009 Vojtěch Novák  &  Pečovatelská služba Města Chodova