Oznámení přestupku
03. Název životní situace
Oznámení přestupku
04. Základní informace k životní situaci

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku v obcích Chodov, Vintířov, Vřesová, Tatrovice, Lomnice a Dolní Nivy.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba postižená, poškozená, její zákonný či právní zástupce

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana o přestupku, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání podnětu je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo elektronicky (za podmínek, že podání je do 5 dnů písemně potvrzeno)

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov  – odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Komenského 1077, 357 35  Chodov, přízemí, kancelář č. 106, tel. č. pro případné informace: 352 352 105.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh na zahájení řízení o přestupku

Městský úřad Chodov – odbor školství, kultury a vnitřních věcí, přízemí, kancelář č. 106 nebo webové stránky města www.mestochov.cz – sekce Formuláře

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

60 dnů od zahájení řízení. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Obviněný, poškozený, vlastník věci, navrhovatel.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány
16. Můžete využít tuto elektronickou službu
fichtner@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání odvolání proti vydanému rozhodnutí nebo podání odporu proti příkazu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Dle jednotlivých přestupků

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:  www.mestochodov.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor školství, kultury a vnitřních věcí – úsek přestupků

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Josef Fichtner
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
27. 01. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace